Årsstudiet baserer seg på «security studies» innenfor internasjonale relasjoner og statsvitenskap, men som anerkjenner at «sikkerhet» er et begrep i rask endring.  Her lærer du å forstå hvordan makt, interesser og ideer om sikkerhet former internasjonal politikk.

Å sikre samfunn, nasjoner og det globale fellesskapet

Årsenhet i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner er et studium som baserer seg på sikkerhetsstudie-tradisjonen innenfor internasjonale relasjoner og statsvitenskap. Sikkerhetsstudier er både en etablert gren innenfor statsvitenskap og internasjonale relasjoner, samtidig som det et fagfelt i rivende utvikling. «Sikkerhet» et begrep i endring, og denne årsenheten søker å gjøre deg som student i stand til å analysere sikkerhet fra ulike perspektiver og fagretninger, som historie, politisk filosofi og sosiologi i tillegg til statsvitenskap. En slik tverrdisiplinær tilnærming gjør at du som student opparbeider deg et bredt kunnskapsgrunnlag, samtidig gir det gjennomgående fokuset på internasjonale relasjoner og sikkerhet deg dyptgripende kunnskap innenfor sentrale områder av fagfeltet. Som student ved dette studiet vil du tilegne deg både teoretiske og praktiske verktøy for å analysere, forstå, forklare og diskutere hva sikkerhet egentlig er og hvordan vi kan «sikre» samfunn, nasjoner og det globale fellesskapet.

 

Fagfelt i kontinuerlig endring

Årsenhet i sikkerhetsstudier og internasjonale relasjoner gir deg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innen et forskningsområde som opplever stor oppmerksomhet og som blir stadig viktigere. Fagfeltet er i kontinuerlig endring og stadige forskningsfunn stimulerer til nye måter å tenke på når det kommer til blant annet hvordan klima kan bidra til konflikt, hvilken rolle migrasjon og forflytning av mennesker kan påvirke staters sikkerhetsfokus, hvorfor mennesker blir med i transnasjonale terrorgrupperinger og mye mer!

 

Lokal, regional og global fred, stabilitet og sikkerhet

Studiet utfordrer deg til å analysere og besvare problemstillinger og temaer som i stor grad er med på å prege og forme verden. Listen over utfordrende temaer er omfattende og strekker seg fra spesifikke konflikttemaer som krig, terrorisme, organisert kriminalitet, religiøs fundamentalisme, høyreekstremisme, flyktningestrømmer, autoritære regimer og menneskerettighetsbrudd til globale trender og spørsmål om klimaendringer, fordelingspolitikk, utviklingsspørsmål og økonomiske kriser. Felles for alt dette er at det har innvirkning på lokal, regional og global fred, stabilitet og sikkerhet.

 

Noen sentrale problemstillinger som diskuteres og analyseres i løpet av studiet er:

  • Hva mener vi egentlig med begrepet sikkerhet?
  • Hvordan har sikkerhetsstudiet utviklet seg?
  • Er alle kriger utelukkende negative?
  • Vil klimaendringene og miljø-ødeleggelser føre til flere voldelige konflikter?
  • Kan brudd på menneskerettighetene rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?
  • Hvorfor blir noen terrorister?
  • Hva er den største trusselen mot «den liberale verdensorden»?
  • Hvordan preger stormaktspolitikk internasjonale relasjoner?
  • Er USA i ferd med å tape sin posisjon som «hegemon»?
  • Vil verden snart bli delt mellom USA og Kina?

 

Hvem passer sikkerhettstudier for?

Interessen rundt internasjonale spørsmål og temaer knyttet til sikkerhet og internasjonale relasjoner er stor blant norske studenter og i samfunnet generelt. Denne årsenheten retter seg både mot studenter som er i begynnelsen av sine studier, som interesserer seg for sikkerhetsrelaterte spørsmål, men passer også for andre som ønsker utvidede kunnskaper innen sikkerhetsrelaterte temaer eller som ønsker å omskolere seg. Studiet er godt egnet for dem som har et ønske om å arbeide innen Forsvaret, humanitære organisasjoner, statlig utenrikstjeneste (både politisk og militært), politisk forskning, fredsforskning og tilsvarende arbeidsområder (se punkt 1.9. for mer om studiets relevans for arbeidsliv og videre studier).

 

Søk om innpass

Studenter som allerede har studiepoeng fra tidligere studier har mulighet til å søke om å få disse godkjent som del av bachelorgraden, og dermed korte ned studietiden. Dette vurderes på bakgrunn av individuell søknad om innpass.

Les blogginnlegget: Hva er sikkerhetsstudier?