Hopp til hovedinnhold

PSY6161 Miljøterapi (15 sp)

I dette emnet vil du lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk. Det blir også lagt vekt på ulike bruksområder for miljøterapi, både for barn, ungdom og voksne.

Om emnet

Emnet miljøterapi tar for seg det mangefasetterte fag- og praksisfeltet som utgjør miljøterapi. Rammen for emnet er at miljøterapi er en terapiform som har noe egenartet i seg selv, en fagideologisk tankegang som kan bidra sterkt inn i de ulike brukernes liv og bedringsprosesser. Emnet har som mål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som vil bidra i det miljøterapeutiske arbeidet.

Spesifiserte teoretiske miljøterapeutiske retninger vil beskrives som kognitiv miljøterapi, mentaliseringsbasert miljøterapi og traumesensitiv miljøterapi. I stor grad vil det også legges vekt på viktige kunnskaper og ferdigheter i hvordan være en god miljøterapeut i praksis. I dette vil relasjons- og kommunikasjonskompetanse (både muntlig og skriftlig) være i fokus, samt kunnskap om etiske betraktninger i møtet med mottakere av miljøterapi.

Innhold

 • miljøterapiens bakgrunn og historie 
 • prinsipper og holdninger innen miljøterapi 
 • relasjonskompetanse som miljøterapeut 
 • kommunikasjonskompetanse som miljøterapeut 
 • organisering og ledelse i miljøterapi 
 • etikk i miljøterapi 
 • refleksjon 
 • samarbeid 
 • menneskemøter

 

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte

Kunnskaper

 • kunnskap om miljøterapiens bakgrunn og bruksområder 
 • kunnskap om overordnede prinsipper og holdninger innen miljøterapi 
 • kunnskap om miljøterapi som en overordnet behandlingsmetodikk, samt spesifisert ved ulike terapeutiske retninger 
 • kunnskap om relasjonelle utfordringer i miljøterapi 
 • kunnskap om kommunikasjonsutfordringer i miljøterapi 
 • kunnskap om hvordan ledelse og organisering spiller inn på den miljøterapeutiske hverdagen 
 • kunnskap om relasjonens betydning i miljøterapi 
 • kunnskap om refleksjon som virkemiddel i arbeidshverdagen 

Ferdigheter 

 • å kunne beskrive miljøterapi som en egenartet terapiform, men også beskrive det ut ifra ulike terapeutiske retninger 
 • å kunne gjenkjenne og å møte relasjonelle utfordringer i miljøterapi 
 • å kunne kommunisere på måter som bidrar til vekst for brukeren i miljøterapi 
 • å kunne reflektere over de etiske aspektene ved arbeidet i miljøterapi 
 • å kunne reflektere over egne reaksjonsmønstre i ulike miljøterapeutiske situasjoner 

Generell kompetanse

 • å være i stand til å selvstendig reflektere rundt miljøterapiens muligheter og begrensninger i møtet med brukernes behov 
 • å ha en forståelse for kompleksiteten i det miljøterapeutiske landskapet 
 • å kunne reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til miljøterapi generelt og egen fagutøvelse spesielt 

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er

 • to skriftlige innleveringer (refleksjonsoppgave med medstudentvurdering og kasusoppgave) én obligatorisk samling.

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet. 

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamener dersom man ønsker det. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.