Hopp til hovedinnhold

PSY6161 Miljøterapi (15 sp)

I dette emnet vil du lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk. Det blir også lagt vekt på ulike bruksområder for miljøterapi, både for barn, ungdom og voksne.

Om emnet:

Emnet miljøterapi tar for seg det mangefasetterte fag- og praksisfeltet som utgjør miljøterapi. Rammen for emnet er at miljøterapi er en terapiform som har noe egenartet i seg selv, en fagideologisk tankegang som kan bidra sterkt inn i de ulike brukernes liv og bedringsprosesser. Emnet har som mål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som vil bidra i det miljøterapeutiske arbeidet.

Spesifiserte teoretiske miljøterapeutiske retninger vil beskrives som kognitiv miljøterapi, mentaliseringsbasert miljøterapi og traumesensitiv miljøterapi. I stor grad vil det også legges vekt på viktige kunnskaper og ferdigheter i hvordan være en god miljøterapeut i praksis. I dette vil relasjons- og kommunikasjonskompetanse (både muntlig og skriftlig) være i fokus, samt kunnskap om etiske betraktninger i møtet med mottakere av miljøterapi.

 • miljøterapiens bakgrunn og historie 
 • prinsipper og holdninger innen miljøterapi 
 • relasjonskompetanse som miljøterapeut 
 • kommunikasjonskompetanse som miljøterapeut 
 • organisering og ledelse i miljøterapi 
 • etikk i miljøterapi 
 • refleksjon 
 • samarbeid 
 • menneskemøter

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kunnskap om miljøterapiens bakgrunn og bruksområder 
 • kunnskap om overordnede prinsipper og holdninger innen miljøterapi 
 • kunnskap om miljøterapi som en overordnet behandlingsmetodikk, samt spesifisert ved ulike terapeutiske retninger 
 • kunnskap om relasjonelle utfordringer i miljøterapi 
 • kunnskap om kommunikasjonsutfordringer i miljøterapi 
 • kunnskap om hvordan ledelse og organisering spiller inn på den miljøterapeutiske hverdagen 
 • kunnskap om relasjonens betydning i miljøterapi 
 • kunnskap om refleksjon som virkemiddel i arbeidshverdagen 

Ferdigheter 

 • å kunne beskrive miljøterapi som en egenartet terapiform, men også beskrive det ut ifra ulike terapeutiske retninger 
 • å kunne gjenkjenne og å møte relasjonelle utfordringer i miljøterapi 
 • å kunne kommunisere på måter som bidrar til vekst for brukeren i miljøterapi 
 • å kunne reflektere over de etiske aspektene ved arbeidet i miljøterapi 
 • å kunne reflektere over egne reaksjonsmønstre i ulike miljøterapeutiske situasjoner 

Generell kompetanse

 • å være i stand til å selvstendig reflektere rundt miljøterapiens muligheter og begrensninger i møtet med brukernes behov 
 • å ha en forståelse for kompleksiteten i det miljøterapeutiske landskapet 
 • å kunne reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til miljøterapi generelt og egen fagutøvelse spesielt 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • to skriftlige innleveringer (refleksjonsoppgave med medstudentvurdering og kasusoppgave) én obligatorisk samling.

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet. 

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamener dersom man ønsker det. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.