Hopp til hovedinnhold

PSY6140 Forskning i praksis (15 sp)

I dette emnet lærer du forskningsmetodikk gjennom praksis. I samarbeid med en forskningsleder samarbeider studentene om å gjennomføre et reelt forskningsprosjekt, og herunder utvikling av forskningsspørsmål, innsamling av data, analyse, rapportering og formidling.

I studieplanen: Kan tas som et valgemne i femte semester. 

Om emnet

Hvert semester settes det opp et gitt antall prosjekter avhengig av søkertallene, og studentene må melde seg på ett av dem.

PSY6140 Forskning i praksis bygger videre på PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap.

Innhold i emnet

Emnet har en praktisk tilnærming til følgende punkter:

 • utvikling av forskningsspørsmål 
 • formulering av testbare hypoteser 
 • valg av forskningsdesign 
 • valg av metode for datainnsamling 
 • analyse av data 
 • rapportering av data 
 • formidling av sentrale forskningsfunn 
 • prosjektarbeid  

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kunnskap om hvordan man som forsker går fra eksisterende teori og empiri til nye forskningsspørsmål 
 • kunnskap om hvordan man utvikler etterprøvbare hypoteser 
 • kunnskap om hvordan man velger et forskningsdesign i tråd med forskningsspørsmålet 
 • kunnskap om valg av datainnsamlingsmetode 
 • kunnskap om å analysere data fra psykologisk forskning 
 • kunnskap om hvordan man rapporterer og formidler forskningsfunn 

Ferdigheter

 • har utviklet spesifikke ferdigheter knyttet til datainnsamling i psykologisk forskning 
 • har utviklet spesifikke ferdigheter knyttet til analyse av data i psykologisk forskning 
 • kan fremstille og rapportere forskningsfunn i tråd med normal praksis i psykologisk forskning 
 • kan formidle forskningsresultater på en intuitiv og effektiv måte 

Generell kompetanse

 • har utviklet en holistisk og praktisk forståelse av forskningsprosessen 
 • har utviklet skriftlig og muntlig formidlingsevne knyttet til kommunikasjon av forskningsresultater 
 • har utviklet evnen til å samarbeide i et felles prosjekt 

Dette emnet er en form for internship hvor studenter kan søke om å være forskningsassistenter på relevante forskningsprosjekter som høyskolens forskere driver med. Antall plasser vil variere fra semester til semester.

Opptaket baserer seg på en helhetlig vurdering. Studentene skal sende inn en skriftlig søknad hvor de redegjør for hvorfor de er en god kandidat til en forskerassistentstilling. De kan også bli kalt inn til intervju.

Arbeidskrav 

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent presentasjon av bakgrunnslitteratur for forskningsprosjektet 
 • godkjent arbeidskrav knyttet til datainnsamling og/eller analyse av data 
 • godkjent presentasjon av forskningsresultatene

Eksamen 

Individuell skriftlig oppgave over som gis ved semesterstart, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og vurderes til bestått eller ikke bestått. Ved stryk kan det leveres en ny besvarelse til samme oppgave