Hopp til hovedinnhold

PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Om emnet

Dette emnet gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor samfunnsvitenskapelig forskningsmetodikk, og har som mål å gi studenten kunnskap og forståelse for hvordan vitenskapelig kunnskap etableres og utvikles.

Det undervises i empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning), samt grunnbegreper knyttet til eksperimentelle undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative metoder.

 

Innhold i psykologi som fag og vitenskap

 • psykologiens historie 
 • ulike perspektiv innen psykologien 
 • utvikling av forskningsideer 
 • vitenskapelig litteratur 
 • valg av forskningsdesign 
 • systematiske observasjoner 
 • utvalg og bruk av deltakere og forskningssubjekter 
 • ikke-eksperimentell forskning 
 • surveyundersøkelser 
 • eksperimentelle design 
 • analyse av data 
 • beskrivelser av data

Studiepoeng

15 studiepoeng: 10 sp i forskningsmetode og 5 sp i psykologiens historie
 

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kjennskap til bredden og sentrale paradigmeskifter innen psykologi som fag og vitenskap 
 • kunnskap om ulike teoretiske perspektiv innen psykologien og forståelse for at faget rommer ulike innfallsvinkler til samme tema 
 • kjennskap til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen kvantitativ og kvalitativ forskning 
 • kunnskap om sentrale elementer i hele forskningsprosessen 
 • kunnskap om skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning

 

Ferdigheter

 • evne til å sammenligne og henvise til ulike teorier og paradigmer innen psykologien og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling 
 • evne lese lærebokstoff på engelsk og finne frem til sentrale poeng i vitenskapelige artikler 
 • evne til å planlegge et forskningsprosjekt og reflektere rundt forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt 
 • evne til å identifisere sentrale metodiske elementer i vitenskapelige artikler

 

Generell kompetanse

 • faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier 
 • forståelse for sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling 
 • en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap 
 • evne til å arbeide selvstendig, organisere og planlegge eget arbeid med en prosjektbeskrivelse innenfor gitte frister 
 • evne til å inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
   

Vurderingsform

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er

 • godkjent et nettbasert kurs 
 • godkjent en prosjektbeskrivelse 
 • godkjent en skriftlig innlevering med medstudentvurdering
   

Eksamen

Eksamen i PSY1120 består av en individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttet. 

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.