Hopp til hovedinnhold

PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

Om emnet

Dette emnet gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor samfunnsvitenskapelig forskningsmetodikk, og har som mål å gi studenten kunnskap og forståelse for hvordan vitenskapelig kunnskap etableres og utvikles.

Det undervises i empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning), samt grunnbegreper knyttet til eksperimentelle undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative metoder.

 

Innhold i psykologi som fag og vitenskap

 • psykologiens historie 
 • ulike perspektiv innen psykologien 
 • utvikling av forskningsideer 
 • vitenskapelig litteratur 
 • valg av forskningsdesign 
 • systematiske observasjoner 
 • utvalg og bruk av deltakere og forskningssubjekter 
 • ikke-eksperimentell forskning 
 • surveyundersøkelser 
 • eksperimentelle design 
 • analyse av data 
 • beskrivelser av data

Studiepoeng

15 studiepoeng: 10 sp i forskningsmetode og 5 sp i psykologiens historie
 

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kjennskap til bredden og sentrale paradigmeskifter innen psykologi som fag og vitenskap 
 • kunnskap om ulike teoretiske perspektiv innen psykologien og forståelse for at faget rommer ulike innfallsvinkler til samme tema 
 • kjennskap til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen kvantitativ og kvalitativ forskning 
 • kunnskap om sentrale elementer i hele forskningsprosessen 
 • kunnskap om skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning

 

Ferdigheter

 • evne til å sammenligne og henvise til ulike teorier og paradigmer innen psykologien og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling 
 • evne lese lærebokstoff på engelsk og finne frem til sentrale poeng i vitenskapelige artikler 
 • evne til å planlegge et forskningsprosjekt og reflektere rundt forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt 
 • evne til å identifisere sentrale metodiske elementer i vitenskapelige artikler

 

Generell kompetanse

 • faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier 
 • forståelse for sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling 
 • en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap 
 • evne til å arbeide selvstendig, organisere og planlegge eget arbeid med en prosjektbeskrivelse innenfor gitte frister 
 • evne til å inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
   

Vurderingsform

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er

 • godkjent et nettbasert kurs 
 • godkjent en prosjektbeskrivelse 
 • godkjent en skriftlig innlevering med medstudentvurdering
   

Eksamen

Eksamen i PSY1120 består av en individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttet. 

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.