Traume, tilknytning og samspill gir en grundig innføring i tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling og hvordan det fungerer. Emnet belyser sentrale begreper som affektregulering og mentalisering i forståelsen av tilknytning.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen

 

Emnet traume  tilknytning og samspill gir en grundig innføring i hva traumer er og hva det betyr å være traumatisert. Emnet belyser ulike type traumer som enkle og mer komplekse traumer med fokus på relasjonstraumer. Studenten vil møte temaer som skal øke traumeforståelse som årsaker og konsekvenser av traumer. Toleransevinduet og det biologiske grunnlaget vil her være sentralt.

Emnet gir en innføring i nyere teori og forskning som har fokus på hvordan vi kan jobbe med traumer, både i ett behandlingsperspektiv og i ett samfunnsperspektiv.  Sentralt vil også traumebevisst omsorg være. Videre vil emnet gi en grundig innføring i tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling og fungering.

Sentrale begreper i forståelsen av tilknytning vil bli belyst, samt vil Circle of Security som intervensjonsmodell i henhold til tilknytningsperspektiv bli vektlagt.

 

Innhold for traume, tilknytning og samspill

 • Traumepsykologi som fagområde
 • Traumeforståelse i ett samfunnsperspektiv
 • Tilknytningsteori, opprinnelse og modifikasjoner
 • Tilknytningens psykobiologi
 • Hva fremmer trygg tilknytning
 • Individuelle forskjeller i tilknytningsmønstre
 • Metoder for å vurdere tilknytningens kvalitet
 • Følgetilstander og konsekvenser av tidlig tilknytning
 • Atypisk tilknytning og tilknytningsforstyrrelser
 • Hva er traumer
 • Hva betyr det å være traumatisert
 • Årsaker og forekomst av traumer
 • Ulike typer traumer og konsekvenser
 • Nevrobiologi og traumearbeid
 • Dissosiasjon
 • Faseorientert behandling
 • Traumebevisst omsorg
 • Terapeuten sin rolle i traume arbeid

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om tilknytningsteori og betydningen av tilknytning for barns utvikling
 • Kunne kjenne til ulike metoder for å vurdere tilknytningens kvalitet
 • Ha kunnskap om forebyggende virksomhet og intervensjoner for å fremme trygg tilknytning.
 • Har kunnskap om ulike type traumer, årsaker, potensielle konsekvenser ved traumer samt prevalens.
 • Har kjennskap til hva faseorientert behandling av traumer og traumebasert omsorg innebærer
 • Kjenne til bruk av stabiliserende teknikker i emosjonsregulerende arbeid.

Ferdigheter

 • Kunne planlegge tiltak med utgangspunkt med i traumebasert omsorg.
 • Kunne utføre psykoedukasjon om traumer og traumesymptomer, samt en generell traumeforståelse.
 • Kan identifisere ulike typer tilknytningsmønstre og vurdere forløpere til og følgetilstander til de ulike.

Generell kompetanse

 • Har tilegnet seg forståelse for og kunne reflektere over sin egen rolle i traumearbeid
 • Ha en forståelse for skille mellom klinisk behandling av traumer og traumebasert omsorg.
 • Utvikle forståelse for tilknytningsteori sin betydning i individers utvikling og utvikling av traumelidelser.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse
 • Godkjent nettbasert kurs om traumer
 • Innlevering av en presentasjon

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.

 

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen