Traume, tilknytning og samspill gir en grundig innføring i tilknytningsteori og forståelsen av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling og hvordan det fungerer. Emnet belyser sentrale begreper som affektregulering og mentalisering i forståelsen av tilknytning.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen

Emne: PSY6081
Tittel: Traume, tilknytning og samspill
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng

Emnet Traume, tilknytning og samspill gir en grundig innføring i hva traumer er og hva det betyr å være traumatisert. Emnet belyser ulike typer traumer, som enkle og mer komplekse traumer, med fokus på relasjonstraumer. Studenten vil møte temaer  som skal øke traumeforståelse, som årsaker og konsekvenser av traumer. Toleransevinduet og det biologiske grunnlaget vil her være sentralt.

Emnet gir en innføring i nyere teori og forskning som har fokus på hvordan vi kan jobbe med traumer, både i et behandlingsperspektiv og i et samfunnsperspektiv. Sentralt vil også traumebevisst omsorg være. Videre vil emnet gi en grundig innføring i tilknytningsteori og forståelse av sammenhengen mellom tilknytning og barnets utvikling og fungering. Sentrale begreper i forståelsen av tilknytning vil bli belyst, i tillegg til at Circle of Security som intervensjonsmodell i henhold til tilknytningsperspektiv vil bli vektlagt.

 

Innhold for traume, tilknytning og samspill

 • Traumepsykologi som fagområde
 • Traumeforståelse i et samfunnsperspektiv
 • Tilknytningsteori, opprinnelse og modifikasjoner
 • Tilknytningens psykobiologi
 • Hva fremmer trygg tilknytning
 • Individuelle forskjeller i tilknytningsmønstre
 • Metoder for å vurdere tilknytningens kvalitet
 • Følgetilstander og konsekvenser av tidlig tilknytning
 • Atypisk tilknytning og tilknytningsforstyrrelser
 • Hva er traumer
 • Hva betyr det å være traumatisert
 • Årsaker og forekomst av traumer
 • Ulike typer traumer og konsekvenser
 • Nevrobiologi og traumearbeid
 • Dissosiasjon
 • Faseorientert behandling
 • Traumebevisst omsorg
 • Terapeuten sin rolle i traume arbeid

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om tilknytningsteori og betydningen av tilknytning for barns utvikling
 • Har kjennskap til ulike metoder for å vurdere tilknytningens kvalitet
 • Har kunnskap om forebyggende virksomhet og intervensjoner for å fremme trygg tilknytning.
 • Har kunnskap om ulike typer traumer, årsaker og potensielle konsekvenser ved traumer.
 • Har kjennskap til de ulike fasene i traumebehandling og traumebasert omsorg.
 • Har kunnskap om posttraumatisk vekst og ulike typer resiliens
 • Har forståelse for kulturelle aspekter ved traumer og tilknytning

Ferdigheter

 • Kan planlegge tiltak med utgangspunkt i traumebasert omsorg.
 • Kan utføre psykoedukasjon om traumer og traumesymptomer og har en generell traumeforståelse.
 • Kan identifisere ulike typer tilknytningsmønstre og vurdere forløpere til og følgetilstander til de ulike på bakgrunn av en kasusbeskrivelse.
 • Kan anvende evidensbasert kunnskap om traumer og traumebevisst omsorg på praktiske og teoretiske problemstillinger.

Generell kompetanse

 • Har en forståelse for skille mellom klinisk behandling av traumer og traumebasert omsorg
 • Har en forståelse for tilknytningsteori sin betydning i individers utvikling og utvikling av traumelidelser
 • Kan drøfte hvordan tilknytningsstil og traumebelastning kan påvirke psykisk helse, relasjoner, kognitiv funksjon, foreldreskap og følelsesregulering
 • Kan reflektere over psykologiske traumer som et folkehelseproblem
 • Kan anvende kunnskap om psykologiske traumer til å drøfte verdien av ulike tiltak som igangsettes i eksempelvis barnevern, kriminalomsorg, psykisk helsevern og skole

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse
 • Godkjent nettbasert kurs om traumer
 • Innlevering av en presentasjon

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til årsstudium psykisk helse i barnehagen