Fordypningen i kvantitative forskningsmetoder har til formål å utvikle kunnskap og ferdigheter relatert til analyse av kvantitative data fra psykologisk forskning. Sentralt står analyse av statistiske sammenhenger og gruppeforskjeller. Herunder inngår både deskriptiv statistikk og slutningsstatistikk. Utvikling av ferdigheter i analyse av data med programvare for statistikk, satt i kontekst av problemstillinger fra anvendt psykologisk forskning, står sentralt i emnet. Fordypningen i kvalitative metoder fokuserer på problemstillinger og ferdigheter av både teoretisk og praktisk art. Emnet begynner med hvordan kvalitativt orienterte forskere utvikler gode forskningsspørsmål, og hvordan slike spørsmål kan besvares på en godt begrunnet måte. Hovedfokuset vil være på de ulike teoretiske kunnskapstradisjonene og hvordan de henger sammen med analytiske tilnærminger.

Tilbake til studieoversikt i bachelor i anvendt psykologi

Emne: PSY3280
Tittel: Fordypning i forskningsmetoder
Type: Valgfrie emner
Plassering: 5. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng
Emnet PSY3280 er en fordypning i forskningsmetoder. Emnet bygger på PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap. Emnet har til hensikt å gi en fordypning i sentrale forskningsmetoder som brukes i anvendt psykologisk forskning. Fokus rettes mot ulike kunnskapstradisjoner innen forskningsmetode og hvordan forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes ved hjelp av både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter.

Med dette utgangspunktet vil det videre reflekteres over helheten i den kvalitative forskningsprosessen og ser særlig på hvordan man kan designe velfungerende og konsistente kvalitative studier. Gjennom øvelser og prosjektarbeid vil studentene få praktisk erfaring med anvendelse av kvalitative metoder, bl.a. å lage intervjuguide eller opplegg for observasjon, transkribere og kode tekst, og å rapportere funnene. Utvikling av ferdigheter i fortolkning og bearbeidelse av kvalitative data står sentralt i den praktiske delen av emnet.

 

Innhold i fordypning i forskningsmetoder

 • Ulike kunnskapstradisjoner innenfor forskningsmetode
 • Ulike forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes med både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter

 

Kvantitative forskningsmetoder:

 • Fordypning i kvantitativ dataanalyse med SPSS
 • Fremstilling av data i tabeller og graferBeskrivende statistikk, deriblant utvalgsmål og populasjonsparametere samt effektstørrelse
 • Sannsynlighetsfordelinge
 • Konfidensintervall
 • Estimering av utvalgsstørrelse
 • Hypotesetesting og sannsynlighetsbegrepet
 • Type 1 og type 2 feil
 • T-test og variansanalyser
 • Ikke-parametriske tester, inkludert kjikvadrat-test
 • Lineær og multippel regresjon
 • Korrelasjon

 

Kvalitative forskningsmetoder

 • Fordypning i den kvalitative forskningsprosessen
 • Ulike analytiske tilnærminger: tematisk analyse, narrativ analyse, diskursanalyse, fortolkende fenomenologisk analyse og grounded theory
 • Verktøy til datainnsamling som f.eks intervjuguide eller observasjonsskjema
 • Transkripsjon av data
 • Tolkning av data
 • Rapportskriving

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kjenner til forskjellige kunnskapsteoretiske posisjoner som knyttes til ulike forskningstradisjoner

Kvantitative forskningsmetoder:

 • Har kunnskaper om ulike måter å beskrive utvalg og populasjoner med statistikk og grafikk
 • Kjenner til antagelser for ulike statistiske analyser, samt hvordan antagelsene kan etterprøves i praksis
 • Har kunnskaper om sannsynlighetsfordelinger og deres anvendelse i psykologisk forskning
 • Har kunnskaper om slutningsstatistikk inkludert signifikanstesting
 • Har kunnskaper om ulike metoder for å sammenligne gruppegjennomsnitt i psykologisk forskning
 • Har kunnskaper om sammenlikning av kategoriske variabler
 • Har kunnskaper om å analysere og predikere sammenhengen mellom ulike variabler
 • Har kunnskaper om å kontrollere for konfunderende variabler i regresjonsanalyser

Kvalitative forskningsmetoder:

 • Har kunnskaper om hvordan kvalitative forskningsprosessen blir preget av forskerens kunnskapsteoretiske ståsted og verdier (refleksivitet)
 • Har kunnskaper om kvalitative forskningsdesign
 • Har kunnskaper om innsamlingsstrategier for kvalitative data
 • Har kunnskaper om ulike analytiske tilnærminger innenfor kvalitative metoder
 • Har kunnskaper om ulike etiske problemstillinger innenfor kvalitative forskningsmetoder

 

Ferdigheter

Kvantitative forskningsmetoder:

 • Kan redegjøre for og forstå resultater fra sentrale kvantitative analyser, samt vurdere teoretiske og praktiske implikasjoner.
 • Kan velge passende kvantitative analyser og gjennomføre disse i SPSS
 • Kan fremstille data og resultater fra statistiske analyser i tabeller og figurer

Kvalitative forskningsmetoder:

 • Kan anvende kvalitative forskningsmetoder på psykologiske problemstillinger.
 • Kan designe en gjennomføre kvalitativ studie
 • Kan gjennomføre en kvalitativ datainnsamling som for eksempel et kvalitativt intervju, dokumentstudium eller observasjonsstudium på grunnleggende nivå
 • Kan transkribere, kode, og kategorisere kvalitative data på grunnleggende nivå
 • Kan fortolke og drøfte kvalitative forskningsfunn

 

Generell kompetanse

 • Forstår og kan anvende sentrale metoder i kvantitativ og kvalitativ forskningsmetodikk
 • Har utviklet et kritisk blikk på forholdet mellom empiri og teori
 • Vurdere/tolke kvalitet i forskningsdesign og analyse
 • Økt forståelse for hvordan forskerens kunnskapsteoretiske ståsted og verdier påvirker ulike deler av forskningsprosessen
 • Økt forståelse for når man skal anvende kvantitativ og kvalitativ metode

 

Adgangsregulering

Studenten må ha fullført og bestått PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap eller tilsvarende emne innen forskningsmetoder for å fremstille seg til eksamen i PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs som omhandler statistikk og statistiske utregninger i SPS
 • Godkjent skriftlig innlevering: et kvalitativt forprosjekt som inkluderer innsamling, bearbeiding og analyse av data

 

Eksamen

Eksamen i PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder er en to timers skriftlig eksamen.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

Tilbake til studieoversikt i bachelor i anvendt psykologi