Organisasjonspsykologien handler om psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet. Emnet ser på den menneskelige atferd og individets opplevelse som deltaker i en organisasjon. Hvordan person- og situasjonsfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen og i organisasjonslivet vil være sentralt.

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner

Emne: PSY2260
Tittel: Organisasjonspsykologi og forskningsmetoder
Type: Obligatorisk
Plassering: 4. semester
Studiepoeng: 10 studiepoeng

Studentene vil møte ulik tematikk som blant annet utbrenthet, mobbing og trakassering på arbeidsplassen og arbeidsmiljøloven fra et organisasjonspsykologisk perspektiv. Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen organisasjonspsykologien område. Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å løse konkrete oppgaver i organisasjonslivet vil være en viktig del av emnets fokus.

 

Innhold i organisasjonspsykologi

 • Organisasjonspsykologiens historie og kunnskapsutvikling
 • Aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologien.
 • Seleksjon
 • Ledelse
 • Arbeidshelse
 • Organisasjonskultur
 • Arbeidsmiljøkonflikter og mobbing på arbeidsplassen
 • Etiske og juridiske problemstillinger knyttet til arbeidsmiljøet
 • Betydningen av endringer i arbeidslivet på samfunnsnivå

 

Læringsutbytte

 

Kunnskaper

 • Kunnskap om organisasjonspsykologisk kunnskapsutvikling.
 • Kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen organisasjonspsykologi.
 • Kunnskap om ulike teorier og verktøy knyttet til seleksjon.
 • Kunnskap om ulike ledelsesteorier.
 • Kunnskap om, og utvikling av, bedrifts- og organisasjonskultur.
 • Kunnskap om sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse.
 • Kunnskap om relevant lovgivning knyttet til organisasjonspsykologiens praksisområder.
 • Kunnskap om individuelle forskjeller sin betydning for prestasjon

 

Ferdigheter

 • Vurdere en seleksjonsprosess.
 • Vurdere ulike intervensjoner knyttet til bedring av arbeidsmiljø.
 • Vurdere styrker og svakheter ved organisasjonspsykologiske verktøy og teknikker.

 

Generell kompetanse

 • Kunne inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologiens rolle i organisasjons- og næringsliv.
 • Kunne medvirke til planlegging av konstruktivt endrings- og utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner som ivaretar bedriftens og/eller organisasjonens økonomiske rammer og behov.
 • Emnet skal bevisstgjøre studentene med hensyn til etiske aspekter knyttet til tester brukt i organisasjonspsykologi.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs
 • Skriftlig rapport over tilgjengelig datamateriale

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.
Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuell skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge.
Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

 

Tilbake til bachelor i anvendt psykologi
Tilbake til enkeltemner