Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Emnet tilfører også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling.

Tilbake til psykologiemner

Emne: PSY1120
Tittel: Psykologi som fag og vitenskap
Type: Obligatorisk
Plassering: 1. semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng (10 studiepoeng forskningsmetode og 5 studiepoeng psykologiens historie)

 

Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen psykologien vil være en viktig del av emnets fokus. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor samfunnsvitenskapelig forskningsmetodikk.

Emnet har som formål å gi studenten kunnskap og forståelse for hvordan vitenskapelig kunnskap etableres og utvikles. Emnet gjennomgår sentrale trekk ved
empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning), samt gjennomgår grunnbegreper knyttet til eksperimentelle undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative metoder.

 

Innhold i psykologi som fag og vitenskap

 • Psykologiens historie
 • Ulike perspektiv innen psykologien
 • Utvikling av forskningsideer
 • Vitenskapelig litteratur
 • Valg av forskningsdesign
 • Systematiske observasjoner
 • Utvalg og bruk av deltakere og forsknings-subjekter
 • Ikke- eksperimentell forskning
 • Surveyundersøkelser
 • Eksperimentelle design
 • Analyse av data
 • Beskrivelser av data

 

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kjenner til bredden og sentrale paradigmeskifter innen psykologi som fag og vitenskap.
 • Har kunnskap om ulike teoretiske perspektiv innen psykologien og ha forståelse for eksistensen av at faget rommer ulike innfallsvinkler til samme tema.
 • Kjenner til begreper, forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen kvantitativ og kvalitativ forskning.
 • Har kunnskap om sentrale elementer i hele forskningsprosessen.
 • Har kunnskap om skillet mellom grunnforskning og anvendt forskning.

Ferdigheter

 • Kan sammenligne og henvise til ulike teorier og paradigmer innen psykologien og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Kan lese lærebokstoff på engelsk, og finne frem til sentrale poeng i vitenskapelige artikler.
 • Kan planlegge et forskningsprosjekt og reflektere rundt forskningsbaserte og etiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt.
 • Kan identifisere sentrale metodiske elementer i vitenskapelige artikler.

Generell kompetanse

 • Har utviklet faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier
 • Har utviklet forståelse for sammenhengen mellom egen innsats og egen faglig utvikling.
 • Har utviklet en analytisk-kritisk holdning til ulike kilder til kunnskap.
 • Kan arbeide selvstendig, organisere og planlegge eget arbeid med en prosjektbeskrivelse innenfor gitte frister.
 • Kan inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent et nettbasert kurs
 • Godkjent en prosjektbeskrivelse
 • Godkjent en skriftlig innlevering med medstudentvurdering.

 

Eksamen

Eksamen i PSY1120 består av en individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.
Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A – F.

OBS! Koronatilpasning: Eksamen avholdes som netteksamen SEMESTER 2020/2021

 

Tilbake til psykologiemner