Emnet omhandler generelle fysiske lover og fenomener. Det legges vekt på prinsipper som er spesielt relevant i medisinsk biologi, slik som stråling, viskositet, termodynamikk og bølger. Emnet gir studenten innsikt i metoder for medisinsk avbildning, herunder det teoretiske grunnlaget og spesielle forholdsregler ved bruk av disse metodene. Etter fullført emne vil studenten kunne anvende de fysiske lovene og regne på fysiske fenomener, samt kjenne til hvordan de kan måles.

Læringsutbytte for biofysikk

Etter endt emne vil studenten har studenten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Har kunnskap om sentrale begreper som diffusjon, osmose, konduktans, elektrisk ladning og potensial
 • Kjenner til fysiske lover og generelle fysiske fenomener, slik som bølger, stråling, bevegelse og energi
 • Har kunnskap om generelle prinsipper for blodstrøm og viskositet
 • Har kunnskap om termodynamikkens prinsipper
 • Har kunnskap om hvordan fysiske fenomener interagerer med stoffer
 • Kjenner til hvordan man kan måle fysiske egenskaper, slik som audiometri, ultralyd, fotometri, scintigrafi, spektroskopi, refraktometri, fluorescens og NMR
 • Har kunnskap om hvordan ioniserende stråler påvirker kroppen vår
 • Kjenner metodene som benyttes til medisinsk avbildning, som MRI, CT, SPECT og PET
 • Kjenner til sammenhengen mellom fysiske, biokjemiske og strukturelle karakteristika av vev, og hvordan disse er visualisert ved medisinsk avbildning

 

Ferdigheter

 • Kan anvende de fysiske lovene og konvertere mellom fysiske enheter
 • Kan estimere faren ved ioniserende stråling, og kan reflektere over og anvende regler for beskyttelse mot stråling
 • Kan vurdere usikkerhet i målte data

 

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre forsøk i fysikk, og har en kritisk holdning til egne data og arbeid
 • Kan arbeide både individuelt og i grupper, og tar ansvar for resultatet av arbeidet

 

Obligatoriske arbeidskrav

Alle emnets arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. I dette emnet er det følgende arbeidskrav:

 • Laboratoriekurs (80% oppmøte) i generell fysikk, inkludert praktiske øvelser med beregning av usikkerhet i målinger
 • Nettkurs i laboratoriearbeid
 • Nettkurs i ulike metoder som benyttes innen bildediagnostikk, som CT, MR, MRI, scintigrafi, SPECT, PET og andre avbildningsmodaliteter.

 

Vurderingsform

Stedlig skriftlig eksamen på 2 timer. Det gis bokstavkarakter (A-F).