Med menneskerettighetsdoktrinen anno 1948 ble stater for første gang tvunget til å gjøre rede for hvordan de behandler sine innbyggere og hvordan de håndhever sitt nasjonale regelverk. Fremdeles den dag i dag byr gjennomføringen av menneskerettighetene på betydelige utfordringer og moralske dilemmaer, både i fred og konflikt. Disse dilemmaene vil gjennom emnet bli drøftet, ut i fra teorien og historien bak menneskerettighetene, og implementeringen av disse.

Om emnet

Nazi-Tysklands utryddelse av jøder under den andre verdenskrig tydeliggjorde for alvor behovet for å beskytte mennesker fra deres egen stat. Med rettsliggjøringen av menneskerettighetene i 1948 ble det stilt krav til hvordan staten kan behandle sine egne innbyggere. I dette emnet vil studenten få grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende og muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i enkelte land. Utfordringene vil diskuteres ut fra perspektiver som blant annet menneskerettigheter og makt, utvikling, mangfold, og konflikt.


Læringsutbytte

Studenten skal kunne…

Kunnskap

 • Forstå utviklingen av menneskerettighetene i et historisk og filosofisk perspektiv.
 • Forstå og kritisk kunne vurdere hvordan den politiske gjennomføringen av menneskerettigheter finner sted både på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå.
 • Forstå hvordan studiet av menneskerettighetene spenner over en rekke akademiske disipliner.
 • Redegjøre for og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til menneskerettighetene.
 • Vise til hvordan menneskerettighetsrapporter utarbeides, samt kunne tolke slike rapporter utarbeidet av stater og organisasjoner.

Ferdigheter

 • Evaluere og vurdere sammenhengen mellom brudd på menneskerettigheter, utvikling og konflikt.
 • Vurdere hvorvidt en gitt handling er i strid med menneskerettslige avtaledokument.
 • Redegjøre for og drøfte betydningen av det juridiske og praktiske forholdet mellom statlig suverenitet og menneskerettighetsovergrep.
 • Analysere det internasjonale samfunnets muligheter for reaksjoner mot en stat som bryter menneskerettigheter.
 • Presentere og drøfte sentrale faglige temaer.

Generell kompetanse

 • Utvikle en dypere forståelse av menneskerettighetenes stilling i det internasjonale samfunnet.
 • Lese og gjøre relevant bruk av internasjonale avtaledokument om menneskerettigheter.
 • Veie forholdet mellom menneskerettslige prinsipper når disse kommer i konflikt med hverandre.


Vurderingsform

Arbeidskrav:

 • Obligatorisk seminardeltakelse (bestått/ikke bestått)

Eksamen:

 • Hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 2000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
 • 3-timers netteksamen (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)