Hopp til hovedinnhold

DML6060 Strategisk HRM

I dette emnet lærer studenten hvordan man kan styrke virksomheten gjennom å jobbe med strategisk HRM.

kvinnelig student som smiler

Strategisk HRM er en helhetlig og målrettet måte å tenke på omkring ledelse av menneskene i organisasjonen, der HRM-praksiser virker sammen i et system og er godt integrert i overordnede strategier, prosesser og systemer.

Strategisk HRM handler om at hver virksomhet planlegger hvordan mennesker og organisasjon best kan møte framtidige behov og krav fra omgivelsene.

Godt kunnskapsgrunnlag og riktige verktøy vil støtte opp om dette arbeidet.

Du lærer om hvordan dataanalyser og digitale verktøy som brukes i medarbeideroppfølgingen, også kan gi kunnskapsgrunnlag for strategisk HRM og virksomhetsutvikling.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har god forståelse av hva strategisk HRM er, og hvordan det er integrert i virksomhetsledelse
   
 • Har oversikt over sentrale begreper, temaer, teorier, tilnærminger og metoder innen strategisk HRM
   
 • Har innsikt i hvordan man kan gjøre analyser og utarbeide beslutningsgrunnlag ved hjelp av personaldata

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap for å gjøre begrunnede valg knyttet til HR-tiltak
   
 • Kan beskrive hvordan digitale verktøy kan brukes i konkrete HR-oppgaver som rekruttering, onboarding, bemanningsplanlegging og medarbeideroppfølging
   
 • Forstår og kan etterfølge sentrale prinsipper for evidensbasert ledelse og HR

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over etiske og juridiske aspekter ved innhenting og bruk av persondata
   
 • Kan se en problemstilling fra flere perspektiver og gjøre en helhetlig vurdering av et beslutningsgrunnlag

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs

Eksamen
Individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 2,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering skriftlig hjemmeeksamen.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis en samlet gradert karakter, A – F.