Hopp til hovedinnhold
/

Tre ulike bachelorgrader i psykologi – hvilken skal du velge?

Bjørknes Høyskole tilbyr fra høsten 2021 en ny bachelorgrad innen psykologi: Bachelor i organisasjonspsykologi. Fra før har vi bachelor i anvendt psykologi og psykologisk helsearbeid. Men hva er egentlig forskjellene på disse tre? Og hvilken av bachelorgradene burde du velge?

Publisert i Aktuelt om psykologi av Fredag 14. mai, 2021 - 11:23 | sist oppdatert i forgårs kl. 17:45:40

Hva er felles for bachelorgradene i psykologi?

For å svare på disse spørsmålene er det kanskje greit å først ta et skritt tilbake, og se hva psykologi og en bachelorutdanning i dette faget handler om uavhengig av retning eller studiested. 

Psykologi handler om svært mye. Det handler blant annet om menneskers tanker, følelser og handlinger – og hvordan vi er både enkeltindivider og hvordan vi er relasjonelt innstilt og inngår i kompliserte sosiale samspill med andre. På et bachelorprogram i psykologi lærer du blant annet nettopp om disse ulike sidene ved det å være et menneske, og du vil møte både praktiske- og forskningsbaserte vinklinger for å forstå menneskesinnet.

  • Ved alle studiene lærer du om grunnleggende emner innen psykologi, som hva som skjer når vi utvikler oss fra fødsel og gjennom hele livet og hvordan hjernen vår er skrudd sammen som gjør at vi kan tenke, huske, resonnere og gjøre kompliserte vurderinger i hverdagen.
  • Du vil lære om hva det er som gjør at vi oppfører oss på ulike måter når vi er med andre, både i nære relasjoner med noen få og som del av større grupper.
  • Du vil få kunnskap om hva som skjer med mennesker som av ulike grunner får problemer og utvikler psykiske lidelser, og hvordan best mulig kommunisere med noen for å hjelpe dem til å få det bedre.
  • Siden det vi fokuserer på innenfor dette fagområdet er basert på forskning, så vil du lære om hvordan forskning utføres, og ikke minst hvordan forstå forskningsresultater som ofte kan virke som om de er skrevet på et helt annet språk.
  • På alle de tre utdanningene vil du skrive en bacheloroppgave innen et område du interesserer deg spesielt for.
  • Utdanningene er treårige bachelorutdanninger innen psykologi, som du kan ta enten som nettstudent der du bor eller som campus-student ved høyskolens lokaler i Oslo.
  • Alle utdanningsløpene gir muligheter for å tre inn i arbeidslivet eller studere videre på masternivå etter fullført bachelorløp.

Hva er forskjellene?

Psykologisk helsearbeid

Bachelorgraden i psykologisk helsearbeid har et tydelig søkelys på arbeidet med menneskers helsetilstand, med et særlig fokus på hva som fremmer og hemmer utviklingen av god psykisk helse. Her vil du blant annet møte områder og spørsmål som hvor viktig det er for oss mennesker å bli møtt på gode måter av de rundt oss allerede som små barn, og hva som kan skje hvis denne tidlige utviklingen blir forstyrret (i faget «traume, tilknytning og samspill»). 

Andre områder bachelorgraden ser på er hva som gjør at vi ikke alltid tar gode valg for helsa vår eller hvordan vi kan legge til rette for god helse hos oss selv og andre (i det vi kaller «helsepsykologi»). 

Videre stilles det spørsmål til hvordan samfunnet og kulturen vi er en del av kan påvirke vår psykiske helse og hvordan vi kan være tidlig ute og forebygge at problemer utvikler seg (i «forebygging, samfunn og kultur»), og hvordan kan vi best mulig bistå mennesker som ønsker hjelp med sin psykiske helse gjennom gode miljøterapeutiske grep (i faget «miljøterapi»)?

Med andre ord, bachelor i psykologisk helsearbeid er satt sammen av fagemner som retter seg tett inn på essensiell kunnskap i arbeidet med menneskers helse.

Les mer om bachelor i psykologisk helsearbeid

Anvendt psykologi 

Bachelor i anvendt psykologi har et bredere fokus. Graden tar for seg menneskets fungering på mange plan, ikke bare rettet spesifikt mot helserelatert arbeid. 

Ved bachelor i anvendt psykologi vil du få mer inngående kunnskap om for eksempel hvordan hjernen vår fungerer som «sjef» for alt vi mennesker foretar oss (i faget «biologisk psykologi»), hva som spiller inn når vi skal ta vanskelige valg og beslutninger (innenfor det vi kaller «kognitiv psykologi»), hvordan vi fungerer i et arbeidsliv eller i lederposisjoner (i emnet «organisasjonspsykologi») og hvordan stoppe opp og stille kritiske spørsmål til alt vi lærer (i fokuset vårt på «kritisk psykologi»).

Med en bachelor i anvendt psykologi får du altså en bred og variert kunnskapsbase for å forstå menneskelig fungering som vil være uvurderlig på mange arbeidsområder.

Les mer om bachelor i anvendt psykologi

Organisasjonspsykologi

Bachelorprogrammet i organisasjonspsykologi går enda dypere på hvordan vi mennesker fungerer i et arbeidsliv. Utdanningen vil gi deg kunnskaper, ferdigheter, og generell kompetanse i psykologiske forhold rundt arbeids- og organisasjonslivet. 

Mer spesifikt vil blant annet individets opplevelse som deltaker i en organisasjon være fokus (i emnet «Arbeidspsykologi»), du vil lære om HR som fagfelt (i emnet «Human Resource Management»), få en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter (i emnet «Kommunikasjon og relasjonsforståelse i organisasjoner») og få kunnskap om hvilke konsekvenser ulike former for ledelse kan ha på en bedrifts produktivitet og de ansattes trivsel og det psykososiale arbeidsmiljøet (i emnet «Ledelse»).

Med denne bachelorgraden vil du være rustet til å bidra med faglig begrunnede løsninger på organisasjonspsykologiske problemstillinger, for eksempel forbedre psykososialt arbeidsmiljø, gi lederstøtte, identifisere kompetansebehov eller sikre mangfold i en bedrift. 

Bacheloren organisasjonspsykologi vil ta for seg hvordan menneskelige faktorer er relevant for organisasjoners måloppnåelse, og er relevant både i det norske så vel som det internasjonale arbeidsmarkedet. 

Les mer om bachelor i organisasjonspsykologi

Uansett hva du velger er det én ting som er ganske sikkert: Hvis du er nysgjerrig på mennesket – hvordan vi fungerer som individer, i samspill med andre og med omverdenen – så er en bachelorgrad i psykologi perfekt for deg!

Spørsmålstegn

Test deg selv – hvilken studieretning passer best for deg?

Fremdeles usikker på hvilken retning innen psykologien som passer for deg? Ta testen under så er du kanskje et lite steg nærmere å finne det ut! 

Svaret finner du under spørsmålene.

Spørsmål 1: Du er nysgjerrig på…
a) … hvordan vi reagerer på og mestrer sykdom 
b) … hva som gjør oss like og hva som gjør oss forskjellige 
c) … hva slags ledelsesstil som er best tilpasset til ulike situasjoner

Spørsmål 2: Hvilket av følgende spørsmål synes du er mest interessant?
a) Hvordan kan man best tilrettelegge og hjelpe mennesker som har vært gjennom et traume?
b) Hva spiller inn når vi mennesker skal ta vanskelige valg?
c) Hvordan spiller ledelse inn for å få et godt arbeidsmiljø på jobb?

Spørsmål 3: Hva ønsker du å lære om?
a) Hvordan vi best mulig kan bistå mennesker som ønsker hjelp med sin psykiske helse gjennom miljøterapi
b) Hvordan vi kan være kritiske til hvordan psykologiske teorier anvendes
c) Hvordan du kan anvende modeller og teorier fra ledelsesforskning til å forstå og utvikle ditt eget lederpotensiale

Spørsmål 4: Du er nysgjerrig på…
a) … hvordan samfunn og kultur påvirker helseatferd
b) … hva som spiller inn når vi skal ta vanskelige valg og beslutninger
c) … hva som kjennetegner effektive team

Spørsmål 5: Hva synes du er mest interessant?
a) Hvordan man kan forebygger psykiske vansker  
b) Hvordan menneskets biologi påvirker psykologiske prosesser 
c) Hvordan forstå hvilke psykologiske prosesser som påvirker menneskers trivsel og motivasjon på jobb

Spørsmål 6: Hva kan du tenke deg å jobbe med: 
a) Å fremme god psykisk helse
b) Å forstå hvordan mennesker fungerer på mange plan
c) Å bidra til kompetanseutvikling på arbeidsplassen

***

Svar:
Svarer du flest
a = psykologisk helsearbeid
b = anvendt psykologi
c = organisasjonspsykologi