Vårt viktigste budskap til deg som student: engasjer deg i din egen studiehverdag! På en liten høyskole har du stor påvirkningskraft. Engasjement utover vanlig skolearbeid er ofte avgjørende når du skal søke jobb

En liten høyskole med korte beslutningsveier
Bjørknes Høyskole er en liten høyskole med korte beslutningsveier og opptatt av tett kontakt mellom ansatt og student og studentenes deltakelse i forskjellige organer på høyskolen. Vi mener studentenes deltakelse fremmer samhold og engasjement på tvers av fagområder, og engasjerte studenter er motiverende og viktig for medstudentene, men også for de ansatte ved Bjørknes Høyskole. Overfor studentene legges det vekt på at de har stor påvirkningskraft og at det er viktig og ønskelig at de gir tilbakemeldinger og engasjerer seg både i de forskjellige styrer og utvalg, via evalueringer og gjennom sosiale aktiviteter. Dette gjør at vi sammen kan skape en best mulig studiehverdag både for stedlige studenter og nettstudenter. Studentenes deltakelse er vesentlig for et velfungerende kvalitetssikringssystem.

Studentdemokratiet ved Bjørknes Høyskole:
Klasseråd

Klasserådet består av alle studenter i en klasse. Klassen velger to tillitsvalgte som møter i Studentrådet. Klasserådet kan ta opp alle saker som berører studiehverdagen og studiemiljøet i klasserådsmøtene. Klasserådet kan be tillitsvalgte bringe saker inn for Studentrådet. Klasserådet møter minst en gang i kvartalet, det føres referat som gjøres tilgjengelig for ansatte og studenter, og punkter for oppfølging blir identifisert.

Studentrådet
Studentrådet arbeider med saker som angår studentene ved Bjørknes Høyskole og jobber aktivt for å opprettholde et godt studiemiljø og en god studiehverdag. Studentrådet er også bindeledd mellom ledelsen ved høyskolen og studentene. Studentrådet består av alle studenttillitsvalgte ved høyskolen og skal ha et styre bestående av leder, nestleder, sekretær og to medlemmer. Styrets leder møter som studentrepresentant i høyskolestyret, med nestleder som vara. Studentrådet møter minst en gang i kvartalet. De tillitsvalgte mottar innspill fra klassene og kan bringe saker videre til behandling i studentrådet. Studentrådet kan bringe saker inn for de øvrige utvalg på høyskolen, men oppfordres også til å ta direkte kontakt med ledelsen for å kunne få avklaring raskt. Det er stilt midler til rådighet for studentrådet for å fremme sosiale tiltak, og det stilles lokaler til disposisjon ved behov.

Læringsmiljø- og samarbeidsutvalg (LMSU)
Læringsmiljø- og samarbeidsutvalget gir styret og ledelsen råd i saker som er relevante for læringsmiljøet ved høyskolen, og er sammen med andre organer i studentdemokratiet en viktig ressurs i forhold til kvalitetssikringssystemet og høyskolens evne til å fortløpende gjøre justeringer og forbedringer. LMSU består av 6 medlemmer: rektor, administrativ leder, en representant for de faglig ansatte og tre studenter. Leder for LMSU er vekselvis en student og en ansatt. LMSU møter to ganger per semester, eller når leder eller minst tre av medlemmene ber om det.

Klagenemnd
Klagenemnda består av fem medlemmer. To av medlemmene er studenter valgt av studentrådet. Leder skal ikke være ansatt ved institusjonen og skal oppfylle de lovbestemte kravene for lagdommer. Representanter for institusjonens eier eller styre kan ikke sitte som medlem av klagenemnda. Klagenemnda behandler klager over enkeltvedtak og kan ved styrets beslutning også behandle andre klagesaker for studentene.

Høyskolestyret

Høyskolestyret beslutter disposisjoner som etter høyskolens forhold er av vesentlig art eller av stor betydning. Styret fører i tillegg tilsyn med at høyskolen ledes i overensstemmelse med vedtak fattet av styret, vedtekter og lovgiving. Høyskolestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til andre organer så fremt dette ikke er i strid med bestemmelsene i Lov om universiteter og høyskoler.
Høyskolestyret består av syv medlemmer, hvilket inkluderer en representant fra de ansatte og en studentrepresentant. I tillegg møter rektor, administrativ leder og ytterligere en studentrepresentant med tale- og forslagsrett. Høyskolestyret møter minst fire ganger i året, eller når et medlem av styret ber om det.

Valg og tilretteleggelse

Studentrepresentanter til Klagenemnd og LMSU velges årlig blant tillitsvalgte studenter (Studentrådet), og sammensetningen av de nye utvalgene godkjennes av styret. I timeplanen legges det til rette for studentenes deltakelse i de forskjellige råd, styrer og utvalg. For eksempel blir det ikke satt opp undervisning i en periode på 1,5 time hver onsdag for slike møter. Disse tidspunktene kan da brukes til møter i studentrådet, LMSU osv.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO)

Alle våre stedlige fulltidsstudenter blir automatisk medlem i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, og har muligheter til å engasjere seg i SiOs organer og SiOs arbeid med å sikre gode velferdstilbud til studenter i Oslo og Akershus.

Velferdstinget (SiO)
Velferdstinget er SiOs øverste organ og er en sammenslutning av alle studentdemokratiene til de ulike medlemsinstitusjonene. Velferdstinget er både en interesse- og studentpolitisk organisasjon, og er SiOs viktigste premissleverandør. I tinget sitter det 37 representanter valgt blant medlemsinstitusjonene etter et eget kvoteringssystem. Studentrådet på Bjørknes Høyskole oppfordres til å engasjere seg i SiOs saker og i Velferdstinget. Alle studenter har møte-, tale- og forslagsrett i Velferdstinget, og kan stille til alle verv som Velferdstinget oppnevner til.

Evalueringer
Det blir i tillegg til fag- , underviser og emneevalueringer gjennomført opptak-, midtveis- og sluttevalueringer i løpet av studieåret. Vi oppfordrer alle studentene til å delta i disse evalueringene da det er et viktig redskap i høyskolens kvalitetsarbeid.

Ros og ris postkasse
I inngangspartiet henger en ros og ris postkasse. Denne kan brukes for å gi helt uforpliktende og anonyme tilbakemeldinger til administrasjon og faglig stab.

 

Studentrådet ved Bjørknes Høyskole 2017
Studentrådet ved Bjørknes Høyskole 2016/2017
Studentrådet ved Bjørknes Høyskole 2015-16
Studentrådet ved Bjørknes Høyskole 2015/2016
Bjørknes Høyskole Studentrådet 2015
Studentrådet ved Bjørknes Høyskole 2014/2015
Studentrådet ved Bjørkens Høyskole 2012/2013