Lurer du på hva som skal til for å bli student hos oss? Jo tidligere du søker, jo tidligere kan du sikre deg studieplass og legge planer for studietiden. Her finner du oversikt over de generelle opptakskravene ved Bjørknes Høyskole.

 For å kunne søke på våre studieprogram må du ha*:

  • Generell studiekompetanse -eller
  • Realkompetanse

NB) Du kan ikke søke om opptak til fysioterapi og 1+5 medisin Oslo-Slovakia med 23/5-regelen. Du kan heller ikke søke med realkompetanse på fysioterapiutdanningen eller noen av 1+5-medisinprogrammene. Se tabelloversikt lenger ned på denne siden.

 

Dette gir generell studiekompetanse:

-Fullført og bestått 3-årig videregående skole
-2-årig NOKUT-godkjent fagskole
-Fullført høyere utdanning 60 sp
-Godkjent utenlandsk utdanning
-Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag/svennebrev
-Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen

Dersom du er kvalifisert fra videregående skole står det øverst på ditt vitnemål at du har oppnådd generell studiekompetanse. To-årig utdanning fra godkjent fagskole kan gi studiekompetanse på lik linje med vitnemål. Dersom du ikke er ferdig med vgs når du søker kan du ettersende vitnemål så fort du får dette fra skolen din. Når du har mottatt vitnemål fra din videregående skole (ikke kompetansebevis), har du som regel generell studiekompetanse (GENS). Du har også oppnådd generell studiekompetanse om du har fullført minst 60 studiepoeng fra høyere utdanning eller kan dokumentere godkjent utdanning fra utlandet  sammen med tilstrekkelige norskkunnskaper.

23/5-regelen:
Du må være 23 år eller eldre (må fylle minimum 23 år i løpet av oppstartsåret) og ha bestått alle fag i kravtillegget fra videregående skole (se under) + til sammen 5 års skole og/eller arbeidserfaring. Av de 5 årene kan for eksempel 3 år være fra videregående skole + 2 års arbeidserfaring med minimum 90% stilling. For at vi skal kunne ta med arbeidserfaring må du må ha vært ansatt i minimum 6 måneder på hver arbeidsplass. Alle arbeidsattester må ha start- og sluttdato og vise  hvilken type stilling du har hatt (heltid, deltid, 50% o.l). Du kan søke om opptak på grunnlag av denne regelen på de fleste av våre studieprogram. (Merk at 23/5-regelen ikke er vanlig ved utenlandske universitet og derfor ikke gjelder medisinutdanning 1+5 Martin eller fysioterapi).

  • Norsk (393 årstimer/14 uketimer)
  • Engelsk (140 årstimer/5 uketimer)
  • Samfunnslære (84 årstimer/2 uketimer)
  • Historie/ Nyere historie (140 årstimer/4 uketimer)
  • Matematikk (224 årstimer/ 5 uketimer)
  • Naturfag (140 årstimer/5 uketimer)

 

Dette er realkompetanse:

Du må fylle minst 25 år i løpet av oppstartsåret og kunne dokumentere arbeidserfaring og utdanning. For vurdering av realkompetanse må du sende inn kompetansebevis fra videregående skole evt. karakterutskrifter fra annen utdanning, arbeidsattester, din CV og eventuelt annen relevant dokumentasjon. Du kan søke på grunnlag av realkompetanse på alle våre studier, med unntak av medisin 1+5 og fysioterapi. Søknader om realkompetanse og hvilke fag fra vgs. som er avgjørende vurderes individuelt både ut i fra søkerens bakgrunn og hvilket studieprogram det søkes til.

 

Annen vurdering

Dette gjelder kun en liten gruppe søkere: Har du på grunn av spesielle omstendigheter ikke tatt eksamen i vårsemesteret, kan du få betinget opptak.  Det kan også være mulig å få dispensasjon for kravet om generell studiekompetanse. For å få særskilt vurdering må du dokumentere at karakterene fra videregående skole ikke gir et riktig bilde av kunnskapene dine. Da må du ha generell studiekompetanse, og dekke eventuelle spesielle opptakskrav.

 

Dokumentasjon på kompetanse

For at vi skal kunne vurdere søknaden din må du sende inn et samlet vitnemål som dokumenterer at du har generell studiekompetanse. Dersom du ikke har et samlet vitnemål, men har tatt opp fag er det lurt å kontakte din tidligere videregående skole og få samlet alle karakterer til ett dokument slik at det kommer tydelig frem at du har generell studiekompetanse.

For at vi skal kunne vurdere om du har delkompetanse eller realkompetanse må du sende inn kompetansebevis som dokumenterer at du har de videregående fagene som nevnt over, arbeidsattester med start- og sluttdato samt type stilling du har hatt (heltid, deltid eller stillingsprosent), samt dokumentasjon på evt. annen utdanning eller avtjent verneplikt.

 

Oversikt over spesielle inntakskrav/dokumentasjon

Alle våre studieprogram krever generell studiekompetanse, delkompetanse eller realkompetanse som beskrevet over. Noen har i tillegg enkelte fagkrav eller krav til dokumentasjon ut over dette:

Fagretning Fagkrav utover GSK Dokumentasjon Kan søke med 23/5-regel Kan søke med
realkompetanse
Merknader
Medisinstudier 1+5 Kjemi 1+2
Fysikk 1
Matte R1 (eller S1+S2)
Minst 4 i engelsk
Vitnemål/karakterutskrift som
viser at du har/holder på å ta alle fagkravene.
Nei Nei
Fysioterapi Minst 4 i engelsk Motivasjonsbrev på engelsk
Attest fra arbeidsgiver eller lærer
Nei Nei
Kiropraktikk Minst 4 i engelsk
Minst C i snitt fra
medisin grunnfag
Politiattest
Observasjon hos kiropraktor
Nei Nei
Ernæring Ja Ja Skal du søke videre på master må du fylle opptakskravene på den institusjonen
de ønsker å ta master på. Kjemi 1 og Matte R1 anbefales. Vi arrangerer kurs i gr.leggende kjemi & matematikk
Psykologi, Ja Ja Skal du søke videre på master, må du fylle opptakskravene på den institusjonen du søker opptak ved. ELTE krever feks en del spesifikke emner fra bachelorgraden noe som begrenser hvilke valgemner du kan ta
Freds- og konfliktstudier, internasjonale studier Ja Ja  Skal du søke videre på master, må du fylle opptakskravene på den institusjonen du søker opptak ved.

 

Spørsmål om søknadsprosessen?

Har du spørsmål knyttet til opptakskrav kan du ta kontakt med info@bjorkneshoyskole.no

 

Søk i god tid!

Vi anbefaler å søke tidlig da vi har rullerende inntak på de fleste studieprogram. Medisinstudier 1+5 og fysioterapi har førsteinntak etter søknadsfrist 15. april, og deretter rullerende inntak frem til studiestart. For de andre studieprogrammene tar vi inn studenter allerede fra 1. januar og har rullerende opptak frem til studiestart.

*Det tas forbehold om feil eller endringer