Jo tidligere du søker, jo tidligere kan du sikre deg studieplass og legge planer for studietiden. Det finnes flere veier til opptak og studieplass. Her finner du oversikt over de generelle opptakskravene ved Bjørknes Høyskole*

Opptak med generell studiekompetanse

Det er flere måter å oppfylle kravet til generell studiekompetanse:

 • Fullført og bestått 3-årig videregående skole
 • 2-årig NOKUT-godkjent fagskole sammen med studiekompetanse i norsk
 • Fullført høyere utdanning på minst 60 studiepoeng
 • Godkjent utdanning fra utlandet
 • Yrkesfag med påbygg

Dersom du er kvalifisert fra videregående skole står det øverst på ditt vitnemål at du har oppnådd generell studiekompetanse. Dersom du ikke er ferdig med vgs når du søker kan du ettersende vitnemål så fort du får dette fra skolen din. Når du har mottatt vitnemål fra din videregående skole (ikke kompetansebevis), har du som regel generell studiekompetanse (GENS). To-årig utdanning fra godkjent fagskole sammen med studiekompetanse i norsk kan gi studiekompetanse på lik linje med vitnemål. Du har også oppnådd generell studiekompetanse om du har fullført minst 60 studiepoeng fra høyere utdanning eller kan dokumentere godkjent utdanning fra utlandet sammen med tilstrekkelige norskkunnskaper.

 

Opptak med 23/5-regelen

Hvis du fyller 23 år eller mer det året du søker om opptak og har bestått alle de 6 kompetansefagene fra videregående, kan du søke opptak på grunnlag av 23/5-regelen.  Dette er de 6 studiekompetansefagene:

 • Norsk (393 årstimer/14 uketimer)
 • Engelsk (140 årstimer/5 uketimer)
 • Samfunnslære (84 årstimer/2 uketimer)
 • Historie/ Nyere historie (140 årstimer/4 uketimer)
 • Matematikk (224 årstimer/ 5 uketimer)
 • Naturfag (140 årstimer/5 uketimer)

Du må dokumentere minst fem års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. De 6 kompetansefagene gir deg ett år i uttellingen av 23/5. Da gjenstår det å dokumentere for til sammen fire år med fulltids arbeid og/eller utdanning. Av de totalt fem årene kan for eksempel to år være fra videregående og tre år være arbeidserfaring. Alle arbeidsattester må ha start- og sluttdato og vise hvilken type stilling du har hatt (heltid, deltid, 50% o.l). Du kan lese mer om hva som teller som praksis på Samordna opptak sine sider. Du kan ikke bruke 23/5-regelen til å søke opptak på medisinutdanning 1+5 Martin eller fysioterapi. Dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet.

 

Opptak med realkompetanse

Generell studiekompetanse er en forberedelse til høyere utdanning. Hvis du ikke har oppnådd generell studiekompetanse må du «erstatte» kompetansen du mangler. I en realkompetansevurdering gjøres det med en vurdering av den samlede kompetansen du har. Hvis du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak kan du søke om en realkompetansevurdering. Realkompetanse vurderes individuelt på bakgrunn av skolegang og arbeidserfaring, men skolegang veier tyngst. Derfor må alltid noen fag fra videregående være på plass. Hvilke fag som må være på plass varierer fra studieprogram til studieprogram, samt ut ifra søkerens bakgrunn. Du må sende inn kompetansebevis fra videregående skole evt. karakterutskrifter fra annen utdanning, arbeidsattester, din CV og eventuelt annen relevant dokumentasjon for å få vurdert realkompetansen din. Du kan ikke bruke realkompetanse til å søke opptak på medisinutdanning 1+5 Martin eller fysioterapi. Dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet.’

 

Opptak med annen vurdering

Hvis du på grunn av spesielle omstendigheter ikke har tatt eksamen i vårsemesteret, kan du få betinget opptak. Det kan også være mulig å få dispensasjon for kravet om generell studiekompetanse. Dette gjelder kun en liten gruppe søkere.

 

Hvordan du kan bidra til raskere behandlingstid?

For at vi skal kunne vurdere søknaden din må du sende inn et samlet vitnemål som dokumenterer at du har generell studiekompetanse. Dersom du for eksempel har tatt opp fag etter videregående og ikke har et samlet vitnemål, er det lurt å kontakte din tidligere videregående skole for å få samlet alle karakterer til ett dokument slik at det kommer tydelig frem at du har møtt opptakskravene. Mellom 1. mars og 1. september jobber videregående skoler med egne opptak. Vær derfor tidlig ute med å kontakte tidligere læresteder. Dersom du har søkt om en realkompetansevurdering, er det to ukers behandlingstid fra vi har mottatt alle dokumenter.

 

Oversikt over spesielle inntakskrav/dokumentasjon

Alle våre studieprogram krever generell studiekompetanse, 23/5 eller realkompetanse som beskrevet over. Noen har i tillegg enkelte fagkrav eller krav til dokumentasjon ut over dette:

Medisinstudier 1+5

 • Minst 4 i rent karaktersnitt
 • Kjemi 1+2
 • Fysikk 1
 • Matte R1 (eller S1 + S2)
 • Minst 4 i engelsk.

Fysioterapi

 • Minst 3.5 i rent karaktersnitt
 • Minst 4 i engelsk
 • Motivasjonsbrev på engelsk
 • Attest fra arbeidsgiver eller lærer

Kiropraktikk – opptakskrav ved læresteder I utlandet

 • Minst 4 i engelsk
 • Minst C i snitt fra medisin grunnfag

 

Spørsmål om søknadsprosessen?

Har du spørsmål knyttet til opptakskrav kan du ta kontakt med opptak@bjorkneshoyskole.no

 

Søk i god tid!

Vi anbefaler å søke tidlig da vi har rullerende inntak på de fleste studieprogram. Medisinstudier 1+5 og fysioterapi har førsteinntak etter søknadsfrist 15. april, og deretter rullerende inntak frem til studiestart. For de andre studieprogrammene tar vi inn studenter allerede fra 1. januar og har rullerende opptak frem til studiestart.

*Det tas forbehold om feil eller endringer