Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i freds- og konfliktstudier

Hvorfor oppstår kriger? Hva påvirker internasjonal politikk? Og hvordan kan vi skape utvikling, fred og sikkerhet? Denne bachelorgraden lærer deg verktøy for å analysere, forstå og diskutere hvordan ulike krefter i samfunnet bidrar til å skape fred og konflikt.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Åpner for søknad januar 2022 Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Du kan søke på bachelor i freds- og konfliktstudier (stedlig – på campus i Oslo) fra januar 2022. Vil du studere på nett, kan du søke allerede nå og starte til våren.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse. Dette studiet har oppstart på høsten.

Bjørknes Høyskole er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr en bachelorgrad i freds- og konfliktstudier.

Studiet er tverrfaglig og bygger på kunnskap fra en rekke fagdisipliner, som statsvitenskap, historie, jus, økonomi, kulturstudier og sikkerhetsstudier.

I løpet av tre spennende år vil du lære å forstå verden fra ulike perspektiver. Studiet gir deg også mulighet til få praktisk arbeidserfaring gjennom internship, og internasjonal erfaring gjennom utveksling og studieturer til Tanzania og Midtøsten.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å analysere, forstå og diskutere internasjonale forhold og hendelser. Vi tilbyr tett faglig oppfølging og et trygt og engasjerende studiemiljø. Studiet legger til rette for aktiv deltakelse og stimulerende diskusjoner med dine medstudenter og våre dyktige forelesere.

Noen sentrale problemstillinger som diskuteres og analyseres i løpet av studiet

 • hva mener vi egentlig med begrepene fred og konflikt?
 • kan krig rettferdiggjøres? Hvilke kriterier må i så fall ligge til grunn?
 • vil klimaendringene og miljø-ødeleggelser føre til flere voldelige konflikter?
 • er FN fortsatt relevant eller har organisasjonen utspilt sin rolle?
 • har verdenssamfunnet plikt og rett til å gripe inn i suverene staters interne konflikter?
 • hvilken rolle spiller religion og økonomi i voldelige konflikter og fredsarbeid?
 • hvordan kan man best forebygge og løse voldelige konflikter?
 • gjelder menneskerettighetene egentlig for alle?
 • hvorfor er demokratiet som styresett på tilbakegang?
 • kan brudd på menneskerettighetene rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?

 

“I dette studiet lærer du blant annet om konsekvensene av konflikt og hvordan de kan forebygges, ulike aktørers rolle og internasjonalt samarbeid og utvikling”.

Studieleder

Internship, praktiske ferdigheter og minner for livet med studietur til Tanzania og Midtøsten

Du skal få en praktisk forståelse av læringsinnholdet. I løpet av studietiden vil du få mulighet til å reise på studieturer til Tanzania* og Midtøsten*, ta internship eller reise på utveksling til utlandet i et semester. Vi tilbyr også nyttige kurs som vil styrke CV-en din og gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Blant annet tilbyr vi kurset Conflict Management in Practice.

"Studiene ved Bjørknes Høyskole, og da spesielt freds- og konfliktstudier, har høy kvalitet og gir en god grunnmur for veien videre. Her har du mange muligheter til å bygge erfaring og skape nettverk og muligheter for deg selv."

- Stian Abrahamsen, tidligere freds- og konfliktstudent, jobber i Flyktninghjelpen.   

*Grunnet koronasituasjonen er det usikkerhet om studieturer blir gjennomført i 2021


Arbeidsrelevans og videre studier

Kunnskap innenfor freds- og konfliktstudier åpner for muligheter til mange spennende yrker både i Norge og utlandet. 

Bachelor i freds- og konfliktstudier er også en døråpner til videre studier og mastergrader innen en rekke fagområder i Norge og i utlandet.

Potensielle arbeidsgivere vil blant annet være

 • utenriksdepartementet eller andre departementer
 • FN-systemet
 • humanitære organisasjoner (som Flyktninghjelpen, Krikens Nødhjelp, Amnesty International, Norsk Folkehjelp og mange flere)
 • offentlige etater (som UDI, Nav)
 • konsulentbyråer
 • utdanning og akademia (universitets- og høyskolenivå eller i grunnskolen og videregående)
 • samfunnsforskning (PRIO, FNI, ISF, Nupi m.fl.)
 • forsvaret og etterretning
 • interesserorganisasjoner og tenketanker
 • politiske partier
 • media 

 

Studiets oppbygging - Freds- og konfliktstudier

emneoversikt fred og konflikt

 

INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

I dette emnet vil du lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier.

Les mer
FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

I dette emnet lærer du en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Emnet gir grunnleggende kunnskaper om et dagsaktuelt fagområde.

Les mer
INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

I dette emnet lærer du om ulike forskningsmetoder sier og hvordan du kan bruke dem. Emnet introduserer deg for grunnleggende elementer i samfunnsvitenskapelig forskning og hvordan du på en god måte man kan kommunisere og formidle forskningen.

Les mer
INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

I dette emnet vil du bli introdusert for hvordan menneskerettighetene gjennomføres og hvilke utfordringer og moralske dilemmaer dette byr på, både i tilsynelatende fredelige samfunn og samfunn preget av konflikt.

Les mer
INT1230 Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier (10 sp)

Vold har fulgt menneskeheten hele veien fra første stund, og det kan ikke avgrenses til bestemte tidsepoker, kulturer, ideologier eller politiske retninger. Gjennom dette emnet blir du bedre kjent med folkemord i det 20. århundret og får mulighet til å fordype deg gjennom et lengre casestudium.

Les mer
FK1210 Konfliktløsning og fredsarbeid (10 sp)

I dette emnet vil du få en god introduksjon til viktige temaer knyttet til konfliktløsning og fredsbygging, samt konfliktforebygging. Vi ser på hvilke metoder man tradisjonelt har brukt for å løse konflikter og for å bygge opp et samfunn og sikre varig fred etter endt konflikt.

Les mer

FK2110 Religion i krig og fred (10 sp)

Det blir ofte sagt at en verden uten religion er en verden med mindre krig. I dette emnet tas det opp spørsmål som; hva er egentlig forholdet mellom religion og konflikt? Hvordan skal vi forstå religion som fenomen, og hvilken rolle spiller dette fenomenet i forbindelse med konfliktutbrudd, konfliktdynamikker og konflikthåndtering? Dette, og mer, skal vi ta for oss i emnet Religion og konflikt, som vil tilby spennende case-studier, interessant teori og flinke gjesteforelesere!

Les mer
INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

I dette emnet vil du lære om en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger og analysere disse utifra teoretiske, strategiske og sikkerhetspolitiske perspektiver. Hvordan ser den globale sikkerhetssituasjonen egentlig ut og hvordan skal vi forstå de ulike aktørene?

Les mer
INT2220 Folkerett (10 sp)

I dette emnet lærer du om internasjonale lover og regler som er en sentral del av rammeverket for internasjonale relasjoner. Vi ser nærmere på hvem disse lovene og reglene gjelder for, i hvilken grad de respekteres, og hvor stor betydning de har stilt opp mot økonomi og maktpolitikk.

Les mer
EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

I dette emnet vil du lære om filosofi, som betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning, og skal gi en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie, samt etisk tenkning.

Les mer

INT3110 International Political Thought (10 sp)

I dette emnet vil du bli introdusert for en rekke begrepsmessige og analytiske redskaper som åpner for en dypere og mer nyansert forståelse av internasjonale relasjoner. Vi tar for oss ulike teoretiske "skoler" innenfor internasjonal politikk og gir en grundig innføring i hvordan politisk tenkning om internasjonale relasjoner har oppstått og utviklet seg.

Les mer
FK3990 Bacheloroppgave (30 sp)

Bacheloroppgaven utgjør hele siste semester, og du får nå vist selvstendighet og utfordret sin evne til uavhengig forskning og analytisk tenkning.

Les mer

INT6010 Terrorism and Counterterrorism (10 sp)

Why do some people commit terrorist acts? What is a terrorist? What is terrorism? This class examines these fundamental questions and many more in order to gain some insight into one of the most talked about political phenomenons of our time.

Les mer
INT6040 Foreign Policy Analysis (10 sp)

In this course we examine the various theories of foreign policy and how foreign policy is made, focusing in particular on states. The intention is to provide students with an insight into foreign policy goals of a country, and how biases, perceptions, psychology and interests shape the agenda.

Les mer
INT6060 The Geopolitics of the Arctic (10 sp)

The Arctic is experiencing fast and unprecedented economic, environmental, political, and security challenges, which provides new opportunities for international cooperation, but also a potential for regional competition and even conflict. 

Les mer
INT6070 War and Peace in the Middle East (10 sp)

The course will provide students with the tools necessary to understand one of the most conflict ridden regions in the world by illuminating the role played by various great powers intervening and withdrawing from the Middle East.

Les mer
INT6080 The Ethics of War and Peace (10 sp)

In this course, we will delve into the contents and background of one of the most important developments of late 20th century thought about war: namely, the resurgence of the “just war” idea.

Les mer
INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp)

Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine the issues surrounding armed violence.

Les mer
INT6100 The Nobel Peace Prize – What, Why and to Whom? (10 sp)

This course will analyze the ideas behind and the actual practice(s) expressed by the Nobel Peace Prize, which is handed out in Oslo every year – the city of Bjørknes University College.

Les mer
INT6110 Migration and Refugee Studies (10 sp)

This interdisciplinary course draws on a range of theoretical approaches from political science, law, economics, sociology and history to make sense of the complex ethical, political and legal concerns surrounding population mobility.

Les mer
INT6140 Sikkerhet i det 21. århundre (10 sp)

Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.

Les mer
INT6910 Internship (10 sp) 

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. 

Les mer
INT6920 Internship (20 sp) 

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter.  

Les mer
INT6930 Internship (30 sp)

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter.

Les mer
INT6940 Forskning i praksis

Dette emnet gir deg mulighet til å få innblikk i, og erfaring med forskning. Emnet forutsetter at det er behov og kapasitet blant avdelingens forskere.

Les mer