Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Årsstudium i statsvitenskap

Dette årsstudiet i statsvitenskap, som også er helt lik som første året av bachelorgraden, gir studenten en grundig innføring i en rekke sentrale statsvitenskapelige temaer og forskningsmetode.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse. Dette studiet har oppstart på høsten.

Studieåret danner en viktig faglig basis som gir deg et solid fundament innen statsvitenskap. Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet.

Du vil studere på en høyskole med tett kontakt med både organisasjonsliv og forskningsinstitusjoner. Vi hjelper gjerne med innspill til hvordan du kan gjøre deg mer attraktiv for din fremtidige drømmearbeidsgiver.


Hva lærer du? 

Årsstudiet består av fire studieemner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor statsvitenskap.
Dette inkluderer emner som:

 • Politisk teori og styring – innføring i statsvitenskap. 
 • Forskningsmetode og kommunikasjon– Forskningsmetode er et sett av redskaper for å systematisk ettergå og forstå eksisterende kunnskap og utvikle ny kunnskap. Kommunikasjon og formidling er viktige aspekter ved forskning, og det å formidle kunnskap er ingen nøytral handling. Emnet gjør studenten bevisst på sin egen posisjon og samfunnsansvar, som forvalter og formidler av forskningsbasert kunnskap.
 • Internasjonal og komparativ politikk – forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen. Komparativ politikk har til hensikt å sammenligne ulike politiske systemer, styreformer, aktører og prosesser. 
 • Offentlig administrasjon og politikk – Her inngår temaer som valgordninger og velgeradferd, hvordan ulike samfunnshensyn balanseres opp mot hverandre, forholdet mellom offentlig, privat og frivillig sektor, forvaltningens rolle i det politiske systemet, forholdet mellom politiske og administrative institusjoner, hvilke føringer internasjonale avtalerammeverk legger på statsforvaltningen, og hvordan vårt demokratiske styresett ivaretas gjennom institusjoner og prosesser. 
   

Læringsplattformen Qybele blir et av dine viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til digitale læringsmidler, oversikt over timeplan og arbeidskrav.
 

stortinget i oslo

Arbeidsrelevans og videre studier

Årsenheten i statsvitenskap er identisk med første år av bachelorgraden i statsvitenskap, det betyr at du kan gå rett på andre studieår hvis du ønsker å studere videre.

Kunnskap om hva som foregår i den politiske verden og hvordan ting henger sammen er etterspurt i mange ulike sektorer og bransjer.

Her er noen eksempler

 • frivillige organisasjoner  
 • mediebedrifter  
 • forsvaret og etterretning  
 • forskning, akademia og skolevesenet 
 • ulike departementer og offentlige etater  
 • politiske organisasjoner og partier 
 • konsulentbransjen

STAT1120 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og kommunikasjon 

Vi lever i en tid preget av et betydelig mangfold av informasjon, kunnskap og meninger. Grensene mellom sannhet og usannhet er uklare og utfordringene med å skille troverdig og korrekt informasjon fra desinformasjon, manipulering og «fake news» blir stadig større.

Les mer
STAT1210: Internasjonal og komparativ politikk

Studiet av internasjonal- og komparativ politikk utgjør to sentrale fagretninger innenfor statsvitenskap. Internasjonal politikk er studiet av hvordan og hvorfor stater, internasjonale organisasjoner, NGOer, selskaper og andre aktører handler som de gjør på den internasjonale arenaen. For å kunne forstå aktørers motivasjon til å handle som de gjør, ser emnet først på systemets særtrekk. Relevante teorier, som realisme, liberalisme og konstruktivisme trekkes inn og brukes som analytiske verktøy. Emnet drøfter temaer som sikkerhetspolitikk, internasjonal politisk økonomi og internasjonal rett, samt internasjonale institusjoners rolle i å løse konflikter og fremme samarbeid.

Les mer