Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i freds- og konfliktstudier – nettstudium

Vi lever i en sammensatt og kompleks verden som til tider kan virke både uoversiktlig og uforståelig. Hvorfor oppstår kriger? Hva påvirker internasjonal politikk? Med freds- og konfliktstudier vil du tilegne deg både teoretiske og praktiske verktøy for å forstå og diskutere hvordan ulike krefter i samfunnet bidrar til å skape fred og konflikt.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Neste oppstart er våren 2022.  Se mer informasjon om nettstudier her.

Bjørknes Høyskole er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr et bachelorprogram i freds- og konfliktstudier.

Studiet er tverrfaglig og bygger på kunnskap fra en rekke fagdisipliner, som statsvitenskap, historie, jus, økonomi, kulturstudier og sikkerhetsstudier. I løpet av tre spennende år vil du lære å forstå verden fra ulike perspektiver.

Det å forstå samtidens internasjonale forhold er etterspurt i både private og offentlige institusjoner, ideelle og internasjonale organisasjoner, forskningsinstitusjoner og akademia.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen internasjonale forhold, hendelser og utviklingstrekk.

Noen sentrale problemstillinger som diskuteres og analyseres i løpet av studiet

 • hva ligger egentlig i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
 • hvorfor oppstår væpnede konflikter?
 • hvorfor valgte verdenssamfunnet å intervenere i Libya, men ikke Syria?
 • finnes det egentlig regler i krig?
 • hvilken rolle spiller religion i fred og konflikt?
 • er det noen sammenheng mellom demokrati og fred?Hvorfor er det så vanskelig å reformere FN?
 • er krig utelukkende negativt?
 • vil klimaendringene føre til flere voldelige konflikter?
 • kan brudd på menneskerettigheter rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får din egen nettlærer og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter.

Frivillige og obligatoriske samlinger

For studieprogrammene ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner arrangeres det minimum én felles digital samling per semester.

Som bachelorstudent er det obligatorisk å delta på to samlinger. Samlingene må gjennomføres før du kan levere avsluttende bacheloroppgave, men det er opp til deg selv når i studieløpet du ønsker å gjøre dette.

Du kan delta på så mange samlinger du ønsker. Samlingene er ikke emnespesifikke, men tar for seg ulike faglige problemstillinger og temaer. Dette varierer fra samling til samling. Det er også fokus på studieteknikk og det å være nettstudent, og samlingene gir gode muligheter til å bli kjent med både medstudenter, fagansatte og høyskolen. Noen av samlingene kan finne sted fysisk på campus i Oslo.

Bachelor i Fred- og konfliktstudier

Få en fot innenfor med internship

I løpet av studiet har du mulighet til å ta internship og gjennomføre kurs i konflikthåndtering. Internship gir deg en unik mulighet til å få erfaring fra arbeidslivet, knytte kontakter og styrke din CV!
 

Ta de mulighetene du får, Internship og frivillig arbeid. (…) den enkleste veien inn (i jobb) er gjennom nettverk, som i alle andre bransjer.

Stian Abrahamsen, tidligere freds- og konfliktstudent, jobber i Flyktninghjelpen.  

Jobbmuligheter og videre studier

Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor freds- og konfliktstudier er et viktig steg på veien mot en spennende jobb og åpner for muligheter både i Norge og utlandet. 

Bachelor i freds- og konfliktstudier er også en døråpner til videre studier og mastergrader innen en rekke fagområder i Norge og i utlandet.

Potensielle arbeidsgivere vil blant annet være

 • utenriksdepartementet eller andre departementer
 • FN-systemet
 • humanitære organisasjoner (som Flyktninghjelpen, Krikens Nødhjelp, Amnesty International, Norsk Folkehjelp og mange flere)
 • offentlige etater (som UDI, Nav)
 • konsulentbyråer
 • utdanning og akademia (universitets- og høyskolenivå eller i grunnskolen og videregående)
 • samfunnsforskning (PRIO, FNI, ISF, Nupi m.fl.)
 • forsvaret og etterretning
 • interesserorganisasjoner og tenketanker
 • politiske partier
 • media

                                                     
                                                        EMNEOPPBYGGING

emneoppbygging freds og konflikt

 

INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

I dette emnet vil du lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier.

Les mer
FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

I dette emnet lærer du en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Emnet gir grunnleggende kunnskaper om et dagsaktuelt fagområde.

Les mer
INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

I dette emnet lærer du om ulike forskningsmetoder sier og hvordan du kan bruke dem. Emnet introduserer deg for grunnleggende elementer i samfunnsvitenskapelig forskning og hvordan du på en god måte man kan kommunisere og formidle forskningen.

Les mer
INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

I dette emnet vil du bli introdusert for hvordan menneskerettighetene gjennomføres og hvilke utfordringer og moralske dilemmaer dette byr på, både i tilsynelatende fredelige samfunn og samfunn preget av konflikt.

Les mer
INT1230 Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier (10 sp)

Vold har fulgt menneskeheten hele veien fra første stund, og det kan ikke avgrenses til bestemte tidsepoker, kulturer, ideologier eller politiske retninger. Gjennom dette emnet blir du bedre kjent med folkemord i det 20. århundret og får mulighet til å fordype deg gjennom et lengre casestudium.

Les mer
FK1210 Konfliktløsning og fredsarbeid (10 sp)

I dette emnet vil du få en god introduksjon til viktige temaer knyttet til konfliktløsning og fredsbygging, samt konfliktforebygging. Vi ser på hvilke metoder man tradisjonelt har brukt for å løse konflikter og for å bygge opp et samfunn og sikre varig fred etter endt konflikt.

Les mer

FK2110 Religion i krig og fred (10 sp)

Det blir ofte sagt at en verden uten religion er en verden med mindre krig. I dette emnet tas det opp spørsmål som; hva er egentlig forholdet mellom religion og konflikt? Hvordan skal vi forstå religion som fenomen, og hvilken rolle spiller dette fenomenet i forbindelse med konfliktutbrudd, konfliktdynamikker og konflikthåndtering? Dette, og mer, skal vi ta for oss i emnet Religion og konflikt, som vil tilby spennende case-studier, interessant teori og flinke gjesteforelesere!

Les mer
INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

I dette emnet vil du lære om en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger og analysere disse utifra teoretiske, strategiske og sikkerhetspolitiske perspektiver. Hvordan ser den globale sikkerhetssituasjonen egentlig ut og hvordan skal vi forstå de ulike aktørene?

Les mer
INT2220 Folkerett (10 sp)

I dette emnet lærer du om internasjonale lover og regler som er en sentral del av rammeverket for internasjonale relasjoner. Vi ser nærmere på hvem disse lovene og reglene gjelder for, i hvilken grad de respekteres, og hvor stor betydning de har stilt opp mot økonomi og maktpolitikk.

Les mer
EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

I dette emnet vil du lære om filosofi, som betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning, og skal gi en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie, samt etisk tenkning.

Les mer

INT3110 International Political Thought (10 sp)

I dette emnet vil du bli introdusert for en rekke begrepsmessige og analytiske redskaper som åpner for en dypere og mer nyansert forståelse av internasjonale relasjoner. Vi tar for oss ulike teoretiske "skoler" innenfor internasjonal politikk og gir en grundig innføring i hvordan politisk tenkning om internasjonale relasjoner har oppstått og utviklet seg.

Les mer
FK3990 Bacheloroppgave (30 sp)

Bacheloroppgaven utgjør hele siste semester, og du får nå vist selvstendighet og utfordret sin evne til uavhengig forskning og analytisk tenkning.

Les mer

INT6010 Terrorism and Counterterrorism (10 sp)

Why do some people commit terrorist acts? What is a terrorist? What is terrorism? This class examines these fundamental questions and many more in order to gain some insight into one of the most talked about political phenomenons of our time.

Les mer
INT6040 Foreign Policy Analysis (10 sp)

In this course we examine the various theories of foreign policy and how foreign policy is made, focusing in particular on states. The intention is to provide students with an insight into foreign policy goals of a country, and how biases, perceptions, psychology and interests shape the agenda.

Les mer
INT6060 The Geopolitics of the Arctic (10 sp)

The Arctic is experiencing fast and unprecedented economic, environmental, political, and security challenges, which provides new opportunities for international cooperation, but also a potential for regional competition and even conflict. 

Les mer
INT6070 War and Peace in the Middle East (10 sp)

The course will provide students with the tools necessary to understand one of the most conflict ridden regions in the world by illuminating the role played by various great powers intervening and withdrawing from the Middle East.

Les mer
INT6080 The Ethics of War and Peace (10 sp)

In this course, we will delve into the contents and background of one of the most important developments of late 20th century thought about war: namely, the resurgence of the “just war” idea.

Les mer
INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp)

Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine the issues surrounding armed violence.

Les mer
INT6100 The Nobel Peace Prize – What, Why and to Whom? (10 sp)

This course will analyze the ideas behind and the actual practice(s) expressed by the Nobel Peace Prize, which is handed out in Oslo every year – the city of Bjørknes University College.

Les mer
INT6110 Migration and Refugee Studies (10 sp)

This interdisciplinary course draws on a range of theoretical approaches from political science, law, economics, sociology and history to make sense of the complex ethical, political and legal concerns surrounding population mobility.

Les mer
INT6140 Sikkerhet i det 21. århundre (10 sp)

Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.

Les mer
INT6910 Internship (10 sp) 

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. 

Les mer
INT6920 Internship (20 sp) 

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter.  

Les mer
INT6930 Internship (30 sp)

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter.

Les mer
INT6940 Forskning i praksis

Dette emnet gir deg mulighet til å få innblikk i, og erfaring med forskning. Emnet forutsetter at det er behov og kapasitet blant avdelingens forskere.

Les mer