Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i statsvitenskap

Bli med inn i politikkens verden. Med årsstudium i statsvitenskap vil du få en grundig innføring i statsvitenskapens ABC. Dette er et dagsaktuelt studium som blant annet tar for seg politiske teorier, systemer og ideologier, politisk mobilisering, fordeling av makt og goder, samt mye mer. Du vil lære deg hvordan ulike samfunn er bygd opp og hvordan de utvikler seg. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Se når du kan starte på nettstudier 

Studieåret danner en viktig faglig basis som gir deg et solid fundament innen statsvitenskap. Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet.

Du får tett kontakt med både organisasjonsliv og forskningsinstitusjoner. Vi hjelper gjerne med innspill til hvordan du kan gjøre deg mer attraktiv for din fremtidige drømmearbeidsgiver.


Hva lærer du? 

Årsstudiet består av fire studieemner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor statsvitenskap.

Følgende emner utgjør årsstudiet:

 • Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og styring – emnet introduserer deg for sentrale begreper, modeller og teorier, og gir en grunnforståelse av ideologier og idétradisjoner. Emnet vil blant annet ta for seg spørsmål knyttet til temaer som makt, politisk organisering, rettferdighet og legitimitet.

 • Forskningsmetode og kommunikasjon – forskningsmetode er et sett av redskaper for å systematisk ettergå og forstå eksisterende kunnskap og utvikle ny kunnskap. Kommunikasjon og formidling er viktige aspekter ved forskning, og det å formidle kunnskap er ingen nøytral handling. Emnet gjør deg bevisst på din egen posisjon og samfunnsansvar, som forvalter og formidler av forskningsbasert kunnskap.

 • Internasjonal og komparativ politikk – emnet tar for seg seg forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen. Komparativ politikk har til hensikt å sammenligne ulike politiske systemer, styreformer, aktører og prosesser. 

 • Offentlig politikk og administrasjon – i dette emnet inngår temaer som valgordninger og velgeradferd, hvordan ulike samfunnshensyn balanseres opp mot hverandre, forholdet mellom offentlig, privat og frivillig sektor, forvaltningens rolle i det politiske systemet, forholdet mellom politiske og administrative institusjoner, hvilke føringer internasjonale avtalerammeverk legger på statsforvaltningen, og hvordan vårt demokratiske styresett ivaretas gjennom institusjoner og prosesser. 

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. Som nettstudent får du også din egen nettlærer!

stortinget i oslo

Arbeidsrelevans og videre studier

Årsenheten i statsvitenskap er identisk med første år av bachelorgraden i statsvitenskap, det betyr at du kan gå rett på andre studieår hvis du ønsker å studere videre.

Kunnskap om hva som foregår i politikkens verden og hvordan ting henger sammen er etterspurt i mange ulike sektorer og bransjer.

Her er noen eksempler:

 • frivillige organisasjoner  
 • mediebedrifter  
 • forsvaret og etterretning  
 • forskning, akademia og skolevesenet 
 • ulike departementer og offentlige etater  
 • politiske organisasjoner og partier 
 • konsulentbransjen

Les om hvordan det er å være nettstudent


Studiets oppbygging og innhold

Første semester

15 studiepoeng
15 studiepoeng

STAT1110
Innføring i statsvitenskap:
Politisk teori og styring

STAT1120
Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og kommunikasjon
 

 

Andre semester
 

10 studiepoeng
10 studiepoeng
10 studiepoeng

STAT1210
Komparativ politikk
 

STAT1220
Offentlig politikk og administrasjon

STAT1230
Internasjonal politikk

 

 

STAT1110 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og styring 

STAT1110 introduseres deg for politisk teori. Emnet tar utgangspunkt i sentrale politiske tenkere som har søkt å gi svar på normative spørsmål knyttet til premisser for rettferdighet, makt, politisk organisering og legitimitet.

Les mer
STAT1120 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og kommunikasjon 

Vi lever i en tid preget av et betydelig mangfold av informasjon, kunnskap og meninger. Grensene mellom sannhet og usannhet er uklare og utfordringene med å skille troverdig og korrekt informasjon fra desinformasjon, manipulering og «fake news» blir stadig større.

Les mer
STAT1210: Internasjonal og komparativ politikk

Studiet av internasjonal- og komparativ politikk utgjør to sentrale fagretninger innenfor statsvitenskap. Internasjonal politikk handler om hvordan og hvorfor stater, internasjonale organisasjoner og andre aktører handler som de gjør på den internasjonale arenaen. Komparativ politikk har til hensikt å sammenligne ulike politiske systemer, styreformer, aktører og prosesser.

Les mer
STAT1220: Offentlig politikk og administrasjon 

Offentlig politikk og administrasjon er et av hovedemnene innen statsvitenskapen som tar for seg en rekke elementære begreper og problemstillinger. Spørsmål om hvordan statsmakten og styringssystemer er innrettet og bør innrettes står sentralt i dette emnet.

Les mer
STAT1230: Internasjonal politikk

I dette emnet vil du lære om forholdet stater imellom og forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen. Vi dykker ned i noen av de mest spennende og utfordrende problemstillingene i internasjonale relasjoner, og tar i bruk en rekke verktøy for å forstå hvorfor stater handler som de gjør.

Les mer