Emnene i psykologi kombinerer forelesninger, seminarer, nettkurs og oppgaveskriving

Arbeids- og undervisningsformer

Årsenheten i psykologi har ulike læringsformer for å oppnå studiets læringsutbytter.  Det legges opp til varierte arbeids- og undervisningsformer forankret i et læringssyn der læring skjer både individuelt og gjennom samhandling. I arbeidsformene vektlegges studentaktive metoder som skal stimulere studentene til aktivt å søke kunnskap. Det legges også vekt på at studenten skal utvikle en forståelse for sammenhengen mellom studentens tilgjengelige ressurser, studentens innsats og studentens læringsutbytte. Å hjelpe studenten til å identifisere et realistisk ambisjonsnivå som stimulerer til arbeid, men som også er mulig å oppnå, øker muligheten for at studenten skal få oppleve mestring og motivasjon.

Studiet vil integrere vitenskapelige forskningsresultater og teori i de ulike arbeidsformene. De ulike arbeids- og undervisningsformene inkluderer: forelesninger, seminargrupper, seminardager med tverrfaglige forelesere, skriftlig innleveringer, nettkurs, oppgaver på nett og fag-chat på høyskolens elektroniske læringsplattform.

 

Vurderingsformer

Alle emnene i årsenheten i psykologi har avsluttende eksamener som benytter karakterskalaen fra A-F. De fleste eksamenene avlegges  på nett, men det er mulig for studentene å ta eksamen stedlig dersom de ønsker det. Eksamen i ett av emnene er en tradisjonell skoleeksamen.