Emnet gir studenten kunnskaper og ferdigheter knyttet til mikroskopisk oppbygning og funksjon av kroppens celler og organsystemer. Videre gis det en innføring i embryologi og latinske begreper. Etter fullført emne kan studenten reflektere over sammenhengen mellom struktur og funksjon både på et cellulært nivå og organsystemnivå.

 

Læringsutbytte

Kunnskap: 

 • Har kunnskap om mikroskopisk og ultrastrukturell oppbygning av celler og vev, slik som muskulatur, bindevev, nervevev og kjertler 
 • Kjenner til mikroskopisk oppbygning av kroppens organsystemer, slik som respirasjon, sirkulasjon-, nerve-, sanse-, reproduksjons-, nyre-urinveis-, fordøyelses-, hud- og bevegelsessystemet  
 • Kjenner til human embryologi, herunder utviklingsstadier 

Ferdigheter: 

 • Kan anvende relevante metodiske verktøy og prinsipper for å utføre mikroskopi på celler og vev 
 • Kan vurdere mikroarkitekturen til organer og vev, samt struktur-funksjonsrelasjoner 
 • Kan reflektere over sammenheng mellom embryologisk utviklingsforstyrrelse og anatomiske misdannelser  

 

Generell kompetanse:

 • Kan planlegge og gjennomføre praktiske øvelser i samarbeid med andre 
 • Kan gjennomføre mikroskopi i tråd med gjeldende retningslinjer 
 • Kjenner til begrensninger ved mikroskopiske metoder og deres nytteverdi 

 

Obligatoriske arbeidskrav

 • Obligatorisk oppmøte i undervisning (75% oppmøte) 
 • Praktisk test i histologi  

 

Vurderingsform

Stedlig, digital eksamen på 2 timer. Det gis bokstavkarakter (A-F).