Årsstudiet inkluderer seks grunnleggende studieemner, samt et fem-ukers studieopphold i Tanzania. Året vil gi deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor internasjonale studier.

Årsstudiet består av seks obligatoriske emnene som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Studieåret vil ha en naturlig faglig og tematisk progresjon, og gir et godt grunnlag for videre studier innen fagfeltet. Årstudiet er identisk med første studieår av bachelorprogrammet i internasjonale studier, dermed er det enkelt å overføre til et bachelorløp underveis eller etter endt årsstudium. Et av emnene vil primært undervises i Tanzania. Studenter som ikke har anledning til å reise til Tanzania vil ta emnet som nettstudium. Les mer om studieoppholdet her.

Den faglige sammensetningen er som følger:


 

 • INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

  I innføring i internasjonale studier vil du blant annet lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner.

 • INT1140 Internasjonal historie (10 sp)

  Emnet vil introdusere studenten for utvalgte globalhistoriske hendelser siden 1945 og se på betydningen av disse i utviklingen av dagens internasjonale system. Studenten vil blant annet lære å analysere og forstå dagsaktuelle forhold utifra en historisk kontekst.

 • INT1150 Forskningsmetode (10 sp)

  Forskningsmetode gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

 • INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

  Med menneskerettighetsdoktrinen anno 1948 ble stater for første gang tvunget til å gjøre rede for hvordan de behandler sine innbyggere og hvordan de håndhever sitt nasjonale regelverk. Fremdeles den dag i dag byr gjennomføringen av menneskerettighetene på betydelige utfordringer og moralske dilemmaer, både i fred og konflikt. Disse dilemmaene vil gjennom emnet bli drøftet, ut i fra teorien og historien bak menneskerettighetene, og implementeringen av disse.

 • INT1230 Regioner i konflikt (10 sp)

  I dette emnet vil du som student bli utfordret til å ta en del valg selv, da emnet vurderes ut i fra at større selvvalgt essay. Emnet er kasusbasert, der forelesningene legges opp parvis – først en teoriforelesning, deretter en kasusforelesning. Ved å knytte tematikken opp mot kasusstudier vil du bli sterkere i anvendelse og drøfting av teori, som vil være nyttig for den skriftlige innleveringen i dette emnet samt kommende emner.

 • INT1240 Internasjonal politikk (10 sp)

  Internasjonal politikk handler om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner. For å forstå disse forholdene vil emnet vil ta for seg flere sentrale temaer, som politisk teori, internasjonale institusjoner og økonomisk- og politisk samhandling og styring. Emnet vil også ta for seg euopeisk migrasjonspolitikk som en interessant case på hvordan internasjonal politikk utformes og hvilke utfordringer vi står overfor med tanke på politisk samhandling.

Søk nå

Årsstudium i internasjonale studier passer for deg som:

 • Er interessert i og ønsker å forstå verden utenfor Norges grenser
 • Vil lære om hvordan internasjonale forhold og globalisering former verden
 • Vil smake på et spennende fagfelt før du eventuelt vurderer en bachelorgrad
 • Vil ha muligheten til å velge stedlige studier eller nettstudier
 • Følg bloggsiden om internasjonale studier