Det første studieåret inkluderer seks grunnleggende studieemner, samt muligheten til å reise på studieopphold til Tanzania. Det andre året inkluderer valgfrie emner og mulighet for internship. Det tredje året har du mulighet for å ta et semester i utlandet i tillegg til at du skal skrive den avsluttende bacheloroppgaven.

Det vil være en naturlig faglig og tematisk progresjon innen første studieår, slik det også vil være gjennom hele bachelorstudiet. Et av emnene på førsteåret vil primært undervises i Tanzania. Studenter som ikke har anledning til å reise til Tanzania vil ta emnet på nett. Les mer om studieoppholdet her.

Den faglige sammensetningen er som følger (ved å klikke på lenkene under studiemodellen kan du lese mer om hvert emne):

 

 

 • INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

  I innføring i internasjonale studier vil du lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner.

  Les mer
 • INT1140 Verden siden 1945: En introduksjon til internasjonal historie (10 sp)

  Historiekunnskap er essensielt for deg som ønsker å forstå hvordan dagens internasjonale system er blitt til, og hvordan det fungerer. I emnet Internasjonal historie fokuserer vi på nettopp dette ved å følge sentrale globalhistoriske hendelser siden 1945. I tillegg til å tilegne seg omfattende historiekunnskap, vil studenten også lære å analysere og forstå dagsaktuelle forhold utifra en historisk kontekst.

  Les mer
 • INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

  Bak enhver form for studier og forskning ligger ulike metodiske tilnærminger. Det er derfor viktig å forstå hva ulike forskningsmetoder sier og hvordan vi kan bruke dem. Dette emnet introduserer grunnleggende elementer i samfunnsvitenskapelig forskning, herunder trinnene i en undersøkelsesprosess, likheter og forskjeller mellom kvalitativ og kvantitativ forskning, innføring i å analysere data, kritisk drøfte datas pålitelighet og tolkning av data. Emnet vil også se på hvordan man på en god måte kan kommunisere og formidle forskning.

  Les mer
 • INT1230 Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier (10 sp)

  Vold har fulgt menneskeheten fra første stund. Vår fortid, helt fra de eldste kilder, er fylt med vitnesbyrd om bestialske kriger og systematiske massedrap på reelle og innbilte fiender. Folkemord og massevold kan derfor ikke avgrenses til bestemte tidsepoker, kulturer, ideologier eller politiske retninger, selv om erfaring viser at noen er mer utsatte enn andre. Men det 20. århundret, med dets enorme fremskritt i teknologi og avansert samfunnsorganisering, gav nye og ekstreme muligheter til å utføre grusomheter. I dette faget blir du bedre kjent med nettopp folkemord i det 20. århundret, og du får selv muligheten til å fordype deg i ett av disse gjennom et lengre casestudium.

  Les mer
 • INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

  Med menneskerettighetsdoktrinen anno 1948 ble stater for første gang bedt om å gjøre rede for hvordan de behandler sine innbyggere og hvordan de håndhever sitt nasjonale regelverk. Emnet introduserer deg for hvordan menneskerettighetene gjennomføres, og hvilke utfordringer og moralske dilemmaer dette byr på, både i tilsynelatende fredelige samfunn og samfunn preget av konflikt. Emnet gir også grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, og hvordan ulike stater forholder seg til dette.

  Les mer
 • INT1240 Internasjonal politikk (10 sp)

  I emnet Internasjonal politikk vil du lære om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen. Vi dykker ned i noen av de mest spennende og utfordrende problemstillingene i internasjonale relasjoner og tar i bruk en rekke virkemidler for å forstå hvorfor stater handler som de gjør. Målet er å komme dypere inn i teorier om internasjonale relasjoner, global styring og statsstyre slik at vi kan bruke verktøyene de tilbyr oss til å studere noen av de største samarbeidsutfordringene det internasjonale samfunnet står overfor.

  Les mer
 • INT2120 Internasjonal politisk økonomi (10 sp)

  Internasjonal politisk økonomi (IPØ) tar for seg forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå. Emnet vil blant annet se på sentrale teorier, den historiske utviklingen av dagens politiske-økonomiske system og de sentrale aktørene. Temaer som finanskrise, økte ulikheter, globalisering og utfordringer knyttet til internasjonale styringsmekanismer vil også bli diskutert.

  Les mer
 • INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

  Mens noen snakker om en ny kald krig snakker andre om risikoen for tredje verdenskrig. Andre igjen påpeker at vi historisk sett opplever relativt få kriger i dag. Hvordan ser den globale sikkerhetssituasjonen egentlig ut og hvordan skal vi forstå de ulike aktørene? Dette emnet tar for seg en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger og analyserer disse utifra teoretiske, strategiske og sikkerhetspolitiske perspektiver.

  Les mer
 • INT2220 Folkerett (10 sp)

  Internasjonale lover og regler er en sentral del av rammeverket for internasjonale relasjoner. I dette emnet ser vi nærmere på hvem disse lovene og reglene gjelder for, i hvilken grad de respekteres, og hvor stor betydning de har stilt opp mot økonomi og maktpolitikk.

  Les mer
 • EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

  Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning, og skal gi en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie, samt etisk tenkning.

  Les mer
 • INT3110 International Political Thought (10 sp)

  Dette emnet introduserer en rekke begrepsmessige og analytiske redskaper, som åpner for en dypere og mer nyansert forståelse av internasjonale relasjoner. Emnet vil ta for seg en rekke ulike teoretiske “skoler” innenfor internasjonal politikk, og gi en grundig innføring i hvordan politisk tenkning om internasjonale relasjoner har oppstått og utviklet seg.

  Les mer
 • INT3990 Bacheloroppgave (30 sp)

  Bacheloroppgaven utgjør hele siste semester, og studentene får nå vist selvstendighet og utfordret sin evne til uavhengig forskning og analytisk tenkning. Vi bruker mye ressurser på utvikling av studentenes evne til kritisk analyse og skriftlige presentasjonsevner, og disse ferdighetene vil bli utfordret dette semesteret.

  Les mer
 • INT6010 Terrorism and Counterterrorism (10 sp)

  Why do some people commit terrorist acts? What is a terrorist? Is one man’s freedom fighter another man’s terrorist? What is terrorism, really? This class examines these fundamental questions and many more in order to gain some insight into one of the most talked about political phenomenon of our time. The class is taught by Dr. Hilde Restad, and has been developed in collaboration with Dr. Anders Romarheim at the Institute of Defence Studies (IFS).

  Les mer
 • INT6020 International Political Economy in War and Peace (10 sp)

  Susan Strange ga i 1970 ut artikkelen ‘International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect’. Hovedargumentet var at både statsvitere og økonomer har mye å lære av hverandre. Internasjonal politisk økonomi (IPØ) er en faglig tilnærming som har som formål å kombinere nettopp disse to tradisjonelt separate fagtradisjonene. IPØ ser på økonomisk aktivitet og økonomiske systemer i lys av, og med hjelp av modeller og metoder som tradisjonelle økonomer ikke anvender. Videre tar IPØ utgangspunkt i at politisk og økonomisk makt utvikler seg i tandem og har gjensidig påvirkning.

  Les mer
 • INT6030 Global Governance (10 sp)

  The current global economic instability has, together with the rise of states such as India and China, spurred much interest in global governance. Yet, the concept is relatively poorly understood. In this course, we examine the significance, impact and nature of the marked increase in international organisation since the second half of the twentieth century. We also ask how such organisation today meets, of fails to meet, the challenges presented by the global economic crisis and climate change.

  Les mer
 • INT6040 Foreign Policy Analysis (10 sp)

  In this course we examine the various theories of foreign policy and how foreign policy is made, focussing in particular on states. The intention is to provide students with an insight into the decision making process, including how policy instruments are chosen, the role of leadership in the process, the importance of history and identity in framing the foreign policy goals of a country, and the relevance of such factors as biases, perceptions, psychology and interests (bureaucracies) in shaping the agenda.

  Les mer
 • INT6050 Africa Then and Now (10 sp)

  Africa tends to be associated with poverty, conflict and dictatorship. Is this a valid picture of a continent of 54 different countries and more than a billion people? In this course we look for answers to why Africa both has some of the world’s poorest countries and some of the fastest growing economies, as well as reasons why more and more African countries move towards multiparty democratic systems of governance.

  Les mer
 • INT6060 The Geopolitics of the Arctic (10 sp)

  The Arctic is experiencing fast and unprecedented economic, environmental, political, and security challenges, which provides new opportunities for international cooperation, but also a potential for regional competition and even conflict. For example, the reduction of the Arctic ice cap is now exceeding earlier climatic model predictions.

  Les mer
 • INT6070 War and Peace in the Middle East (10 sp)

  What role did Great Britain play in “creating” Israel? Why can’t Israel and Palestine make peace? Why does Iran resent the United States? How did the Cold War affect geopolitics in the Middle East? Why did the Arab Spring fail? What role is Russia playing in Syria today? In this class, we survey great power politics in the Middle East from the First World War to today in order to better understand this complex region.

  Les mer
 • INT6080 The Ethics of War and Peace (10 sp)

  The last 100 years have seen brutal wars, murderous totalitarian regimes, genocide, and nuclear weapons. But we have also witnessed – to a certain extent because of the facts just mentioned – an unprecedented development of international law, a great resurgence of interest in international ethics and the ethics of war, humanitarian initiatives on a large scale, and the founding of international organizations such as the United Nations, designed to foster peace and international cooperation.

  Les mer
 • INT6100 The Nobel Peace Prize – What, Why and to Whom? (10 sp)

  This course will analyze the ideas behind and the actual practice(s) expressed by the Nobel Peace Prize, which is handed out in Oslo every year – the city of Bjørknes University College.

  Les mer
 • INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp)

  Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine the issues surrounding armed violence.

  Les mer
 • INT6910 Internship (10 sp.)

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 10 studiepoeng.

  Les mer
 • INT6920 Internship (20 sp.)

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 20 studiepoeng.

  Les mer
 • INT6930 Internship (30 sp.)

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 30 studiepoeng.

  Les mer
 • INT6110 Migration and Refugee Studies (10 sp)

  This interdisciplinary course draws on a range of theoretical approaches from political science, law, economics, sociology and history to make sense of the complex ethical, political and legal concerns surrounding population mobility.

  Les mer
Søk nå

Bachelorgraden i internasjonale studier passer for deg som:

 • er interessert i og ønsker å forstå verden utenfor Norges grenser;
 • vil lære om hvordan internasjonale forhold og globalisering former verden;
 • ønsker internasjonal erfaring;
 • vil utdanne deg innen et dagsaktuelt og utfordrende fagfelt.

Kanskje du også er interessert i bachelor i freds- og konfliktstudier?