Naturvitenskapelig og medisinsk kunnskap er relevant for mange studieretninger og yrkesgrupper. De fleste av disse har kun behov for en begrenset innføring i disse fagene. denne halvårsenheten gir innsikt i anatomi og fysiologi, noe som vil være tilstrekkelig for de aller fleste som har behov for medisinsk kunnskap.

Hvem bør ta halvårsenhet i anatomi og fysiologi?

Studiet passer for de som har behov for en innføring i anatomi og fysiologi. Det legges vekt på sammenhengen mellom organenes struktur og funksjon. Studiet passer derfor godt for personer med ikke-medisinsk bakgrunn som jobber i relasjon til helsevesenet.

Studiet er organisert etter organsystemene. Innledningsvis gjennomgås en del generelle fag, deretter organsystemenes anatomi og fysiologi.
Læringsutbytte
Etter gjennomgått halvårsstudium i anatomi og fysiologi, vil studentene ha

Kunnskaper:
• Grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi
• Grunnleggende kunnskap om kroppens fysiologi

Som student lærer du bla å beskrive kroppens oppbygning både på makro- og mikroplanet, og å forklare sammenhengen mellom anatomisk oppbygning og funksjon, både på cellulært nivå og organnivå.

 

Aktuelle målgrupper kan være:

  • Personer som arbeider innen eller utfører oppdrag med tilknytning til helsevesenet. For eksempel gir studiet nyttige kunnskaper i medisinske fag for økonomer, administratorer og jurister
  • Lærere og lektorer som ønsker kunnskaper i anatomi og fysiologi. Omfanget av studiet er slik at det gir en god basis for å undervise i fagfeltet på lavere nivå, f.eks. i den videregående skole.
  • Faget kan inngå som en del av en universitetsutdannelse, og vil kunne gi grunnlag for fritak for inntil 30 SP som del i interfakultær eller fakultær bachelorgrad.
  • Utøvere av ulike former for komplementær medisin, slik som akupunktur, som har behov for grunnleggende kunnskaper i anatomi og fysiologi. Høyskolen har gitt slik kunnskap til utøvere av komplementær medisin i over 20 år, og har derved bidratt til å sikre vestlig medisinsk forståelse for denne gruppen. Det ansees som meget viktig, både for å sikre at disse utøverne ikke tar pasienter i kur som må behandles av det ordinære helsevesen, og for å gi dem et nyansert grunnlag for å treffe avgjørelser om behandling av ulike sykdommer. I de fleste tilfeller vil det i tillegg kreves kompetanse innen sykdomslære.

 

• Særskilt interesserte personer. Medisinsk forståelse på det aktuelle nivå øker den generelle medisinske kompetansen i samfunnet

4.0 Studiets innhold og oppbygning
Studiet består av ett emne: Anatomi og fysiologi.
Halvårsstudiet kan tas som stedlig undervisning eller som nettstudier. Studiet kan også avvikles på deltid. Studiet utgjør en samlet arbeidsinnsats på ca. 750 timer, eller ca. 5 mnd. fulltidsstudium.

Nettstudenter tar fagene i en rekkefølge som sikrer naturlig faglig progresjon. De kan starte fleksibelt, men synkroniseres inn mot første aktuelle eksamen. Det gjør at alle studentene følger ett av 3 ”kull” som tar studiet.