I løpet av et 4-ukers praktiske kurs i Tanzania lærer du om aktuelle problemstillinger innen ernæring både globalt og lokalt, og får praktiske ferdigheter gjennom feltarbeid. Dette er et av våre mest populære valgemner.

 

Hva lærer du på kurset i global ernæring?

I løpet av emnet får du kunnskap om sentrale ernæringsutfordringer globalt og lokalt, underliggende årsaker til utfordringene, ernæringsrettede tiltak og strategier og vurdering av ernæringsstatus og kostholdets ernæringsmessige kvalitet.  Det legges vekt på praktisk øvelse i form av feltarbeid og praktisk-teoretiske oppgaver. Det settes av rikelig til egenstudier (ansvar for egen læring på mye av teorigrunnlaget). Kurset avsluttes med skriftlig netteksamen (3 t) etter hjemkomst til Norge. Fullført kurs med arbeidskrav og eksamen gir 10 studiepoeng.

 

Global ernæring (10 sp) i Tanzania inneholder følgende temaer:

  • Viktige ernæringsutfordringer globalt og lokalt (spesielt for Tanzania)
  • Ulike tiltak for å forbedre ernæringssituasjonen globalt og lokalt
  • UNICEFs rammeverk for årsaker til underernæring
  • Ernæring i krisesituasjoner
  • Problemstillinger knyttet til amming og HIV
  • Matsikkerhet for ulike grupper
  • Ernæring ved infeksjonssykdom
  • Praktiske øvelser
  • Feltarbeid på helsestasjon og hos en familie (begge i Tanzania) med mer

 

Om feltarbeid

Feltarbeid på lokal helsestasjon:

Her skal studentene få erfaring med å utføre målinger på barn under fem år for å evaluere ernæringsstatus i forhold til vekstkurver, og dermed få trening i å avdekke mulig feilernæring. Studentene skal bli kjent med de forhold en kan møte på en afrikansk helsestasjon.

Feltarbeid hos lokal Tanzaniansk familie:

Studentene vil i løpet av den første undervisningsuken få kontakt med en lokal familie som bor i en fattig landsbysetting med helt andre forutsetninger enn norske familier. Studentene skal se på forhold av betydning for familiens mat- og ernæringssikkerhet, blant annet ved å observere hygieniske forhold, økonomiske forhold, tilgang til mat og andre ressurser, tilgang til drikkevann m.m. Her skal studentene evaluere alle aspekter av betydning for familiens matsikkerhet. Videre skal studentene ta i bruk kvalitative forskningsmetoder for å evaluere det yngste barnet i familien sitt matinntak, samt bistå familien med å lage en kjøkkenhage for å øke grad av matsikkerhet for familien.

Øvrig feltarbeid

Studentene skal anvende kunnskap om globale ernæringsutfordringer ved å observere lokale forhold ved ekskursjoner til lokale matprodusenter, matmarkeder og skoler.

 

Ønsker du å søke?

Det er begrenset til 20 plasser fra 2017 ( og emnet forutsetter nok antall påmeldte deltakere). Egne bachelorstudenter prioroteres men søkere med bakgrunn innen helsefag kan også søke.  Har du spørsmål om søknadsprosessen eller om innholdet i kurset, kontakt oss på info@bjorkneshoyskole.no

 

Informasjon