Det første studieåret inkluderer seks grunnleggende studieemner, samt muligheten til å reise på studieopphold til Tanzania. Det andre året byr på obligatoriske emner som folkerett og global sikkerhet, valgfrie emner samt mulighet for å bli med på studietur til Midtøsten. Siste år kan du ta et semester i utlandet før du skriver bacheloroppgaven.

Om oppbyggingen av bachelorgraden i freds- og konfliktstudier

Du kan lese om alle enkeltemnene ved å klikke på de røde overskriftene lenger ned på siden.

Årsenheten og første år av bachelorgraden er identiske. Alle emnene er obligatoriske og utgjør til sammen 60 studiepoeng. Dette studieåret danner et viktig faglig grunnlag for resten av bachelorstudiet. Det vil være en naturlig faglig og tematisk progresjon innen årsstudiet/første studieår, slik det også vil være gjennom hele bachelorstudiet. Et av emnene vil primært undervises i Tanzania. Studenter som ikke har anledning til å reise til Tanzania vil ta emnet på nett. Les mer om studieoppholdet i Tanzania her.

Det andre studieåret vil bringe studiet et naturlig nivå videre, både tematisk og faglig. Studieåret består av fire obligatoriske emner, samt to valgfrie emner (se info om valgfrie emner i menyen til høyre). I tillegg til emnene vil du få mulighet til å reise på studietur til Midtøsten (Israel og Palestina). Les mer om studieturen til Midtøsten her.

Som årsplanen nedenfor viser, vil du allerede i tredje semester få muligheten til å velge to valgfrie emner. I tillegg til disse valgfrie emnene vil det være ett obligatorisk emne, Religion og konflikt. Fjerde semester består av tre obligatoriske emner; sikkerhetsstudier, Folkeretten, og Examen philosophicum (Exphil). Hvert av emnene i andre studieår gir 10 studiepoeng.

I det tredje og avsluttende studieåret er det lagt opp til at studentene kan ta et utvekslingssemester i utlandet i femte semester. Dette er ikke et krav, og det blir tilbudt full undervisning på Bjørknes Høyskole i samme periode. Studenten vil da ta to valgfrie emner, i tillegg til det obligatoriske emnet International Political Thought.

 

 

 • FØRSTEÅRS-EMNER Les mer
 • INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

  I innføring i internasjonale studier vil du lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner.

  Les mer
 • FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

  Dette emnet introduserer en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Du vil blant annet lære om dagens konflikttrender, hvorfor væpnede konflikter oppstår, hva som driver konflikter og hvordan man kan gå frem for å analysere konflikter. Emnet gir grunnleggende kunnskaper om et dagsaktuelt fagområde.

  Les mer
 • INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

  Bak enhver form for studier og forskning ligger ulike metodiske tilnærminger. Det er derfor viktig å forstå hva ulike forskningsmetoder sier og hvordan vi kan bruke dem. Dette emnet introduserer grunnleggende elementer i samfunnsvitenskapelig forskning, herunder trinnene i en undersøkelsesprosess, likheter og forskjeller mellom kvalitativ og kvantitativ forskning, innføring i å analysere data, kritisk drøfte datas pålitelighet og tolkning av data. Emnet vil også se på hvordan man på en god måte kan kommunisere og formidle forskning.

  Les mer
 • INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

  Med menneskerettighetsdoktrinen anno 1948 ble stater for første gang bedt om å gjøre rede for hvordan de behandler sine innbyggere og hvordan de håndhever sitt nasjonale regelverk. Emnet introduserer deg for hvordan menneskerettighetene gjennomføres, og hvilke utfordringer og moralske dilemmaer dette byr på, både i tilsynelatende fredelige samfunn og samfunn preget av konflikt. Emnet gir også grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, og hvordan ulike stater forholder seg til dette.

  Les mer
 • INT1230 Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier (10 sp)

  Vold har fulgt menneskeheten fra første stund. Vår fortid, helt fra de eldste kilder, er fylt med vitnesbyrd om bestialske kriger og systematiske massedrap på reelle og innbilte fiender. Folkemord og massevold kan derfor ikke avgrenses til bestemte tidsepoker, kulturer, ideologier eller politiske retninger, selv om erfaring viser at noen er mer utsatte enn andre. Men det 20. århundret, med dets enorme fremskritt i teknologi og avansert samfunnsorganisering, gav nye og ekstreme muligheter til å utføre grusomheter. I dette faget blir du bedre kjent med nettopp folkemord i det 20. århundret, og du får selv muligheten til å fordype deg i ett av disse gjennom et lengre casestudium.

  Les mer
 • FK1210 Konfliktløsning og fredsarbeid (10 sp)

  Emnet gir en introduksjon til viktige temaer knyttet til konfliktløsning og fredsbygging, samt konfliktforebygging. I dette emnet vil du bli introdusert til ulike tilnærminger til disse temaene, og det vil blant annet bli diskutert hvordan man kan forebygge utbrudd av voldelige konflikter, hvilke metoder man tradisjonelt har brukt for å løse konflikter, og ikke minst hvilke metoder vi kan bruke for å bygge opp et samfunn og sikre varig fred etter endt konflikt. Viktige begreper og temaer som fredsbevaring, fredsbygging, konfliktforebygging, humanitær intervensjon og forsoning er noe av det som vil bli diskutert.

  Les mer
 • ANDREÅRS-EMNER Les mer
 • FK2110 Religion i krig og fred (10 sp)

  Det blir ofte sagt at en verden uten religion er en verden med mindre krig. Men hva er egentlig forholdet mellom religion og konflikt? Hvordan skal vi forstå religion som fenomen, og hvilken rolle spiller dette fenomenet i forbindelse med konfliktutbrudd, konfliktdynamikker og konflikthåndtering? Dette, og mer, skal vi ta for oss i emnet Religion og konflikt, som vil tilby spennende case-studier, interessant teori og flinke gjesteforelesere!

  Les mer
 • INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

  Mens noen snakker om en ny kald krig snakker andre om risikoen for tredje verdenskrig. Andre igjen påpeker at vi historisk sett opplever relativt få kriger i dag. Hvordan ser den globale sikkerhetssituasjonen egentlig ut og hvordan skal vi forstå de ulike aktørene? Dette emnet tar for seg en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger og analyserer disse utifra teoretiske, strategiske og sikkerhetspolitiske perspektiver.

  Les mer
 • INT2220 Folkerett (10 sp)

  Internasjonale lover og regler er en sentral del av rammeverket for internasjonale relasjoner. I dette emnet ser vi nærmere på hvem disse lovene og reglene gjelder for, i hvilken grad de respekteres, og hvor stor betydning de har stilt opp mot økonomi og maktpolitikk.

  Les mer
 • EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

  Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning, og skal gi en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie, samt etisk tenkning.

  Les mer
 • TREDJEÅRS-EMNER Les mer
 • INT3110 International Political Thought (10 sp)

  Dette emnet introduserer en rekke begrepsmessige og analytiske redskaper, som åpner for en dypere og mer nyansert forståelse av internasjonale relasjoner. Emnet vil ta for seg en rekke ulike teoretiske “skoler” innenfor internasjonal politikk, og gi en grundig innføring i hvordan politisk tenkning om internasjonale relasjoner har oppstått og utviklet seg.

  Les mer
 • FK3990 Bacheloroppgave (30 sp)

  Bacheloroppgaven utgjør hele siste semester, og studentene får nå vist selvstendighet og utfordret sin evne til uavhengig forskning og analytisk tenkning. Vi bruker mye ressurser på utvikling av studentenes evne til kritisk analyse og skriftlige presentasjonsevner, og disse ferdighetene vil bli utfordret dette semesteret.

  Les mer
 • VALGFRIE EMNER Les mer
 • INT6010 Terrorism and Counterterrorism (10 sp)

  Why do some people commit terrorist acts? What is a terrorist? Is one man’s freedom fighter another man’s terrorist? What is terrorism, really? This class examines these fundamental questions and many more in order to gain some insight into one of the most talked about political phenomenon of our time. The class is taught by Dr. Hilde Restad, and has been developed in collaboration with Dr. Anders Romarheim at the Institute of Defence Studies (IFS).

  Les mer
 • INT6020 International Political Economy in War and Peace (10 sp)

  Susan Strange ga i 1970 ut artikkelen ‘International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect’. Hovedargumentet var at både statsvitere og økonomer har mye å lære av hverandre. Internasjonal politisk økonomi (IPØ) er en faglig tilnærming som har som formål å kombinere nettopp disse to tradisjonelt separate fagtradisjonene. IPØ ser på økonomisk aktivitet og økonomiske systemer i lys av, og med hjelp av modeller og metoder som tradisjonelle økonomer ikke anvender. Videre tar IPØ utgangspunkt i at politisk og økonomisk makt utvikler seg i tandem og har gjensidig påvirkning.

  Les mer
 • INT6030 Global Governance (10 sp)

  The current global economic instability has, together with the rise of states such as India and China, spurred much interest in global governance. Yet, the concept is relatively poorly understood. In this course, we examine the significance, impact and nature of the marked increase in international organisation since the second half of the twentieth century. We also ask how such organisation today meets, of fails to meet, the challenges presented by the global economic crisis and climate change.

  Les mer
 • INT6040 Foreign Policy Analysis (10 sp)

  In this course we examine the various theories of foreign policy and how foreign policy is made, focussing in particular on states. The intention is to provide students with an insight into the decision making process, including how policy instruments are chosen, the role of leadership in the process, the importance of history and identity in framing the foreign policy goals of a country, and the relevance of such factors as biases, perceptions, psychology and interests (bureaucracies) in shaping the agenda.

  Les mer
 • INT6050 Africa Then and Now (10 sp)

  Africa tends to be associated with poverty, conflict and dictatorship. Is this a valid picture of a continent of 54 different countries and more than a billion people? In this course we look for answers to why Africa both has some of the world’s poorest countries and some of the fastest growing economies, as well as reasons why more and more African countries move towards multiparty democratic systems of governance.

  Les mer
 • INT6060 The Geopolitics of the Arctic (10 sp)

  The Arctic is experiencing fast and unprecedented economic, environmental, political, and security challenges, which provides new opportunities for international cooperation, but also a potential for regional competition and even conflict. For example, the reduction of the Arctic ice cap is now exceeding earlier climatic model predictions.

  Les mer
 • INT6070 War and Peace in the Middle East (10 sp)

  What role did Great Britain play in “creating” Israel? Why can’t Israel and Palestine make peace? Why does Iran resent the United States? How did the Cold War affect geopolitics in the Middle East? Why did the Arab Spring fail? What role is Russia playing in Syria today? In this class, we survey great power politics in the Middle East from the First World War to today in order to better understand this complex region.

  Les mer
 • INT6080 The Ethics of War and Peace (10 sp)

  The last 100 years have seen brutal wars, murderous totalitarian regimes, genocide, and nuclear weapons. But we have also witnessed – to a certain extent because of the facts just mentioned – an unprecedented development of international law, a great resurgence of interest in international ethics and the ethics of war, humanitarian initiatives on a large scale, and the founding of international organizations such as the United Nations, designed to foster peace and international cooperation.

  Les mer
 • INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp)

  Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine the issues surrounding armed violence.

  Les mer
 • INT6100 The Nobel Peace Prize – What, Why and to Whom? (10 sp)

  This course will analyze the ideas behind and the actual practice(s) expressed by the Nobel Peace Prize, which is handed out in Oslo every year – the city of Bjørknes University College.

  Les mer
 • INT6110 Migration and Refugee Studies (10 sp)

  This interdisciplinary course draws on a range of theoretical approaches from political science, law, economics, sociology and history to make sense of the complex ethical, political and legal concerns surrounding population mobility.

  Les mer
 • INT6120 Forced Migration and Refugee Studies (10 sp)

  In this course, particular attention is given to consideration of the current global refugee and forced migration situation and the rights and responsibilities of all the key actors involved.

  Les mer
 • INT6130 Contemporary Issues in Forced Migration and Refugee Studies: Challenges within the Context of the European Union (10 sp)

  In this course students examine the particular challenges faced by societies and states within the European Union.

  Les mer
 • INT6140 Sikkerhet i det 21. århundre

  Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk. Dette emnet gir 10 studiepoeng.

  Les mer
 • INT6910 Internship (10 sp.)

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 10 studiepoeng.

  Les mer
 • INT6920 Internship (20 sp.)

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 20 studiepoeng.

  Les mer
 • INT6930 Internship (30 sp.)

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 30 studiepoeng.

  Les mer
 • INT6940 Forskning i praksis

  Dette emnet gir studenter mulighet til å få innblikk i, og erfaring med forskning. Emnet forutsetter at det er behov og kapasitet blant avdelingens forskere.

  Les mer
Søk nå

Har du noen gang tenkt over…

 • -Hva som egentlig ligger i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
 • -Hvorfor det oppstår væpnede konflikter?
 • -Hvorfor verdenssamfunnet intervenerte i Libya, men ikke Syria?
 • -Om det finnes regler i krig?
 • -Hvilken rolle religion spiller i voldelige konflikter og fredsarbeid?
 • -Om det er noen sammenheng mellom demokrati og fred?
 • -Hvorfor det er så vanskelig å reformere FN?
 • -Om krig utelukkende er negativt?
 • -Om klimaendringer og miljøødeleggelser vil føre til flere voldelige konflikter?
 • -Om brudd på menneskerettigheter kan rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?