Det første studieåret inkluderer seks grunnleggende studieemner, samt et studieopphold i Tanzania. Det andre året byr på obligatoriske emner som folkerett og global sikkerhet, valgfrie emner samt mulighet for å bli med på studietur til Midtøsten. Siste år kan du ta et semester i utlandet før du skriver bacheloroppgaven.

Om oppbyggingen av bachelorgraden i freds- og konfliktstudier

Du kan lese om alle enkeltemnene ved å klikke på de røde overskriftene lenger ned på siden.

Årsenheten og første år av bachelorgraden er identiske. Alle emnene er obligatoriske og utgjør til sammen 60 studiepoeng. Dette studieåret danner et viktig faglig grunnlag for resten av bachelorstudiet. Det vil være en naturlig faglig og tematisk progresjon innen årsstudiet/første studieår, slik det også vil være gjennom hele bachelorstudiet. Et av emnene vil primært undervises i Tanzania. Studenter som ikke har anledning til å reise til Tanzania vil ta emnet på nett. Les mer om studieoppholdet i Tanzania her.

Det andre studieåret vil bringe studiet et naturlig nivå videre, både tematisk og faglig. Studieåret består av fire obligatoriske emner, samt to valgfrie emner (se info om valgfrie emner i menyen til høyre). I tillegg til emnene vil du få mulighet til å reise på studietur til Midtøsten (Israel og Palestina). Les mer om studieturen til Midtøsten her.

Som årsplanen nedenfor viser, vil du allerede i tredje semester få muligheten til å velge to valgfrie emner. I tillegg til disse valgfrie emnene vil det være ett obligatorisk emne, Religion og konflikt. Fjerde semester består av tre obligatoriske emner; Global sikkerhet, Folkeretten, og Examen philosophicum (Exphil). Hvert av emnene i andre studieår gir 10 studiepoeng.

I det tredje og avsluttende studieåret er det lagt opp til at studentene kan ta et utvekslingssemester i utlandet i femte semester. Dette er ikke et krav, og det blir tilbudt full undervisning på Bjørknes Høyskole i samme periode. Studenten vil da ta to valgfrie emner, i tillegg til det obligatoriske emnet International Political Thought.

 

 

 • FØRSTEÅRS-EMNER
 • INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

  I innføring i internasjonale studier vil du blant annet lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner.

 • FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

  Emnet introduserer en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Mye av det du lærer her vil du kjenne igjen i senere emner. Du vil blant annet lære om dagens konflikttrender, hvorfor væpnede konflikter oppstår, hva som driver konflikter og hvordan en kan gå frem for å analysere konflikter.

 • INT1150 Forskningsmetode (10 sp)

  Forskningsmetode gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

 • INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

  Med menneskerettighetsdoktrinen anno 1948 ble stater for første gang tvunget til å gjøre rede for hvordan de behandler sine innbyggere og hvordan de håndhever sitt nasjonale regelverk. Fremdeles den dag i dag byr gjennomføringen av menneskerettighetene på betydelige utfordringer og moralske dilemmaer, både i fred og konflikt. Disse dilemmaene vil gjennom emnet bli drøftet, ut i fra teorien og historien bak menneskerettighetene, og implementeringen av disse.

 • INT1230 Regioner i konflikt (10 sp)

  I dette emnet vil du som student bli utfordret til å ta en del valg selv, da emnet vurderes ut i fra at større selvvalgt essay. Emnet er kasusbasert, der forelesningene legges opp parvis – først en teoriforelesning, deretter en kasusforelesning. Ved å knytte tematikken opp mot kasusstudier vil du bli sterkere i anvendelse og drøfting av teori, som vil være nyttig for den skriftlige innleveringen i dette emnet samt kommende emner.

 • FK1210 Konfliktløsning, fredsbygging og konfliktforebygging (10 sp)

  Noen svært sentrale problemstillinger innenfor freds- og konfliktstudier er hvordan man skal arbeide for å forebygge utbrudd av voldelige konflikter, hvordan man kan løse konflikter som allerede er i gang, og ikke minst hvordan man skal unngå at avsluttede konflikter blusser opp igjen. I dette emnet vil du bli introdusert for ulike tilnærminger til disse problemstillingene og du vil bli kjent med en rekke ulike aktører som jobber med dette. Viktige begreper og temaer som konfliktløsning, fredsbevaring, fredsbygging, konfliktforebygging, humanitær intervensjon og forsoning er noe av det som vil bli diskutert.

 • ANDREÅRS-EMNER
 • FK2110 Religion og konflikt (10 sp)

  Hva slags rolle spiller religion i konflikter? Hvordan skal vi forstå religion som fenomen? Hva er egentlig religion? Dette, og mer, skal vi ta for oss i emnet Religion og konflikt, som vil tilby spennende case-studier, interessant teori og flinke gjesteforelesere!

 • INT2210 Global sikkerhet (10 sp)

  Mens noen snakker om en ny kald krig snakker andre om risikoen for tredje verdenskrig. Andre igjen påpeker at vi historisk sett opplever relativt få kriger i dag. Hvordan ser den globale sikkerhetssituasjonen egentlig ut og hvordan skal vi forstå de ulike aktørene? Dette emnet tar for seg en rekke sikkerhetspolitiske problemstillinger og analyserer disse utifra teoretiske, strategiske og sikkerhetspolitiske perspektiver.

 • INT2220 Folkerett (10 sp)

  Internasjonale lover og regler er en sentral del av rammeverket for internasjonalt samkvem. I dette emnet ser vi nærmere på hvem disse lovene og reglene gjelder for, i hvilken grad de respekteres, og hvor stor betydning de har stilt opp mot økonomi og maktpolitikk.

 • EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

  Filosofi betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning, og skal gi en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie, samt etisk tenkning.

 • TREDJEÅRS-EMNER
 • INT3110 International Political Thought (10 sp)

  Dette emnet introduserer en rekke begrepsmessige og analytiske redskaper, som åpner for en dypere og mer nyansert forståelse av internasjonale relasjoner. Emnet vil ta for seg en rekke ulike teoretiske “skoler” innenfor internasjonal politikk, og gi en grundig innføring i hvordan politisk tenkning om internasjonale relasjoner har oppstått og utviklet seg.

 • FK3990 Bacheloroppgave (30 sp)

  Bacheloroppgaven utgjør hele siste semester, og studentene får nå vist selvstendighet og utfordret sin evne til uavhengig forskning og analytisk tenkning. Vi bruker mye ressurser på utvikling av studentenes evne til kritisk analyse og skriftlige presentasjonsevner, og disse ferdighetene vil bli utfordret dette semesteret.

 • VALGFRIE EMNER
 • INT6010 – Terrorism and Counterterrorism (10 sp)

  Etter angrepene på World Trade Centre og Pentagon den 11. september 2001, var internasjonal terrorisme igjen på toppen av alle politiske agendaer, på forsiden av alle aviser og ble utpekt som den største trusselen i verden. En ny form for terrorisme ble identifisert og kjennetegnet ved at den var transnasjonal og villig til å forårsake massedød.

 • INT6020 – International Political Economy in War and Peace (10 sp)

  Susan Strange ga i 1970 ut artikkelen ‘International Economics and International Relations: A Case of Mutual Neglect’. Hovedargumentet var at både statsvitere og økonomer har mye å lære av hverandre. Internasjonal politisk økonomi (IPØ) er en faglig tilnærming som har som formål å kombinere nettopp disse to tradisjonelt separate fagtradisjonene. IPØ ser på økonomisk aktivitet og økonomiske systemer i lys av, og med hjelp av modeller og metoder som tradisjonelle økonomer ikke anvender. Videre tar IPØ utgangspunkt i at politisk og økonomisk makt utvikler seg i tandem og har gjensidig påvirkning.

 • INT6030 – Global Governance (10 sp)

  The current global economic instability has, together with the rise of states such as India and China, spurred much interest in global governance. Yet, the concept is relatively poorly understood. In this course, we examine the significance, impact and nature of the marked increase in international organisation since the second half of the twentieth century. We also ask how such organisation today meets, of fails to meet, the challenges presented by the global economic crisis and climate change.

 • INT6040 – Foreign Policy Analysis (10 sp)

  In this course we examine the various theories of foreign policy and how foreign policy is made, focussing in particular on states. The intention is to provide students with an insight into the decision making process, including how policy instruments are chosen, the role of leadership in the process, the importance of history and identity in framing the foreign policy goals of a country, and the relevance of such factors as biases, perceptions, psychology and interests (bureaucracies) in shaping the agenda.

 • INT6050 – Africa Then and Now (10 sp)

  Africa tends to be associated with poverty, conflict and dictatorship. Is this a valid picture of a continent of 54 different countries and more than a billion people? In this course we look for answers to why Africa both has some of the world’s poorest countries and some of the fastest growing economies, as well as reasons why more and more African countries move towards multiparty democratic systems of governance.

 • INT6060 The Geopolitics of the Arctic (10 sp)

  The Arctic is experiencing fast and unprecedented economic, environmental, political, and security challenges, which provides new opportunities for international cooperation, but also a potential for regional competition and even conflict. For example, the reduction of the Arctic ice cap is now exceeding earlier climatic model predictions.

 • INT6070 War and Peace in the Middle East (10 sp)

  The course will provide students with the tools necessary to understand one of the most conflict ridden regions in the world by illuminating the role played by various great powers intervening and withdrawing from the Middle East.

 • INT6080 The Ethics of War and Peace (10 sp)

  The last 100 years have seen brutal wars, murderous totalitarian regimes, genocide, and nuclear weapons. But we have also witnessed – to a certain extent because of the facts just mentioned – an unprecedented development of international law, a great resurgence of interest in international ethics and the ethics of war, humanitarian initiatives on a large scale, and the founding of international organizations such as the United Nations, designed to foster peace and international cooperation.

 • INT6090 Global Armed Violence (10 sp)

  Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine the issues surrounding armed violence.

 • INT6100 The Nobel Peace Prize – What, Why and to Whom? (10 sp)

  This course will analyze the ideas behind and the actual practice(s) expressed by the Nobel Peace Prize, which is handed out in Oslo every year – the city of Bjørknes University College.

 • INT6110 Introduction to Migration and Refugee Studies (10 sp)

  This interdisciplinary course draws on a range of theoretical approaches from political science, law, economics, sociology and history to make sense of the complex ethical, political and legal concerns surrounding population mobility.

 • INT6120 Forced Migration and Refugee Studies (10 sp)

  In this course, particular attention is given to consideration of the current global refugee and forced migration situation and the rights and responsibilities of all the key actors involved.

 • INT6130 Contemporary Issues in Forced Migration and Refugee Studies: Challenges within the Context of the European Union (10 sp)

  In this course students examine the particular challenges faced by societies and states within the European Union.

 • INT6910 Internship (10 sp.)

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 10 studiepoeng.

 • INT6920 Internship (20 sp.)

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 20 studiepoeng.

 • INT6930 Internship (30 sp.)

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner som en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt å knytte kontakter. Ta internship som en studiepoenggivende del av studiet! Dette emnet gir 30 studiepoeng.

Søk nå

Har du noen gang tenkt over…

 • -Hva som egentlig ligger i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
 • -Hvorfor det oppstår væpnede konflikter?
 • -Hvorfor verdenssamfunnet intervenerte i Libya, men ikke Syria?
 • -Om det finnes regler i krig?
 • -Hvilken rolle religion spiller i voldelige konflikter og fredsarbeid?
 • -Om det er noen sammenheng mellom demokrati og fred?
 • -Hvorfor det er så vanskelig å reformere FN?
 • -Om krig utelukkende er negativt?
 • -Om klimaendringer og miljøødeleggelser vil føre til flere voldelige konflikter?
 • -Om brudd på menneskerettigheter kan rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?