Årsstudiet inkluderer seks grunnleggende studieemner, samt et studieopphold i Tanzania. Året vil gi deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor freds- og konfliktstudier.

Årsstudiet består av seks obligatoriske emnene som til sammen utgjør 60 studiepoeng. Studieåret vil ha en naturlig faglig og tematisk progresjon, og gir et godt grunnlag for videre studier innen fagfeltet. Årstudiet er identisk med første studieår av bachelorprogrammet i freds- og konfliktstudier, dermed er det enkelt å overføre til et bachelorløp underveis eller etter endt årsstudium. Et av emnene vil primært undervises i Tanzania. Studenter som ikke har anledning til å reise til Tanzania vil ta emnet som nettstudium. Les mer om studieoppholdet her.

Den faglige sammensetningen er som følger:

10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
Første semester
(høst)
INT1110
Innføring i
internasjonale studier
FK1120
Innføring i freds-
og konfliktstudier
INT1150
Forskningsmetode
Andre semester
(vår)
FK1210
Konfliktløsning, fredsbygging
og konfliktforebygging
INT1220
Menneskerettigheter
INT1230
Regioner i konflikt

 

 

 • INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

  I innføring i internasjonale studier vil du blant annet lære om hvordan verden er "skrudd sammen", hvordan internasjonale politiske prosesser fungerer, hvilken rolle historie spiller og hvordan man kan analysere hendelser ved bruk av politiske teorier. Dette og mye mer vil sette deg godt i stand til å forstå de store linjene i studiet av internasjonale relasjoner.

 • FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

  Emnet introduserer en rekke sentrale begreper, konsepter og temaer innenfor freds- og konfliktstudier. Mye av det du lærer her vil du kjenne igjen i senere emner. Du vil blant annet lære om dagens konflikttrender, hvorfor væpnede konflikter oppstår, hva som driver konflikter og hvordan en kan gå frem for å analysere konflikter.

 • INT1150 Forskningsmetode (10 sp)

  Forskningsmetode gir en introduksjon til samfunnsvitenskapelig forskningsmetoder. Forskningsmetode kan forstås som et redskap for å systematisk utvikle ny kunnskap. Dette emne gir en elementær innføring i viktige begreper og prinsipper innenfor forskningsmetodikk. Studenten får en innføring i metodisk tenkemåte og sentrale metodeproblemer.

 • FK1210 Konfliktløsning, fredsbygging og konfliktforebygging (10 sp)

  Noen svært sentrale problemstillinger innenfor freds- og konfliktstudier er hvordan man skal arbeide for å forebygge utbrudd av voldelige konflikter, hvordan man kan løse konflikter som allerede er i gang, og ikke minst hvordan man skal unngå at avsluttede konflikter blusser opp igjen. I dette emnet vil du bli introdusert for ulike tilnærminger til disse problemstillingene og du vil bli kjent med en rekke ulike aktører som jobber med dette. Viktige begreper og temaer som konfliktløsning, fredsbevaring, fredsbygging, konfliktforebygging, humanitær intervensjon og forsoning er noe av det som vil bli diskutert.

 • INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

  Med menneskerettighetsdoktrinen anno 1948 ble stater for første gang tvunget til å gjøre rede for hvordan de behandler sine innbyggere og hvordan de håndhever sitt nasjonale regelverk. Fremdeles den dag i dag byr gjennomføringen av menneskerettighetene på betydelige utfordringer og moralske dilemmaer, både i fred og konflikt. Disse dilemmaene vil gjennom emnet bli drøftet, ut i fra teorien og historien bak menneskerettighetene, og implementeringen av disse.

 • INT1230 Regioner i konflikt (10 sp)

  I dette emnet vil du som student bli utfordret til å ta en del valg selv, da emnet vurderes ut i fra at større selvvalgt essay. Emnet er kasusbasert, der forelesningene legges opp parvis – først en teoriforelesning, deretter en kasusforelesning. Ved å knytte tematikken opp mot kasusstudier vil du bli sterkere i anvendelse og drøfting av teori, som vil være nyttig for den skriftlige innleveringen i dette emnet samt kommende emner.