Bachelorprogrammet i anvendt psykologi skal gi deg god innføring både i bredden og i dybden innen flere av psykologiens grunndisipliner. Har du hørt om kognitiv psykologi? Sosialpsykologi? Utviklingspsykologi? Psykologi handler om hvordan mennesker tenker og fungerer.

Kognitiv psykologi

Kognitiv psykologi, sosialpsykologi, utviklingspsykologi -hva er det?

På bachelorprogrammet vil du lære om hvordan hjerne og kropp samarbeider for å gjøre psykologiske prosesser mulig, samt hvordan man som forsker kan observere og forstå tenkning, selv om man ikke direkte kan observere menneskers tankeprosesser.

 

Kognitiv psykologi: Hva betyr egentlig «kognitiv»??

Kognitiv psykologi er kanskje den ledende grenen innen psykologisk forskning om dagen, og har et stort fokus på å studere tenkning og hvordan hjernen fungerer. Begrepet «kognitiv» høres kanskje noe vanskelig ut, men betyr – enkelt forklart – «informasjonsprosessering». Kognitiv psykologi har et fokus på hvordan mennesker prosesserer informasjon. Men, informasjon er et veldig bredt begrep og omfatter mange andre temaer. Hvordan vi tolker synsinformasjon og kan gjenkjenne et uendelig antall forskjellige objekter og ansikter, hvordan vi veier bevis for og mot en sak, hvordan vi velger mellom forskjellige alternativer, hvordan vi husker informasjon og gjenhenter informasjon fra hukommelsen, er bare noen eksempler på temaer som vil bli dekket i kognitiv psykologi.

En studie har vist at orkaner med kvinnenavn tar flere menneskeliv og skaper større ødeleggelser enn orkaner med mannsnavn! Årsaken er at vi undervurderer styrken på en orkan med kvinnenavn sammenliknet med en orkan med mannsnavn, kun på bakgrunn av navnet. Les mer om dette på psykologibloggen

 

Sosialpsykologi: mennesker oppfører seg annerledes når de er sammen med andre enn alene.

Et annet tema som du vil lære mer om i løpet av psykologistudiet er sosialpsykologi. Mennesker er sosiale vesener, og det vil følgelig være relevant for forskere å studere hvordan mennesker forholder seg i sosiale situasjoner. Vi har alle vår selvrepresentasjon – hvordan vi ser på oss selv – men denne representasjonen er forskjellig fra vår identitet – den delen av selvet som vi deler med omverdenen og andre mennesker. I dette ligger også viktigheten av sosialpsykologien: vi kan ikke bare studere mennesket isolert sett om vi skal forstå mennesket: vi må også se mennesker i relasjon med hverandre.

Visste du at du har mindre sannsynlighet for å få hjelp dersom du skulle falle om midt i Karl Johan enn om det samme skjedde i en butikk med få mennesker? Antakelsen om at «noen andre, mer kompetente mennesker kommer til å hjelpe» gjør at folk blir handlingslammede. Les om bystandereffekten på psykologibloggen

 

Psykologiens forskningsmetoder: hvordan kan vi egentlig forske på det «uobserverbare»?

Det er ikke selvsagt hvordan vi skal kunne forske på andre menneskers tanker: de er jo forskjellige fra våre, og vi kan aldri oppleve en annen persons opplevelser. Tidligere tenkte forskere at de kunne spørre folk, og ba dermed deltakere si hva de tenkte, så for seg, og opplevde.
Men her støter man på et problem: min beskrivelse av mine egne tanker avhenger av hvor god jeg er til å beskrive ting. Dersom jeg er flink til å beskrive, gir dette inntrykk av detaljerte tanker. Er jeg – derimot – ikke like flink til å beskrive tankene mine, gir jeg inntrykk av å ha lite detaljer i tankene mine. Problemet her er at disse beskrivelsene ikke gir noe informasjon om tankenes detaljer, men gir heller informasjon om hvor flink jeg er til å beskrive.

Man kan altså ikke forske på «usynlige», mentale prosesser ved å be deltakere beskrive dem. Hvordan man her kan gå frem for å forske på usynlige, mentale prosesser, er et sentralt tema innen psykologiens forskningsmetoder.

 

Biologisk psykologi: hvordan henger kropp og sinn sammen?

Biologisk psykologi er en gren innen psykologien som studerer sammenhengen mellom biologiske prosesser og psykologiske endringer. Mennesket er – tross alt – en biologisk organisme, så det vil være relevant å studere biologien i mennesket for å kunne forstå hvordan psyken fungerer: Det virker naturlig at det å forstå hjernen er et viktig steg for å kunne forstå hvordan psyken fungerer. Men, biologisk psykologi strekker seg mye lenger enn bare til studien av hjernen. For eksempel hvordan nervesystemet, hormonene, nevrotransmittere, og andre, biologiske variabler påvirker – eller blir påvirket av – psyken, er alle relevante temaer som biologisk psykologi ønsker å undersøke. I biologisk psykologi vil du lære om relevante metoder og studier som har lært oss hvordan biologi og sinn henger sammen.

Du har sikkert hørt en debatt om arv og miljø: arver vi egenskaper fra våre foreldre, eller former miljøet hvem vi blir? Sentrale tema i biologisk psykologi er blant annet hvordan hjernen er satt sammen og fungerer, hvordan sansene våre registrerer signaler fra omverdenen og hvordan vi tolker denne informasjonen, og hvordan vi er blitt som vi er blitt.

 

Utviklingspsykologi:

Et sentralt tema innen psykologien er hvordan mennesket utvikler seg over tid: hvordan vi går fra å være avhengige, sårbare babyer, til å bli selvstendige og ansvarsfulle voksne. I løpet av utviklingen kan mye skje, og mange variabler utenfor vår kontroll vil påvirke hvem vi ender opp som. Dette kan være tilknytning og oppdragelse, biologiske forutsetninger og utvikling, kognitiv utvikling, og sosial og emosjonell utvikling. Dette  og mye annet skal du lære mye mer om i løpet av bachelorgraden!

Du som tar bachelor hos Bjørknes Høyskole kan søke om å reise på semesteropphold i utlandet.