Etter Lov om høyskole og universitet skal alle studenter ved universitet og høyskoler ha tilgang til et studentombud. Bjørknes Høyskole har sammen med fem andre høyskoler etablert en felles ordning med studentombud for våre studenter.

Råd og hjelp til studentene

Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon,  påse at sakene får en forsvarlig og korrekt behandling, og at studentenes rettigheter blir ivaretatt. Studentombudet skal bidra til at saker kan løses på lavest mulig nivå. Ombudet har ikke selv myndighet til å avgjøre saker, og er heller ikke klage- eller ankeinstans for saker som er behandlet og avgjort av beslutningsorganer ved Bjørknes Høyskole. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke og har taushetsplikt.

 

Møt studentombudet Pål Gustavsen

 

Lovtillegg sikrer studentene tilgang til studentombudsmann

Bjørknes Høyskole samarbeider med Kunsthøgskolen i Oslo, Politihøyskolen, Arkitektur- og Designhøgskolen, Norges musikkhøgskole og Lovisenberg diakonale høyskole om stillingen etter en endring i Lov om universitet og høyskole i 2019:

§ 4-17. Studentombud
(1) Styret skal sørge for at alle studenter har tilgang til et studentombud.
(2) Studentombudet skal gi studenter råd og hjelp i saker knyttet til deres studiesituasjon. Studentombudet kan ikke instrueres i sitt virke. Studentombudet har taushetsplikt, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.
(3) Departementet kan gi nærmere forskrift om studentombud.

 

Keeley Johansson, administrasjonssjef ved Bjørknes Høyskole
Keeley Johansson, administrasjonssjef ved Bjørknes Høyskole

Et bedre tilbud gjennom samarbeid

– Dette er en god løsning for våre studenter, sier administrasjonssjef Keeley Johansson. – Sammen med de andre høyskolene har vi kunnet finansiere en full stilling som inngår som del av studentombudstjenesten ved Universitetet i Oslo. Dette er med på å gi ombudet et større fagmiljø og dermed våre studenter et bedre tilbud, sier Johansson.

 

Kontaktinformasjon:
E-post:    studentombudet@uio.no
Telefon:  452 98 992 / 22 85 74 48
Adresse: Lucy Smiths hus (6. etasje), Problemveien 7, 0316 Oslo

 

Her finner du mer informasjon om studentombudet

 

Gruppebilde av en representanter fra 6 høyskoler i Oslo
Representantar frå KHiO, Politihøgskolen, Arkitektur- og designhøgskolen, Noregs musikkhøgskole, Lovisenberg diakonale høgskole og Bjørknes Høyskole undertegner den nye samarbeidsavtalen om studentombud. Foto: Sandra Magnussen, Politihøgskolen