Pål Kraft er professor i psykologi ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, hvor han tidligere også har vært instituttleder. Han har vært direktør ved Statens institutt for rusmiddelforskning og professor ved Universitetet i Bergen, samt professor II ved Handelshøyskolen BI. Han har master- og doktorgrad i psykologi, embetseksamener i sosiologi og odontologi og er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. 

Undervisnings- og veiledningsområder

Helse- og sosialpsykologi
Bacheloroppgave

 

Aktuelle forskningsområder

  • Hjerne – kropp – samfunn: hvordan påvirker samfunnet og miljøet omkring oss kroppens biologiske systemer? Hvilke konsekvenser får dette for hvordan vi tenker, beslutninger vi tar og helsevanene våre?
  • Hva er viljestyrke og selvkontroll? Hvorfor har noen sterkere selvkontroll enn andre? Hvorfor varierer selvkontrollen over tid og situasjoner?
  • Hva er sosial ulikhet? Hvordan påvirker vår plassering i et sosialt hirerarki våre beslutninger og handlinger?

 

About Pål Kraft:

  • Brain – body – society: how does the society and the environment around us affect the body’s biological systems? What consequences does this have for how we think, decisions we make and our health habits?
  • What is willpower and self-control? Why do some people seem to have stronger self-control than others? Why does self-control vary over time and situations?
  • What is social inequality? How does our ranking in a social hierarchy affect our decisions and behaviours?