Jo tidligere du søker, jo tidligere kan du sikre deg studieplass og legge planer for studietiden. Det finnes flere veier til opptak og studieplass. Her finner du oversikt over de generelle opptakskravene ved Bjørknes Høyskole*

 

Søk i god tid!

På åpne studieprogram (alle bortsett fra medisin og fysioterapi) vil du få tilbud om studieplass så lenge du kan vise til generell studiekompetanse. På lukkede studieprogram (medisin og fysioterapi) settes du på venteliste dersom du ikke får tilbud i førsteopptaket. Det lønner seg å søke tidlig, men vi tar i mot og behandler søknader helt frem til studiestart.

Har du spørsmål knyttet til opptakskrav kan du ta kontakt med opptak@bhioslo.no

*Det tas forbehold om feil eller endringer

Informasjon

Opptak med generell studiekompetanse

Hva er generell studiekompetanse?

Det er flere måter å oppfylle kravet til generell studiekompetanse:

 

Har du vitnemål?

Dersom du er kvalifisert fra videregående skole står det øverst på ditt vitnemål at du har oppnådd generell studiekompetanse.

Går du fortsatt på vgs?

Dersom du ikke er ferdig med vgs når du søker kan du ettersende vitnemål så fort du får dette fra skolen din. Når du har mottatt vitnemål fra din videregående skole (ikke kompetansebevis), har du som regel generell studiekompetanse (GENS).

Fagskole og fullført 60 sp

To-årig utdanning fra godkjent fagskole sammen med studiekompetanse i norsk kan gi studiekompetanse på lik linje med vitnemål. Du har også oppnådd generell studiekompetanse om du har fullført minst 60 studiepoeng fra høyere utdanning eller kan dokumentere godkjent utdanning fra utlandet sammen med tilstrekkelige norskkunnskaper.

 

Opptak med 23/5-regelen

Hva betyr 23/5 regel?

Hvis du fyller 23 år eller mer det året du søker om opptak og har bestått alle de 6 kompetansefagene fra videregående, kan du søke opptak på grunnlag av 23/5-regelen.  De 6 studiekompetansefagene er:

 • Norsk (393 årstimer/14 uketimer)
 • Engelsk (140 årstimer/5 uketimer)
 • Samfunnslære (84 årstimer/2 uketimer)
 • Historie/ Nyere historie (140 årstimer/4 uketimer)
 • Matematikk (224 årstimer/ 5 uketimer)
 • Naturfag (140 årstimer/5 uketimer)

 

Slik dokumenterer du 23/5-regelen

Du må dokumentere minst fem års fulltids arbeidspraksis og/eller utdanning. De 6 kompetansefagene gir deg ett år i uttellingen av 23/5. Da gjenstår det å dokumentere for til sammen fire år med fulltids arbeid og/eller utdanning. Av de totalt fem årene kan for eksempel to år være fra videregående og tre år være arbeidserfaring.

Alle arbeidsattester må ha start- og sluttdato og vise hvilken type stilling du har hatt (heltid, deltid, 50% o.l). Du kan lese mer om hva som teller som praksis på Samordna opptak sine sider.

 

23/5-regel gjelder ikke fysioterapi eller medisinutdanning

Du kan ikke bruke 23/5-regelen til å søke opptak på medisinutdanning 1+5 Martin eller fysioterapi. Dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet.

 

Opptak med realkompetanse

Hva betyr realkompetansevurdering?

Generell studiekompetanse er en forberedelse til høyere utdanning. Universitets- og høgskoleloven (UHL) åpner for at en søker som ikke har oppnådd generell studiekompetanse kan «erstatte» kompetansen de mangler når de søker opptak. De som fyller 25 år eller mer i opptaksåret, og som kan vise til utdanning og/eller praksis som kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse, kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse. En realkompetansevurdering ser dermed på den samlede kompetansen du har og vurderer den opp mot studieprogrammet du har søkt på.

 

Regler for vurdering av realkompetanse

Bjørknes Høyskole har gjennomført en faglig vurdering  for å identifisere generelle krav som gjelder hver søker uansett studium, og i tillegg studiespesifikke krav som gjelder per studium. Du kan dessverre ikke bruke realkompetanse til å søke opptak på medisinutdanning 1+5 eller fysioterapi (dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet). I følge høyskolens forskrift om opptak, studier og eksamen avgjøres realkompetansesøknader av rektor etter innstilling fra faglig ansvarlig/studieleder og er en konkret faglig vurdering. Det tar derfor ca 2 uker å få svar på en søknad på grunnlag av realkompetanse.

 

Generelle minstekrav
På Bjørknes Høyskole gjelder følgende minstekrav når vi vurderer opptak på grunnlag av realkompetanse:

  • du fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak.
  • du har minimum 5 års utdanning og/eller praksis omregnet til 100 % stilling.

Utdanning kan være videregående skole-nivå. Allmennfag/studiespesialisering regnes alltid som relevant. Fagbrev, relevante linjer på folkehøyskole og høyere utdanning er også relevant. Praksis er for eksempel lønnet arbeid, lærlingtid, tillitsverv og organisasjonsarbeid. Inntil 1 år med praksis kan også dekkes gjennom omsorg for egne barn (dokumenteres med fødselsattest).

 

Studiespesifikke minstekrav

 

Studium Spesielle krav (eller tilsvarende) som må være bestått
Psykologi:

 • Bachelor i anvendt psykologi
 • Bachelor i psykologisk helsearbeid
 • Alle årsenheter i psykologi
 • Alle enkeltemner i psykologi
 

Norsk: Minimum 112 årstimer / 4 uketimer
Engelsk: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
Matte: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
Naturfag eller samfunnsfag: Minimum 56 årstimer / 2 uketimer

Statsvitenskap og internasjonale relasjoner:

 • Bachelor i freds- og konfliktstudier
 • Bachelor i internasjonale studier
 • Alle årsenheter i statsvitenskap og internasjonale relasjoner
 • Alle enkeltemner i statsvitenskap og internasjonale relasjoner
 

Norsk: Minimum 112 årstimer / 4 uketimer
Engelsk: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
Samfunnsfag: Minimum 56 årstimer / 2 uketimer

Ernæring:

 • Bachelor i ernæring
 • Årsenhet i medisin grunnfag
 • Halvårsenhet i grunnleggende ernæring
 • Halvårsenhet i medisinsk grunnstudium
 • Halvårsenhet i kosthold og ernæring for barn
 • Halvårsenhet i kosthold og ernæring for eldre
 • Alle enkeltemner i ernæring
 

Norsk: Minimum 112 timer / 4 uketimer
Engelsk: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
Matte: Minimum 84 årstimer / 3 uketimer
Naturfag: Minimum 56 årstimer / 2 uketimer  

 

 

 

Denne dokumentasjonen må du sende inn for at vi skal vurdere søknaden din:

 • Kompetansebevis fra videregående skole og evt. karakterutskrift fra annen utdanning.
 • Arbeidsattester. Praksis må dokumenteres med attest/diplom. Attester må informere om ansettelsestid og stillingsprosent eller timeantall, signeres og stemples av arbeidsgiver.
 • Motivasjonsbrev der du gjør rede for hvordan du har tenkt til å klare studiet du søker på uten generell studiekompetanse.
 • Din CV.
 • Eventuell annen relevant dokumentasjon for å få vurdert realkompetansen din.

Vi kan ikke vurdere søknaden din om opptak på grunnlag av realkompense før alle dokumentene er lastet opp sammen med søknaden. Du kan laste opp flere vedlegg etter at du har søkt her
For søkere med utdanning fra utlandet gjelder språkkrav fastsatt av Kunnskapsdepartementet.

 

Realkompetanse gjelder ikke:

Du kan ikke bruke realkompetanse til å søke opptak på medisinutdanning 1+5 eller fysioterapi. Dette skyldes opptakskrav ved lærestedene i utlandet.

 

Opptak med annen vurdering

Hva betyr annen vurdering?

Hvis du på grunn av spesielle omstendigheter ikke har tatt eksamen i vårsemesteret, kan du få betinget opptak. Det kan også være mulig å få dispensasjon for kravet om generell studiekompetanse. Dette gjelder kun en liten gruppe søkere.

 

 

 

Spesielle inntakskrav/dokumentasjon for medisinstudier 1+5

For å søke medisinstudier 1+5 må du møte følgende krav

 • Minst 4 i rent karaktersnitt
 • Kjemi 1+2
 • Fysikk 1
 • Matte R1 (eller S1 + S2)
 • Minst 4 i engelsk.

Innhold i søknaden

Søknaden din må inneholde komplett vitnemål eller karakterutskrift fra første, andre og tredjeklasse samt terminkarakterer fra jul i tredje klasse. Det må fremkomme av dokumentene du sender oss at du møter alle krav om realfag. Dersom du holder på å ta opp fag er det viktig at du skriver dette i kommentarfeltet på søknadsskjema og/eller sender med dokumentasjon.

Søk før 15. april

For å være med i førsteopptaket er det viktig at du søke før 15. april. Vi tar til enhver tid inn søkerne med best snitt. Realfagspoeng, alderspoeng og andre former for tilleggspoeng regnes ikke med. Dersom du ikke får tilbud settes du på venteliste og vil vurderes ved nye opptak som skjer jevnlig frem mot studiestart.

 

 

Spesielle inntakskrav/dokumentasjon for fysioterapistudier

Faglig resultater+motivasjon+erfaringer

En søknad til fysioterapiutdanningen hos oss er litt som en jobbsøknad der vi er opptatt av både faglige resultater, motivasjonen din og de erfaringene du har. For å bli vurdert må du ha sendt oss en komplett søknad.  Når vi behandler søknaden vektlegger vi i stor grad motivasjon og attester fra arbeidsgiver og/eller lærer. Det lønner seg å søke tidlig, men vi tar i mot gode søknader helt frem til studiestart.

 

Når du søker skal du laste opp følgende sammen med søknaden din:

1) Vitnemål/foreløbig karakterutskrift om du går på vgs.

 • dersom du fortsatt er elev på vgs skal du sende karakterutskrift fra første, andre klasse samt karakterene du fikk til juli tredje klasse.
 • husk å ettersende vitnemål så snart det er tilgjengelig.

2) Motivasjonsbrev på engelsk (ca 1 A4 side der du forteller din motivasjon for å velge fysioterapiutdanningen)
     Motivasjonsbrevet bør inneholde følgende:

 • informasjon om deg og din bakgrunn
 • hvorfor du ønsker å studere fysioterapi
 • hvorfor du har valgt akkurat vårt program
 • dine egenskaper som gjør at du tror du vil bli en god fysioterapeut
 • bruk tid på motivasjonsbrevet ditt, da det kan være utslagsgivende).

3) Attest fra lærer og/eller arbeidsgiver

 • Attestene/anbefalingsbrev fra arbeidsgiver/trener/lærer bør fortelle noe om deg som person, dine positive egenskaper etc. Vi er spesielt interessert i hvordan ditt forhold til andre mennesker (dette siden du skal jobbe tett på andre i jobben som fysioterapeut). Dersom du har leverer jobbattest bør det komme tydelig frem hvilken stilling du har hatt samt dato for arbeidsforholdet. Arbeidsgiver burde også skrive hvordan du utførte jobben.

 

NB! Attester/Anbefalingsbrev må være i PDF format og signert. Word dokument er ikke godkjent. Vi har full forståelse for utfordringene dette kan gi nå i disse korona og hjemmekontortider og godtar derfor at de som skriver anbefalingsbrevet sender dette direkte på epost til hege@bhioslo.no.

 

 

For å få studieplass på fysioterapiprogrammet må du minst ha

 • generell studiekompetanse
 • minimum 4 i engelsk eller godkjent IELTS-test
 • minimum 3,5 i karaktersnitt uten noen form for tilleggspoeng. Det er dessverre ikke mulig å søke på grunnlag av 23/5-regel eller realkompetanse

 

Dette lurer mange på når de søker:

Er det vanskelig å komme inn på studiet?
I 2018 hadde vi i ca 200 søkere på 45 studieplasser. Derfor er det viktig at du leverer en god søknad! Bruk tid på motivasjonsbrevet og samle sammen gode attester! Jobb med karakterene dine slik at du får et bra vitnemål!

Når tid får jeg svar?
Alle komplette søknader som er mottatt innen 15. april vil bli med i første opptaksrunde. De første tilbudene vil bli sendt ut i starten av mai. Opptaket foregår deretter gjennom hele våren og sommeren, helt frem til studiestart. Vi gjør en helhetlig vurdering av hver enkelt søker på grunnlag karaktersnitt, motivasjonsbrev og relevant erfaring. Hvis du møter minstekravene til opptak men ikke får studieplass med en gang, vil du bli satt på venteliste. Denne ventelisten er i konstant endring og det er viktig å være tålmodig.
Vi holder igjen studieplasser gjennom sommeren så selv om du ikke skulle få tilbud i første runden så er det fortsatt mulig å få tilbud på et senere tidspunkt. Det vil bli sendt ut studietilbud gjennom sommeren og helt frem til studiestart. Vi oppdaterer deg underveis.

Hvilket nummer er jeg på ventelisten?
VI gjør oppmerksom på at vår venteliste ikke er rangert da vi mottar søknader daglig og vi vil til enhver tid prioritere beste søker når vi har ledig studieplass, dette er uavhengig av når man søker. Selv om vi dessverre ikke kan gi deg en konkret tilbakemelding vedr. hvilken plass du har på ventelisten så vil vi kunne gi deg en generell tilbakemelding vedr. søknaden din (om du har en god søknad etc).

Når tid er siste mulighet for å komme inn på studiet?
De aller fleste som får tilbud om studieplass takker ja men det hender at dukker opp et par ledige studieplasser rett før studiestart eller på selve studiestartdagen. Disse studieplassen går da til søkere som har en god søknad og som har vist at de er svært motivert for å starte på studiet.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har spørsmål.
Lykke til med søknadsprosessen!

Spesielle inntakskrav/dokumentasjon for kiropraktikk

Spesielle inntakskrav for kiropraktikk

 • Minst 4 i engelsk fra vgs eller IELTS-test
 • Minst C i snitt fra medisin grunnfag
 • Politiattest og motivasjonsbrev
 • Anbefalt med kjemi (men ikke krav)

Innhold i søknaden

Det første året heter medisin grunnfag og er et åpent studium. Det betyr at du får tilbud om studieplass så lenge du har studiekompetanse. Du kan ta kjemi på Bjørknes Privatskole med 20% rabatt samtidig som medisin grunnfag-studier. Vi hjelper deg med søknaden til kiropraktikkstudiene i utlandet i løpet av året i Oslo.

 

 

Behandlingstid

Hvordan kan du bidra til raskere behandlingstid?
Vi behandler komplette søknader raskt, vanligvis bare i løpet av noen dager. Søker du åpne studieprogram (alle bortsett fra fysioterapi og medisinstudier 1+5) og laster opp nødvendige vedlegg som viser at du har studiekompetanse vil du motta tilbud om studieplass i løpet av kort tid.

Samlet vitnemål
For at vi skal kunne vurdere søknaden din må du sende inn et samlet vitnemål som dokumenterer at du har generell studiekompetanse. Dersom du for eksempel har tatt opp fag etter videregående og ikke har et samlet vitnemål, er det lurt å kontakte din tidligere videregående skole for å få samlet alle karakterer til ett dokument slik at det kommer tydelig frem at du har møtt opptakskravene. Mellom 1. mars og 1. september jobber videregående skoler med egne opptak. Vær derfor tidlig ute med å kontakte tidligere læresteder.

Behandlingstid for realkompetanse
Dersom du har søkt om en realkompetansevurdering, er det to ukers behandlingstid fra vi har mottatt alle dokumenter.

Universitets- og høyskoleloven om ansiktsdekkende plagg

Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) gjelder for alle universiteter og høyskoler med virksomheter i Norge.

Du kan også gjøre deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole

Fra 1. juli trådte en ny bestemmelse i Universitets- og høyskoleloven  i kraft: 

“Studenter og ansatte skal ikke bruke klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet i forbindelse med undervisning. Forbudet gjelder også på turer, ekspedisjoner og lignende i tilknytning til utdanningsinstitusjonens undervisning. Forbudet gjelder ikke når bruken av plagg som dekker ansiktet er begrunnet i klimatiske, pedagogiske, læringsmessige, helsemessige eller sikkerhetsmessige forhold.

Studenter som tross skriftlig advarsel bryter forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningen, kan bli bortvist i inntil ett år eller utestengt fra utdanningen i inntil ett år. Hvis ansatte bryter forbudet gjentatte ganger, kan dette være grunnlag for oppsigelse”