Underernæring er et utbredt problem blant eldre på sykehjem. Det er ofte manglende kompetanse om ernæring blant ansatte og mangelfulle rutiner når det kommer vurdering av ernæringsstatus og iverksetting av tiltak for å forebygge og behandle underernæring.

Bjørknes Høyskole har sammen med Lovisenberg Diakonale Høyskole (LDH) gjennomført et pilotprosjekt der hovedhensikten var å se hvordan ernæringsarbeid i sykehjem kan utvikles i et tverrfaglig læringsmiljø. Tverrfaglig samarbeid mellom profesjoner anses som viktig i fremtidens helsevesen og bør i større grad inngå i helsefaglige utdannelser. Samarbeidsprosjektet ble initiert av høyskolelektorer ved Bjørknes Høyskole og LDH og involverte både egne  ernæringsstudenter og sykepleierstudenter ved LDH i tillegg til ansatte ved sykehjemmet Cathinka Guldberg sykehjem.

I en nylig publisert artikkel har de sett på hvordan ernæringsprosjektet påvirket dokumentasjon av ernæringstiltak ved institusjonen.

Du kan lese artikkelen i sin helhet her

Bjørknes Høyskole Ansatt Studieleder Marianne Molin

Portrett av høyskolelektor Ella Heyerdahl

Førsteforfatter Christine Hillestad Hestevik er tidligere bachelorstudent i ernæring ved Bjørknes Høyskole. Hun tok master ved UiO ved programmet «Interdisiplinær helseforskning» og artikkelen er et resultat av hennes masterprosjekt. Christine tar nå en doktorgrad ved OsloMet.
Medforfatter Marianne Molin er førsteamanuensis ved Bjørknes Høyskole og var Christines veileder. Ella Heyerdahl jobber som høyskolelektor ved Bjørknes Høyskole.