Emnet «Anatomi, fysiologi og biokjemi» (AFB) er et fag som oppleves som krevende av sykepleierstudenter. Omvendt undervisning med studentaktive samlinger som erstatning for tradisjonelle forelesninger ble testet ut i dette emnet ved sykepleierutdanningen ved Oslomet, studiested Pilestredet, høsten 2018.

I studien undersøkte vi sykepleierstudentenes egenopplevde læringsutbytte av ulike læringsressurser og -aktiviteter, med hovedvekt på dem som inngikk i en læringsmodell for omvendt undervisning. I tillegg undersøkte vi om oppmøte til samlinger og ulike bakgrunnsfaktorer påvirket det samlede opplevde læringsutbyttet med læringsmodellen for omvendt undervisning.

Et kvantitativt spørreskjema, som også inneholdt noen bakgrunnspørsmål, ble brukt for å undersøke studentenes (n = 232) egenopplevde læringsutbytte med ulike læringsressurser og aktiviteter i emnet. Ved hjelp av multippel regresjon undersøkte vi hvilke variabler som påvirket det samlede opplevde læringsutbyttet av læringsmodellen.

Hovedfunn fra studien var at de læringsaktiviteter og -ressurser, som inkluderte lærerkontakt eller sosial samhandling studentene imellom, var blant de aktivitetene som studentene mente ga høyest læringsutbytte. Av aktiviteter og ressurser som inngikk i modellen for omvendt undervisning, oppga studentene lavest opplevd læringsutbytte av Oslomets interne digitale ressurser. Antall stedlige samlinger som studentene hadde deltatt på, samt det at studentene vektla det sosiale ved å lære sammen med andre, viste en signifikant sammenheng med samlet læringsutbytte av læringsmodellen for omvendt undervisning.

Oppmøte til stedlige samlinger ser ut til å være en suksessfaktor for opplevd læringsutbytte av en læringsmodell med omvendt undervisning. Videre ga lærerstyrte instruksjoner og forelesninger samt studentaktiviserende aktiviteter høyt opplevd læringsutbytte.

Les artikkelen her: https://sykepleien.no/forskning/2020/10/anatomi-fysiologi-og-biokjemi-sykepleierstudenters-opplevde-laeringsutbytte-ved