Høyskolelektor Ella Heyerdahl og Førsteamanuensis Marianne Molin ved Bjørknes Høyskole har sammen med medforfattere publisert en artikkel om hvordan ernæringsstudenter opplever det å være i en kortvarig tverrprofesjonell praksis sammen med sykepleiestudenter ved et sykehjem.

Studentens erfaringer ble innhentet gjennom et fokusgruppeintervju. Studentene beskrev at de fikk en profesjonell forståelse av både seg selv og andres rolle. De følte seg anerkjent som profesjonelle bidragsytere med ernæringskunnskap og de opplevde at de kunne bidra aktivt. De fikk og forståelse for viktigheten av samarbeid med andre for å gi god omsorg. Studien viste at selv en kort praksis på et par dager ga stort utbytte for studentene.

De andre forfatterne er Marte Ottesen (tidligere ansatt ved Bjørknes Høyskole), ansatte ved Lovisenberg Diakonale Høyskole og OsloMet – storbyuniversitetet.

Studien er publisert i tidsskriftet Journal of Research in Interprofessional Practice and Education.

Studien kan leses her