Guro underviser blant annet i temaer knyttet til forebyggende psykologisk helsearbeid, kulturpsykologi, samfunnspsykologi, kritisk psykologi og kvalitative forskningsmetoder. Forskningen hennes omhandler blant annet omsorgsforståelser og omsorgspraksiser for barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Hun er spesielt interessert i å forstå betingelser for, og tilrettelegging av, utviklingsprosesser for personer i marginaliserte og utsatte posisjoner. I den sammenheng har hun vært opptatt av hvordan kunnskap om «det vanlige» kan være en hjelp til å utforske og forstå det «uvanlige» - og omvendt.

Hun forstår omsorgsarbeid og arbeid med psykisk helse som to sider av samme sak, og i sin forskning arbeider hun med teoretiske perspektiver, tematiske områder samt praksisrelaterte problemstillinger som ligger i skjæringsfeltet mellom klinisk psykologi og miljøterapi. Doktorgradsavhandlingen hennes tar for seg hvordan unge som kommer til Norge som enslige mindreårige asylsøkere blir tatt vare på av det offentlige – som trer inn i foreldrenes sted – og hvordan disse omsorgsarrangementene er egnet til å støtte de unge i deres strev med å skape et sammenhengende hverdagsliv og en bærekraftig framtid.

Er overordnet formål med forskningen er å bidra til utvikling av et kritisk og refleksivt forhold til spørsmål om hva som er ‘godt for barn og unge’, og samtidig arbeide med redskaper som kan være av praktisk nytte når man skal utvikle tiltak for å støtte barn og unges utvikling. Også vitenskapsteoretiske spørsmål, metodologi og utvikling av kvalitative metoder inngår i hennes faglige interesser.

Guro er utdannet som psykolog (cand. psychol) fra Universitetet i Oslo. Hun har også doktorgrad i psykologi (phd) fra Universitet i Oslo. Hun har i tillegg erfaring fra klinisk psykologarbeid på almenpsykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikk, samt kunnskapsforvaltning i Barne- og familieetaten i Oslo kommune. Hun har ellers erfaring som universitetslektor/høyskolelektor ved bachelorutdanningen i sosialt arbeid på VID vitenskapelige høyskole, bacheorutdanningen i barnevern på OsloMet, samt bachelor, master, og profesjonsutdanningen på Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Hun for tiden også bistilling ved Psykologisk institutt, UiO, hvor hun underviser i kvalitativ forskningsmetodologi samt kulturpsykologi på ulike nivå.

 

Undervisnings-, veilednings- og forskningsområder

  • Kulturpsykologi
  • Kritisk psykologi
  • Utviklingspsykologi
  • Kvalitative forskningsmetoder
  • Forebyggende psykologisk helsearbeid
  • Anvendt psykologi
  • Teoretisk psykologi
  • Temaer knyttet til migrasjon og flyktningstatus
  • Reorienteringsprosesser i eksil
  • Marginalisering og utenforskap