Alf Børre jobber primært innenfor eksperimentell sosialpsykologi og tilgrensende fagfelt som kognitiv psykologi og bedømming- og beslutningspsykologi og har brede interesser innenfor disse feltene. Han har også forsket på hvordan psykologisk distanse påvirker estimering av tidsbruk.

Bjørknes Høyskole Ansatt Alf BørrePsykologisk distanse

I flere år, med utgangspunkt i «construal level theory» har Alf Børre vært interessert i hvordan ulike former for avstand (tid, rom, sosial distanse) påvirker informasjonsprosessering og ulike typer bedømmelser og beslutninger. Mens tenkning om nære hendelser er konkret og detaljert, er tenkning om fjerne hendelser mer abstrakt og generell. Han har blant annet forsket på hvordan dette påvirker estimering av tidsbruk:

Kanten, A. B. (2011). The effect of construal level on predictions of task duration. Journal of Experimental Social Psychology, 47, 1037-1047.
http://psp.sagepub.com/content/early/2015/10/13/0146167215609894.abstract?rss=1

 

Selvet, optimisme og strategiske sammenligninger

Mye sosialpsykologisk forskning viser at folk konstruerer såkalte positive illusjoner om seg selv, som ofte går på bekostning av en mer balansert virkelighetsforståelse. Innenfor denne forskningstradisjonen har han vært interessert i hvordan folk sammenligner seg med andre, samt hvordan de sammenligner seg med tidligere og forventede fremtidige «selv»:

Kanten, A. B., & Teigen, K. H. (2008). Better than average and better with time: Relative evaluations of self and others in the past, present, and future. European Journal of Social Psychology, 38, 343-353. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.457/abstract

 

Kontrafaktisk tenkning

Tanker om det kontrafaktiske (det som ikke skjedde, men som kunne hendt) er en viktig determinant for hvordan folk reagerer på hendelser som rammer dem. I samarbeid med professor emeritus Karl Halvor Teigen, har han vært interessert i å undersøke hvordan tanker om det kontrafaktiske skiller seg fra tanker om det faktiske. Vil for eksempel tanker av typen «hva ville skjedd hvis…» skille seg fra tanker av typen «hva vil skje når…»?

Teigen, K. H., Kanten, A. B., & Terum, J. A. (2011). Going to the other extreme: Counterfactual thinking leads to polarised judgements. Thinking & Reasoning, 17, 1-29.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejsp.457/abstract

 

Avstandspersepsjon

I de senere år har det vokst frem en forskningstradisjon som ser på psykologiske variabler som påvirker bedømmelse av avstander. Innenfor dette feltet har han vært opptatt av hvordan en hendelses psykologiske «størrelse» (både i positiv og negativ forstand) kan bestemme om den oppleves som nær eller fjern (i tid eller rom).

Kanten, A. B., & Teigen, K. H. (in press). A magnitude effect in judgments of subjective closeness. Personality & Social Psychology Bulletin.
http://psp.sagepub.com/content/early/2015/10/13/0146167215609894.abstract?rss=1