Hopp til hovedinnhold

STAT3210 Statistikk

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Studieprogram: I sjette semester i bachelor i statsvitenskap. 

 

Statistikk er en kvantitativ vitenskap som handler om å samle inn, organisere, analysere, fortolke og presentere empiriske data. Statistisk analyse er en prosess som krever nøyaktighet i alt fra datainnhentingen, omgjøringen til statistikk og fortolkning av hva statistikken forteller oss. Riktig utført er statistisk analyse et effektivt verktøy for å avdekke forskjellen mellom signifikante sammenhenger og rene tilfeldigheter, og hjelper oss til å sile ut feilslutnin

Emnet gir studenten kunnskap og ferdigheter til å analysere kvantitativ data fra statsvitenskapelig forskning. I dette inngår både deskriptiv statistikk og slutningsstatistikk. Studenten får utvikle ferdigheter i analyse av data med programvare SPSS for statistikk. Her står statistiske sammenhenger og gruppeforskjeller sentralt, i tillegg til tolkning av funn, beregning av usikkerhet og signifikans, samt vurderinger av fordeler og begrensninger ved ulike varianter av statistisk analyse.

 

Emnet bygger på STAT1120 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og kommunikasjon.

 

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • ha kunnskap om sentrale begreper, verktøy og prosesser innenfor statistisk analyse
 • ha kunnskap om analyse av data med programvare for statistikk, herunder kjenner til ulike fremgangsmåter og prosesser
 • kjenne til etiske vurderinger og metodologiske utfordringer ved innsamling, bearbeiding og analyse av data

 

Ferdigheter

 • anvende sentrale begreper, verktøy og prosesser i statistisk analyse
 • redegjøre for, samt tolke resultater fra sentrale kvantitative analyse
 • gjennomføre en passende kvantitativ analyse, tolke og fremstille resultatet i tabeller og figurer
 • vurdere kvalitet på ulike forskningsdesign for statistisk analyse
   

Generell kompetanse

 • gjennomføre statistiske analyser i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan formidle sentralt fagstoff som begreper, verktøy og prosesser i statistisk analyse
 • utvikle et kritisk blikk på forholdet mellom empiri og teori
 • ha økt forståelse for når man skal anvende kvantitativ metode

 

Vurderingsform

Arbeidskrav:

Arbeidskravet må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • Kurs i programvare for statistikk (bestått/ikke bestått)

 

Eksamen:

 • 2-timers netteksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F