Hopp til hovedinnhold

STAT1220: Offentlig politikk og administrasjon 

Offentlig politikk og administrasjon er et av hovedemnene innen statsvitenskapen som tar for seg en rekke elementære begreper og problemstillinger. Spørsmål om hvordan statsmakten og styringssystemer er innrettet og bør innrettes står sentralt i dette emnet.

Om emnet:

Offentlig politikk og administrasjon er et av hovedemnene innen statsvitenskapen som tar for seg en rekke elementære begreper og problemstillinger. Spørsmål om hvordan statsmakten og styringssystemer er innrettet og bør innrettes står sentralt i dette emnet.

Herunder inngår temaer som valgordninger og velgeradferd, hvordan ulike samfunnshensyn balanseres opp mot hverandre, forholdet mellom offentlig, privat og frivillig sektor, forvaltningens rolle i det politiske systemet, forholdet mellom politiske og administrative institusjoner, hvilke føringer internasjonale avtalerammeverk legger på statsforvaltningen, og hvordan vårt demokratiske styresett ivaretas gjennom institusjoner og prosesser. 

Hovedfokuset i emnet ligger på offentlig politikk og administrasjon i Norge. Emnet ser på oppbyggingen av vårt politiske og administrative system; fra den norske regjering, som forvaltningens øverste organ, til fylkeskommunale- og kommunale organer. Beslutningsprosesser på ulikt nivå, deres virkemåte og hvordan disse fungerer i forhold til og i samspill med hverandre står sentralt.

Emnet vil også trekke inn komparative analyser av offentlig politikk og administrasjon i andre land. 

Emnet har også en praktisk del der studenten skal følge med på pågående politiske prosesser, som stortingsdebatter og lokalpolitiske prosesser.

Dette vil gi studenten forståelse for hvordan styringssystemet brukes og hvordan politiske avgjørelser settes ut i live. Eksamen leveres som en mappelevering og tester studenten i skriftlige uttrykksformer med høy relevanskvalitet for arbeid innen offentlig politikk og administrasjon. 

 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

 • har kjennskap til oppbyggingen av det norske politiske og administrative systemet og hvordan dette har utviklet og endret seg over tid
 • kjenner til sentrale begreper, teorier og problemstillinger innenfor offentlig politikk og administrasjon
 • har kunnskap om ulike nivåer i forvaltningen
 • kjenner til ulike lands innretting av statsmakt og forvaltning

 

Ferdigheter

 • kan redegjøre for fremveksten og innrettingen av det norske politiske og administrative systemet
 • kan anvende sentrale begreper, modeller og teorier innenfor offentlig politikk og administrasjon
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon for å belyse relevante problemstillinger
 • kan vurdere og drøfte hvordan internasjonale rammeverk påvirker norsk innenrikspolitikk
 • kan reflektere over egen forståelse av norsk forvaltning og justere denne under veiledning

 

Generell kompetanse

 • kan formidle sentralt fagstoff om offentlig politikk og administrasjon 
 • behersker relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer 
 • kan følge og kritisk vurdere politiske prosesser og debatter
 • kan diskutere og utveksle kunnskap og synspunkter om norsk politikk og forvaltning
 • er bevisst etiske problemstillinger og utfordringer i politiske beslutningsprosesser

Arbeidskrav:

Arbeidskravet må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

• Nettkurs (bestått/ikke bestått)

• Muntlig fremlegging av valgfri eksamensinnlevering (bestått/ikke bestått)

 

Eksamen:

Totalkarakteren i emnet består av fire hjemmeeksamener: 

• Høringsinnspill, omfang 1000 ord (25 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)

• Forslag til politisk vedtak, omfang 500-800 ord (25 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)

• Saksbehandling, omfang 500 ord (25 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)

• Politisk notat, omfang 800-1000 ord (25 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)