Hopp til hovedinnhold

STAT1110 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og styring (15 sp)

STAT1110 introduserer deg for politisk teori. Emnet tar utgangspunkt i sentrale politiske tenkere som har søkt å gi svar på normative spørsmål knyttet til premisser for rettferdighet, makt, politisk organisering og legitimitet.

jente som skriver med høretelefoner

Dette emnet kan tas som enkeltemne eller inngå i bachelor i statsvitenskap og årsenhet i statsvitenskap.

Om emnet:

Vektleggingen av politiske tenkere løfter frem statsvitenskapens grunnvokabular i form av sentrale begreper, modeller og teorier, og gir en grunnforståelse av ideologier og idétradisjoner som har vært opphavet for politiske regimer, partier og bevegelser gjennom historien.

Statsvitenskapen har utviklet politiske teorier som forklarer hva politikk er, hvordan politikk bør utføres og hva følgene av politiske prosesser og beslutninger kan bli. Med utgangspunkt i teoriene tar emnet opp viktige dagsaktuelle spørsmål knyttet til blant annet rettferdig fordeling, klima- og miljøpolitikk, globalisering og populisme. Herunder står studier av demokratiet som styreform sentralt, og hvordan dette søker å institusjonalisere og balansere interessemotsetninger og politiske konflikter.

I løpet av emnet vil studenten bli godt kjent med både normative perspektiver og empiriske studier, og studentene tilegner seg grunnleggende fagterminologi og teoretiske og metodiske verktøy som vil utvikles videre i andre emner.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om fagfeltets historie, egenart og plass i samfunnet 
 • kjenner til grunnleggende begreper innen fagområdet
 • har oversikt over og kunnskap om politiske teorier og tenkere
 • har kunnskap om sentrale statsvitenskapelig temaer og problemstillinger
 • kjenner til sentrale styre- og regimeformer.

Ferdigheter

 • kan finne relevant fagstoff og anvende dette til å belyse statsvitenskapelige problemstillinger
 • kan vurdere og analysere kunnskap i tråd med akademiske standarder 
 • kan vurdere og sammenligne ulike politiske teorier og styreformer
 • kan analysere og vurdere kilder, pågående politiske prosesser og strukturer

Generell kompetanse

 • kan formidle fagstoffet på en forståelig og respektfull måte, gjennom relevante uttrykksformer
 • kan gjøre rede for oppbyggingen av ulike argumenter og vurdere deres gyldighet
 • kan diskutere med andre innenfor fagområdet
 • kan på egenhånd oppdatere sin fagkunnskap
 • kan tenke gjennom og forstå etiske og normative problemstillinger

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • refleksjonsnotat (bestått/ikke bestått)
 • skriftlig innlevering: Utkast, peer grade (bestått/ikke bestått)
 • nettkurs (bestått/ikke bestått)

Eksamen

 • 1-times netteksamen, multiple choice (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F
 • hjemmeeksamen, omfang 1500-2000 ord (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)