Hopp til hovedinnhold

PSY6150 Bedømming- og beslutningspsykologi (15 sp)

Bedømming- og beslutningspsykologi handler om hvordan mennesker gjør vurderinger og fatter beslutninger, og hvilke faktorer som styrer og påvirker disse prosessene. Dette emnet tar for seg sentrale teorier, empiriske funn og originalartikler i fagområdet, og gir en generell innføring i bedømming- og beslutningstaking.

Om emnet 

Emnet belyser hvordan forskjellige faktorer som heuristikkbasert tenkning, vurderingen av bevis og motbevis, sannsynlighetsvurderinger, vurderinger om gruppemedlemskap, vurderinger om optimisme og emosjoner, og vurderingen av risiko påvirker våre vurderinger og valgtagning.

Studenten vil få kjennskap til historiske aspekter, sentral teori, og empiri om de mentale prosessene som ligger bak bedømming- og beslutningstaking. Sentralt for dette er forskningen på feilslutninger og slagsider i tenkning, og hvordan mennesket ikke er en objektiv beslutningstaker som veier tilgjengelig informasjon på en reflektert og nøytral måte. I stedet illustrerer emnet hvordan subjektive erfaringer, holdninger, og forutinntatte antakelser påvirker bedømming- og beslutningstaking.

Innhold

 • historisk fundament for bedømming- og beslutningspsykologi 
 • hvordan mennesker går frem for å vurdere sannsynligheter og frekvens i usikre situasjoner 
 • slagsider i vurdering tilknyttet tall, sannsynligheter og frekvenser 
 • faktorer som påvirker valgtakning og preferanse 
 • overdreven optimistiske vurderinger av selvet og egne prestasjoner 
 • vurderinger tilknyttet tid og avstand 
 • vurderinger av risiko og flaks 
 • intuisjon, automatiske antakelser, og systematisk tenkning 
 • prediksjon og vurdering av antatte, fremtidige emosjonelle opplevelser 

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte

Kunnskaper

 • kjennskap til sentrale personer, teorier, modeller og metoder innen bedømming- og beslutningspsykologi 
 • kunnskap om hvordan vi veier tilgjengelig informasjon i vurderinger og når vi tar valg 
 • kunnskap om ulike trekk ved tankeskjevheter og feilaktige slutninger om frekvens og sannsynligheter 
 • kjennskap til hvordan subjektive faktorer påvirker vurderingen av objektive fakta 
 • kunnskap om hvordan vi gjør vurderinger og tar beslutninger på tross av manglende eller usikkert vurderingsgrunnlag 
 • kjennskap til i hvilken grad vi kan unngå slagsider og feil i tenkning med utgangspunkt i relevant teori og empiri 
 • kjennskap til hvordan teori og empiri forklarer hvordan vi vurderer omgivelsene og handler som vi gjør 

Ferdigheter 

 • å skriftlig kunne fremstille grunnleggende modeller, teori og empiri innen bedømming- og beslutningspsykologi 
 • kunne drøfte menneskelig tenkning som et produkt av egne antakelser og forventninger og informasjon fra omgivelsen 
 • kunne vurdere og drøfte hva som ligger til grunn for rasjonell tenkning, hva som gjør valg og beslutninger til de objektivt beste, og i hvilken grad mennesker benytter seg av disse prinsippene 

Generell kompetanse 

 • ha forståelse for ulike mentale strategier som ligger til grunn for bedømming- og beslutningstaking 
 • ha forståelse for forskjellige nivåer av tenkning, fra automatiske prosesser til analytisk tenkning 
 • kunne identifisere og reflektere selvstendig over faglige problemstillinger knyttet til valgtakning og vurderinger vi gjør

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • godkjent et nettbasert kurs 
 • skriftlig refleksjonsnotat om tenkning 
 • skriftlig innlevering 

Eksamen

Eksamen i PSY6150 Bedømming- og beslutningspsykologi består av en eksamen på 4 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A–F.