Hopp til hovedinnhold

PSY6130 Psykisk helse i barnehagen (15 sp)

Dette emnet har som mål å gi kunnskap og forståelse for hvordan man kan jobbe med psykisk helse hos barn i barnehagen. Du får en innføring i arbeid med forebygging og lærer konkrete tiltak overfor utsatte barn og unge.

Om emnet:

De aller fleste norske barn går i barnehage og tilbringer store deler av dagen der. Dette gjør barnehagen til en unik arena for forebyggende og helsefremmende arbeid. Emnet psykisk helse i barnehagen har som mål å gi studentene kunnskap, forståelse og konkrete verktøy for å fremme psykisk helse hos barn i barnehagen og forebygge psykisk uhelse.

Med utgangspunkt i relevante teorier og sentral empiri gir emnet en innføring i hva som ligger i begrepet psykisk helse hos barn. Sentralt for faget står forståelsen av rollen den barnehageansatte har for barnets utvikling og psykiske helse. Studentene lærer om tidlige tegn på mulige psykiske vansker, og hvordan man møter barn med utfordringer. Emnet vil også ta for seg hvordan barnehagen kan samarbeide med andre instanser. 

 • psykisk helse hos barn 
 • kvalitet i barnehagen 
 • forebyggende og helsefremmende arbeid i barnehagen 
 • forståelse og håndtering av vanlige vansker hos barn 
 • barnehagen som sosialiserings- og utviklingsarena 
 • utviklingsstøttende samspill i barnehagen 
 • sosial og emosjonell kompetanse hos barn 
 • samarbeid mellom barnehagen og andre instanser 
 • videreformidling av informasjon om et barn 
 • bruk av tilknytningsteori i barnehagen 
 • traumeteori 
 • språk og språkvansker hos barn 
 • resiliens hos barn 
 • relasjonskompetanse hos den voksne

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • kunnskap om hva som ligger i begrepet psykisk helse og uhelse hos barn 
 • kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer barns utvikling og psykiske helse 
 • kunnskap om forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn i barnehagealder 
 • kunnskap om utviklingen av sosial og emosjonell kompetanse hos barn 
 • kunnskap om betydningen av tilknytning og dens kvalitet for barn i barnehagealder 
 • kjennskap til observasjon og kartlegging av mulige vansker hos barn 
 • kjennskap til hvordan man oppdager og håndterer språkvansker hos barn 
 • kjennskap til barnehagens rolle opp mot andre samarbeidsinstanser

Ferdigheter 

 • kan legge til rette for utvikling av god psykisk helse i barnehagen 
 • kan identifisere og forstå vanlige utfordringer hos barn og vurdere ulike tiltak med utgangspunkt i relevant teori og empiri 
 • kan formidle opplysninger om et barn på en sensitiv, saklig og faglig måte 
 • kan henvise til riktig instans ved behov

Generell kompetanse 

 • innsikt i og forståelse av den barnehageansattes rolle, ansvar og mulighet til å påvirke elevenes psykiske helse 
 • forståelse for betydningen av egne emosjoner og reaksjoner i møte med barn 
 • forståelse av sammenhengen mellom helse, trivsel, lek og læring 
 • forståelse for hvordan man jobber helhetlig omkring et barn 
 • evne til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til barns vansker 
 • forståelse av at barns psykiske helse formes i et komplekst samspill mellom biologiske forhold og sosiale og kulturelle erfaringer

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse 
 • innlevering av presentasjon 

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet. 

 • individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren. 

Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamener i emnet dersom man ønsker det. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.