Hopp til hovedinnhold

PSY6120 Klinisk barne- og ungdomspsykologi (15 sp)

Klinisk barne- og ungdomspsykologi handler om psykiske vansker som inntreffer i småbarnsalderen og frem til slutten av tenårene. Du vil også lære om sosial, fysisk og kognitiv normalutvikling som skjer i denne perioden.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Om emnet 

Emnet har som mål å gi studenten kunnskap og forståelse for utvikling av psykiske vansker og tilpasninger knyttet til livsendringer med et forebyggende perspektiv hos barn og unge, samt en grunnleggende forståelse for utvikling av psykopatologi. Videre skal emnet gi studenten kunnskap og forståelse for hensikten med diagnostikk og det vil legges vekt på predisponerende, opprettholdende og beskyttende faktorer.

Innhold

 • normalutvikling og faktorer som påvirker normalutvikling og utvikling av psykiske vansker 
 • søvnvansker 
 • angst 
 • depresjon 
 • spiseforstyrrelser 
 • enurese og enkoprese 
 • oppmerksomhet, hyperaktivitet og atferdsvansker 
 • autismespekter-vansker 
 • familie og oppdragelse 
 • rusproblematikk 
 • tilpasningsvansker 

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte  

Kunnskaper

 • kunnskap om kjennetegn ved normalutvikling 
 • kunnskap om faktorer som påvirker psykisk helse og uhelse, og spesifikke faktorer som påvirker ulike symptombilder 
 • kunnskap om kjennetegn ved ulike psykiske lidelser, mulig etiologi og hvordan de kan forebygges eller behandles  
 • kunnskap om familiearbeid og systemarbeid rundt barnet og familien

Ferdigheter 

 • kan lage en kasusformulering basert på et case 
 • kan forstå og beskrive kliniske fenomener i en kontekst 

Generell kompetanse 

 • er i stand til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til barn og ungdommers utvikling under ulike betingelser 
 • har forståelse for hensikten med diagnostikk, ulike ansvarsområder og problemstillinger knyttet til dette 

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • skriftlig innlevering knyttet til utforming av en kasusformulering 
 • skriftlig innlevering knyttet til informasjonsinnhenting 
 • godkjent nettbasert kurs 

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter. 

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren
 • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren

Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamener i emnet om man ønsker det. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A–F.