Hopp til hovedinnhold

PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening (15 sp)

Hvordan vi mennesker presterer er i stor grad avhengig av mentale prosesser. Idrettspsykologi handler om hvordan disse prosessene påvirker prestasjoner i idrett og andre arenaer av livet.

Emnekode: PSY6060 
Tittel: Idrettspsykologi og mental trening 
Type: Valgfrie emner
Plassering: Femte semester
Studiepoeng: 15 studiepoeng
Studieprogram: Kan tas som enkeltemne eller inngå som valgemne i bachelor i psykologi og i årsenheten i idrettspsykologi 

 

Om emnet

Idrettspsykologi handler om hvordan psykologiske prosesser påvirker våre idrettslige prestasjoner og hvordan idrett påvirker vår psykiske helse. Det man lærer i dette emnet kan også brukes på andre områder hvor man skal prestere.

Studenten vil møte ulike temaer som motivasjon, mental trening og hvordan andres tilstedeværelse påvirker prestasjon. Emnet har som mål å gi studenten kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, teorier og forskning som forklarer fenomener relatert til idrettspsykologi og mental trening.  

Innhold

 • motivasjon 
 • forholdet mellom individ og situasjon 
 • spenningsnivå, angst og «flytsonen» 
 • mental trening 
 • gruppedynamikk 
 • idrett og barn 
 • effekt av fysisk aktivitet på psykisk helse

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte

Kunnskaper 

 • kunnskap om sentrale temaer og psykologiske teorier som idrettspsykologien bruker 
 • kunnskap om psykologiske forhold knyttet til idrettslig aktivitet og prestasjon 
 • kjennskap til ulike verktøy knyttet til mental trening 
 • kjennskap til utfordringer knyttet til arbeid med idrettsorganisasjoner hvor både frivillige og ansatte bidrar

Ferdigheter 

 • kan analysere og vurdere hvordan psykologiske faktorer påvirker idrettslige prestasjoner 
 • har kjennskap til teknikker som øker prestasjoner og reduserer angst 
 • kan vurdere ulike intervensjoner som kan fremme prestasjoner

Generell kompetanse 

 • kan reflektere rundt ledelsesutfordringer i barne-, ungdom- og voksenidrett 
 • kan reflektere og vurdere rundt bruk av psykologisk teori i trenersituasjoner 
 • kan reflektere rundt problemstillinger knyttet til samfunnsnytten av idrett opp mot talentutvikling 

 

Vurderingsform  

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse 
 • innlevering av presentasjon

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet. 

 • individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamenene i emnet dersom man ønsker det. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.