Hopp til hovedinnhold

PSY6041 Pedagogisk psykologi

Dette emnet handler om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring, med familie og skole som de viktigste arenaene.

Om emnet

Studenten vil møte temaer som skolepolitikk, forebyggende intervensjoner, lærevansker, mobbing, stress, samarbeid med foreldre, tverrfaglig samarbeid og testpsykologi. Emnet har som mål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener innen den pedagogiske psykologien. Sentral forskningsmetodikk og kunnskapsutvikling innen fagområdet vil være en viktig del av emnet.

Innhold

 • aktuelle teoretiske, praktiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til skolepsykologi 
 • skolepolitikk og skolens samfunnsoppdrag 
 • sentrale pedagogiske psykologiske teorier for læring 
 • faktorer som fremmer og hemmer læring 
 • vansker knyttet til læring 
 • variasjon i individuell fungering 
 • sosialisering og tilknytning i skolen 
 • inkludering i klasserommet 
 • pedagogisk-psykologisk arbeid 
 • motivasjon og måloppnåelse 
 • undervisning og vurderingsmetoder 
 • klasseledelse

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

 • kunnskap om den pedagogiske psykologiens historiske og vitenskapelige grunnlag 
 • kjennskap til fordeler og ulemper knyttet til den evidensbaserte tilnærmingen til læring 
 • kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen pedagogisk psykologi 
 • kunnskap om skolen som sosialiseringsarena 
 • kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer læring 
 • kunnskap om tiltak i skolen og tilrettelegging av undervisning og læringsmiljø 
 • kunnskap om barn og unges utvikling og hvorfor dette er viktig i undervisningssammenheng 
 • kunnskap om pedagogisk-psykologisk tjeneste og deres arbeid i skolen, på både individ- og systemnivå 

Ferdigheter

 • kan identifisere faktorer som fremmer og hemmer læring og utvikling i ulike læringssituasjoner 
 • kan vurdere behov for tiltak eller tilrettelegging for barn med ulike vansker tilknyttet læring 
 • kan drøfte ulike tilnærminger til læring

Generell kompetanse 

 • kan reflektere over den pedagogiske psykologiens rolle og plass i samfunnet 
 • har utviklet forståelse for den rollen skolen har som utdanningsinstitusjon og sosial arena i individers livskvalitet, både på kort og lang sikt 

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • skriftlig innlevering med kasus om tiltak/tilrettelegging 
 • skriftlig innlevering som drøfter ulike tilnærminger til læring

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. 

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • Multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren. 

Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamenene i emnet dersom man ønsker det. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.