Hopp til hovedinnhold

PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring (15 sp)

Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Dette emnet gir deg en grundig innføring i endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter som legger til rette for endring gjennom samtale.

Om emnet

Dette emnet dekker historiske perspektiver, ulike forståelsesmodeller og ulik terapeutisk praksis sett opp mot menneskelige utfordringer. Grunnleggende og mer avanserte ferdigheter i henhold til hjelperrollen eller som annen utøver av psykologifaget er fokus i emnet. Man vil også komme inn på ulike hjelperroller i møte med mennesker.

Emnet gir en overordnet innføring i sentrale psykologiske tilnærminger til endringsarbeid, og tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale.

Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper.

Emnet dekker også sentrale etiske utfordringer omkring hjelperrollen. Undervisningen vil i tillegg ta for seg oppbygningen av helsevesenet og Lov om Helsepersonell. Emnet har som mål å gi studentene kunnskap om den konsulterende psykologiens plass i samfunnet. Det legges vekt på praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å fremme god kommunikasjon i interpersonlige møter og dermed legge til rette for endringsarbeid. 

Innhold

 • den konsulterende psykologiens historie 
 • evidensbasert terapi og behandlingsforskning 
 • ulike tilnærminger til endringsarbeid 
 • ulike perspektiver på menneskelig utvikling og endring 
 • forskningsmetodikk innen konsulterende psykologi 
 • kommunikasjonsferdigheter 
 • terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen 
 • avslutning og evaluering av hjelpende relasjoner 
 • klinisk veiledning 
 • etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen 
 • lov om helsepersonell 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte

Kunnskaper 

 • kunnskap om konsulterende psykologi som fagområde 
 • kjennskap til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen konsulterende psykologi 
 • kunnskap om grunnlaget for evidensbasert endringsarbeid 
 • kunnskap om ulike tilnærminger til endringsarbeid 
 • kunnskap om sentrale mekanismer i endringsarbeid 
 • kunnskap om relasjon og allianse og ulike roller i konsulterende og hjelpende arbeid 
 • kunnskap om organisering av helsetjenesten i Norge og om Lov om Helsepersonell 
 • kunnskap om etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen 
 • kunnskap om metodologiske problemer knyttet til behandlingsforskning 

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til å utvikle tiltak for ulike menneskelige utfordringer eller vansker 
 • kan bruke noen utvalgte verktøy i endringsarbeid 
 • kan grunnleggende kommunikasjonsferdigheter med henblikk på relasjonsbygging 
 • kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til konsulterende psykologi generelt og egen fagutøvelse spesielt

Generell kompetanse 

 • kan utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig, skriftlig og gjennom ferdighetstrening 

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er

 • godkjent nettbasert kurs 
 • deltakelse i obligatorisk undervisning

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet: 

 • individuell skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren. 

Begge eksamener kan tas opp i etterkant. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A–F.