Hopp til hovedinnhold

PSY1230 Utviklingspsykologi (15 sp)

Dette emnet tar for seg menneskets psykologiske utvikling gjennom hele livsløpet og undersøker hvordan biologiske faktorer i samspill med miljøfaktorer bidrar til å forme individet.

Om emnet

Utviklingspsykologi søker å forklare når, hvordan og hvorfor mennesket utvikler seg. De ulike sidene ved utvikling blir satt inn i et psykologisk helhetsperspektiv som fokuserer på barns, unges, voksnes og eldres samspill med sine omgivelser. Emnet har som mål å gi studenten kunnskap om og forståelse for grunnleggende idéer.

Innhold i utviklingspsykologi og forskningsmetoder

 • utviklingspsykologiens historie 
 • prenatal utvikling og spedbarnsalderen 
 • biologisk utvikling gjennom livsløpet 
 • kognitiv utvikling gjennom livsløpet 
 • sosial utvikling gjennom livsløpet 
 • emosjonell utvikling gjennom livsløpet 
 • moralsk utvikling gjennom livsløpet 
 • tilknytning 
 • familie og oppdragelse 
 • forskningsmetodikk innen utviklingspsykologi 
 • aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger innen utviklingspsykologien 
 • språkutvikling

 

Læringsutbytte 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

 

Kunnskaper

 • kunnskap om hovedtrekkene ved menneskets kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle utvikling 
 • kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen utviklingspsykologien 
 • forståelse av at forskjellige teoretiske perspektiver har ulike innfallsvinkler til menneskets utvikling gjennom livsløpet 
 • kunnskap om aktuelle og historiske problemstillinger i utviklingspsykologien 
 • kjennskap til forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen forskning på barn, ungdom, voksne og eldre 
 • kunnskap om hvordan man fremstiller skriftlig arbeid i henhold til standarden definert av den amerikanske psykologforeningen (APA) (Publication manual of the American Psychological Association, nyeste utgave) 

 

Ferdigheter

 • evne til å beskrive og sammenligne hovedteoriene innenfor de ulike utviklingsområdene og drøfte teoriene ut fra sentrale empiriske funn 
 • evne til å se sammenhengen mellom ulike utviklingsområder 
 • evne til å drøfte styrker og svakheter ved empiriske studier innenfor utviklingspsykologien 
 • evne til å reflektere over barn og ungdom som målgruppe for psykologiske tester 

 

Generell kompetanse

 • evne til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til menneskets utvikling under ulike betingelser. 
 • en forståelse av utvikling som et komplekst samspill mellom biologiske forhold og sosiale og kulturelle erfaringer. 
 • en forståelse av at utviklingspsykologisk forskning på barn og ungdom krever spesiell aktsomhet og etiske vurderinger

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene er: 

 • godkjent en skriftlig innlevering 
 • godkjent en skriftlig innlevering 
 • godkjent et nettbasert kurs om referering og fusk

 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

 • individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren. 

Det er anledning til å ta opp kun den ene eller begge eksamenene i emnet dersom man ønsker det. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.