Hopp til hovedinnhold

INT6140 Sikkerhet i det 21. århundre (10 sp)

Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Om emnet 

Emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier og skal som sådan gi en mer spesialisert forståelse av sikkerhetspolitikk i teori og praksis. Emnet tar opp tradisjonell sikkerhetsstudietematikk, som hvorfor stater går til krig (eller ikke), hvorfor stater inngår allianser med hverandre, hvilken rolle etterretning spiller i utforming av utenrikspolitikk og internasjonal politikk, og hvilken rolle innenrikspolitikk spiller i staters utenrikspolitikk. Denne tradisjonelle tilnærmingen til sikkerhetsstudier vil etterfølges av det som kalles «kritiske sikkerhetsstudier», der man blant annet fokuserer på normer, identitet, narrativer og ideologi som forklaringsfaktorer i tillegg til de materielle faktorene som er nevnt overfor. Emnet vil også ta opp aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger som spredning av atomvåpen, massemigrasjon, autonome våpen/ny våpenteknologi samt moderne informasjonskrig. For å utvikle en grundig forståelse for sikkerhetspolitisk tematikk og de nevnte casene vil emnet også bygge videre på studentenes kunnskap om IR-teori. 

Målet med dette emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.   

Læringsutbytte 

Kunnskaper 

 • redegjøre for hovedtrekkene i den globale sikkerhetssituasjonen siden den kalde krigen. 
 • kjenne til utviklingen av sikkerhetspolitikk i et historisk perspektiv. 
 • redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til klassiske sikkerhetsstudier. 
 • redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til kritiske sikkerhetsstudier. 
 • kjenne til den teoretiske forankringen for sikkerhetsstudier. 
 • forstå globale trender innen internasjonal sikkerhetspolitikk. 

Ferdigheter 

 • vurdere og analysere ulike materielle forklaringsfaktorer i klassiske sikkerhetsstudier. 
 • vurdere og analysere ulike idé-baserte forklaringsfaktorer i kritiske sikkerhetsstudier. 
 • kritisk analysere og evaluere forskningsfunn innen sikkerhetsstudier. 
 • vurdere og kritisk analysere hvordan ulike stater (USA og Kina med flere) påvirker internasjonal sikkerhetspolitikk. 
 • analysere politisk dynamikk mellom det innenrikspolitiske, utenrikspolitiske og internasjonale nivået. 
 • presentere og drøfte sentrale faglige temaer verbalt og/eller skriftlig. 

Generell kompetanse 

 • utvikle en dypere forståelse for stormaktspolitikk og hvordan dette preger verden. 
 • utvikle en dypere forståelse av hvordan stater definerer sine nasjonale sikkerhetsinteresser. 
 • utvikle en dypere forståelse for hvordan stater fremmer sine nasjonale sikkerhetsinteresser på den internasjonale arena. 
 • utvikle en dypere forståelse for ulike perspektiver på begrepet ”sikkerhet”, samt sikkerhetsstudier som akademisk disiplin. 
   

Vurderingsform  

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen. De to arbeidskravene er forberedende arbeidskrav som leder opp til hjemmeeksamen: 

 • skriftlig innlevering; omfang 500-750 ord (bestått/ikke bestått). Kandidaten skal velge seg hvilket spørsmål på hjemmeeksamen hen ønsker å besvare, og skal i den skriftlige innleveringen presentere sine refleksjoner rundt hjemmeeksamens-spørsmålet. Innleveringen skal også inneholde en foreløpig litteraturliste (altså hvilke referanser som er nødvendig å ha med i en god besvarelse). 
 • skriftlig innlevering; omfang 750-1000 ord (bestått/ikke bestått). Argument og disposisjon av hjemmeeksamen. 

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av en hjemmeeksamen: 

 • hjemmeeksamen (individuell forsknings-oppgave); omfang: 3500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).