Hopp til hovedinnhold

INT6140 Sikkerhet i det 21. århundre (10 sp)

Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.

Om emnet 

Emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier og skal som sådan gi en mer spesialisert forståelse av sikkerhetspolitikk i teori og praksis.

Emnet tar opp tradisjonell sikkerhetsstudietematikk, som hvorfor stater går til krig (eller ikke), hvorfor stater inngår allianser med hverandre, hvilken rolle etterretning spiller i utforming av utenrikspolitikk og internasjonal politikk, og hvilken rolle innenrikspolitikk spiller i staters utenrikspolitikk.

Denne tradisjonelle tilnærmingen til sikkerhetsstudier vil etterfølges av det som kalles «kritiske sikkerhetsstudier», der man blant annet fokuserer på normer, identitet, narrativer og ideologi som forklaringsfaktorer i tillegg til de materielle faktorene som er nevnt overfor.

Emnet vil også ta opp aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger som spredning av atomvåpen, massemigrasjon, autonome våpen/ny våpenteknologi samt moderne informasjonskrig. For å utvikle en grundig forståelse for sikkerhetspolitisk tematikk og de nevnte casene vil emnet også bygge videre på studentenes kunnskap om IR-teori. 

Målet med dette emnet er å gi studentene et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.   

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

  Kunnskaper 

  • redegjøre for hovedtrekkene i den globale sikkerhetssituasjonen siden den kalde krigen. 
  • kjenne til utviklingen av sikkerhetspolitikk i et historisk perspektiv. 
  • redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til klassiske sikkerhetsstudier. 
  • redegjøre for ulike begreper og konsepter knyttet til kritiske sikkerhetsstudier. 
  • kjenne til den teoretiske forankringen for sikkerhetsstudier. 
  • forstå globale trender innen internasjonal sikkerhetspolitikk. 

  Ferdigheter 

  • vurdere og analysere ulike materielle forklaringsfaktorer i klassiske sikkerhetsstudier. 
  • vurdere og analysere ulike idé-baserte forklaringsfaktorer i kritiske sikkerhetsstudier. 
  • kritisk analysere og evaluere forskningsfunn innen sikkerhetsstudier. 
  • vurdere og kritisk analysere hvordan ulike stater (USA og Kina med flere) påvirker internasjonal sikkerhetspolitikk. 
  • analysere politisk dynamikk mellom det innenrikspolitiske, utenrikspolitiske og internasjonale nivået. 
  • presentere og drøfte sentrale faglige temaer verbalt og/eller skriftlig. 

  Generell kompetanse 

  • utvikle en dypere forståelse for stormaktspolitikk og hvordan dette preger verden. 
  • utvikle en dypere forståelse av hvordan stater definerer sine nasjonale sikkerhetsinteresser. 
  • utvikle en dypere forståelse for hvordan stater fremmer sine nasjonale sikkerhetsinteresser på den internasjonale arena. 
  • utvikle en dypere forståelse for ulike perspektiver på begrepet ”sikkerhet”, samt sikkerhetsstudier som akademisk disiplin. 

  Arbeidskrav

  Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen. De to arbeidskravene er forberedende arbeidskrav som leder opp til hjemmeeksamen: 

  • skriftlig innlevering; omfang 500-750 ord (bestått/ikke bestått). Kandidaten skal velge seg hvilket spørsmål på hjemmeeksamen hen ønsker å besvare, og skal i den skriftlige innleveringen presentere sine refleksjoner rundt hjemmeeksamens-spørsmålet. Innleveringen skal også inneholde en foreløpig litteraturliste (altså hvilke referanser som er nødvendig å ha med i en god besvarelse). 
  • skriftlig innlevering; omfang 750-1000 ord (bestått/ikke bestått). Argument og disposisjon av hjemmeeksamen. 

  Eksamen

  Karakteren i dette emnet består av en hjemmeeksamen: 

  • hjemmeeksamen (individuell forsknings-oppgave); omfang: 3500 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F).