Hopp til hovedinnhold

INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

I dette emnet vil du lære om hva ulike forskningsmetoder sier og hvordan vi kan bruke dem. Emnet introduserer grunnleggende elementer i samfunnsvitenskapelig forskning og hvordan man på en god måte man kan kommunisere og formidle forskningen.  

Om emnet

Vi lever i en tid preget av et betydelig mangfold av informasjon, kunnskap og meninger. Tilgangen til informasjon har aldri vært større, og dette landskapet er svært utfordrende å manøvrere og håndtere. Grensene mellom sannhet og usannhet er uklare og utfordringene med å skille troverdig og korrekt informasjon fra desinformasjon, manipulering og «fake news» blir stadig større. Hvordan forskning, informasjon og kunnskap produseres, prosesseres og fremstilles har stor innvirkning på politikk, samfunnsstrukturer og relasjoner mellom mennesker. I møte med dette er det særdeles viktig å tilegne seg metodiske tilnærminger og utvikle evnen til kritisk tenkning.

Forskningsmetode er et sett av redskaper for å systematisk ettergå og forstå eksisterende kunnskap og utvikle ny kunnskap. Kunnskap om forskningsmetode setter studentene i stand til å innhente og analysere informasjon på en faglig holdbar måte, og innenfor et format som stiller seg åpent for kritikk og refleksjon.  Emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt grunnbegreper knyttet til samfunnsvitenskapelige undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative og kvantitative metoder. Vitenskapshistorie inngår og belyses ved ulike metodologiske posisjoner og metodetradisjoner. Bevisstgjøring om integrering av etikk i forskningsprosessen inngår også som en del av emnet. Emnet utgjør en grunninnføring i temaer som blir fordypet senere i studieløpet, særlig i FK3990 Bacheloroppgave.

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • kjenner til begreper, problemstillinger og tema innen samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
 • har grunnleggende kunnskap om kvantitativ forskningsmetode, herunder univariat, bivariat, multivariat, og regresjonsanalyse
 • har grunnleggende kunnskap om kvalitativ forskningsmetode, herunder observasjon, intervju og dokumentstudier
 • har kjennskap til sentrale elementer i empirisk samfunnsforskning
 • kjenner til ulike måter å fremstille og formidle forskning 

 

Ferdigheter

 • kan identifisere og kritiske vurdere slutninger og metodevalg i statsvitenskapelige arbeider
 • kan reflektere rundt forskningsbaserte og etiske problemstillinger
 • kan forstå og kritisk anvende grunnleggende kvantitativ forskningsmetode
 • kan forstå og kritisk anvende grunnleggende kvalitativ forskningsmetode 
 • kan utforme og planlegge et forskningsprosjekt
 • kan anvende faglig kunnskap til å fremstille og formidle forskning
 • evner å stille kritiske spørsmål til forskning 

 

Generell kompetanse

 • kan arbeide selvstendig og organisert i planleggingen av eget forskningsprosjekt
 • kan forholde seg analytisk og kritisk til ulike kilder
 • kan skille kunnskapsbasert innsikt fra annen informasjon og forvalte forskningsbasert kunnskap
 • kan fremstille og diskutere metodiske posisjoner og justere eget ståsted i møte med faglige tilbakemeldinger og ny innsikt 

 

Vurderingsform

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen. 

 • nettkurs (bestått/ikke bestått)
 • prosjektbeskrivelse (bestått/ikke bestått)
 • fremlegging av prosjektbeskrivelse (bestått/ikke bestått)

 

Eksamen

 • 4-timers netteksamen (100 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)