Hopp til hovedinnhold

ERN2300 Biokjemi og energiomsetning (10 sp)

Dette emnet bygger på mye interessant innen biokjemi og kroppen energiomsetning. Du vil blant annet tilegne deg mer kunnskap om biokjemiske begreper, sentrale reaksjonsveier i aminosyrestoffskiftet, enzymers oppbygning og funksjon og mye mer.

Om emnet

Temaet for dette emnet er kroppens energiomsetning med fokus på generell og organisk kjemi, biokjemiske prinsipper og de mest sentrale reaksjonsveier i karbohydrat-, fett-, aminosyre- og alkoholstoffskiftet. Emnet gir en praktisk tilnærming til energiomsetningen, og studenten vil blant annet lære å gjøre beregninger av energiforbruk.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om hva kroppen består av med fokus på kroppssammensetning og energilagre, metoder for å bestemme kroppssammensetning samt styrker og svakheter ved disse metodene 
 • har bred kunnskap om hvilke faktorer som bestemmer kroppens energiomsetning og hvilke metoder som benyttes til å bestemme kroppens energiomsetning, samt kjenne til styrker og svakheter ved de ulike metodene 
 • har kunnskap om sentrale biokjemiske begreper og reguleringsmekanismer i kroppens metabolisme 
 • har grunnleggende kunnskap om generell- og organisk kjemi, inkludert sentrale reaksjonstyper 
 • har kunnskap om enzymers oppbygning og funksjon, deres rolle i biokjemien og prinsipper for regulering av enzymaktivitet 
 • har bred kunnskap om felles metabolske reaksjonsveier som sitronsyresyklusen og elektrontransportkjeden og regulering av disse prosessene 
 • har bred kunnskap om reaksjonsveiene i karbohydratstoffskiftet, som glykolysen, glukoneogenesen, glykogenomsetningen, fruktosemetabolismen og regulering av disse prosessene 
 • kjenner til pentosefosfatveien og metabolismen av galaktose 
 • har bred kunnskap om sentrale reaksjonsveier i lipidstoffskiftet, som betaoksidasjon og de novo lipogenese og regulering av disse prosessene 
 • har kunnskap om ketogenesen, ketolysen, kolesterolsyntesen og regulering av disse prosessene 
 • har bred kunnskap om sentrale reaksjonsveier i aminosyrestoffskiftet, som nedbrytning og syntese av aminosyrer og regulering av disse prosessene 
 • har bred kunnskap om kroppens håndtering av nitrogen, inkludert ureasyklusens rolle og regulering 
 • har kunnskap om hvordan etanol og metanol metaboliseres, samt hvordan etanol påvirker metabolismen av andre næringsstoffe 

Ferdigheter 

 • kan beregne BMI, og ut fra dette anvende beregningene til å klassifisere undervekt, normalvekt og overvekt i henhold til BMI-kategorisering definert av WHO 
 • kan beherske estimering av energibehov til individer og grupper etter anerkjente metoder, samt vurdere forhold som bidrar til usikkerhet i estimeringen 
 • kan utføre energiberegninger for katabolisme og anabolisme av næringsstoffene

Generell kompetanse 

 • har innsikt i kroppens energiomsetning 
 • har innsikt i hvordan næringsstoffene omsettes i cellene 
 • har innsikt i sentrale reguleringsmekanismer i kroppens metabolisme 

Tidsramme 

1,5 mnd fulltids studieinnsats

Vurderingsform

Arbeidskrav 

 • bestått kjemikurs 
 • godkjent rapport «energikurs»

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet: 

 • midtveis eksamen: Multiple Choice eksamen på 30 min. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren
 • avsluttende eksamen: Multiple Choice eksamen på 1 time. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. Eksamen avholdes på Bjørknes Høyskole.* 

* På grunn av koronasituasjonen avholdes alle eksamen digitalt. 

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun den ene eksamenen i emnet dersom man ønsker det, eller begge. Eksamen avholdes hvert trimester. Det gir bokstavkarakter (A-F).

Opptaks- og adgangsregulering 

MED1100  eller tilsvarende