Hopp til hovedinnhold

DML2240 Strategi

I dette emnet lærer studenten å bruke verktøy til å gjennomføre grundige analyser i forbindelse med valg av strategi i en organisasjon. 

Studenten får kunnskap om et sett analytiske redskaper innen strategiområdet og lærer å bruke denne kunnskapen til å generere, evaluere og velge mellom ulike strategiske alternativ.

Ved endt kurs kan hen planlegge og gjennomføre en strategiprosess, både alene og i samarbeid med andre, og formidle og reflektere kritisk over utfallet av denne.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, empiri og metoder innen strategi som vitenskapelig fagfelt 
   
 • Har kunnskap om sammenhengen mellom strategi og verdiskaping, lønnsomhet og overlevelse
   
 • Har kunnskap om samfunnsansvar og etiske dilemma knyttet til strategiutvikling
   
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen feltet og kan oppdatere sin kunnskap

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innen strategifeltet på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg  
   
 • Kan formidle både resultatet av en konkret strategisk analyse og sentralt fagstoff innen strategifaget generelt
   
 • Kan gjennomføre en strategisk analyse for en forretningsenhet med hensyn til omgivelses- og markedsfaktorer så vel som interne ressurser

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over egen fagutøvelse og tilpasse denne etter dynamiske omgivelser, læring, innovasjon og iverksetting
   
 • Kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre med strategifaglig bakgrunn
   
 • Forstår hvordan bedriftens strategi integreres i sentrale IT-systemer og prosesser
   
 • Kan planlegge og gjennomføre en strategiprosess, både alene og i samarbeid med andre

Arbeidskrav
Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Godkjent skriftlig innlevering  

Eksamen
Individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 2,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.